Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Promet briketa, peleta, ... oporezuje se po posebnoj stopi od 01.01.2017. godine  (Pročitano 212 puta)

Autor: urrgb | 06.01.2017. u 08:10:46
Promet briketa, peleta i sličnih dobara od drvne biomase oporezuje se po posebnoj stopi PDV-a od 1. januara 2017.

Izvor: pktatic.rs

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, propisano je da se od 1. januara 2017. godine, promet briketa, peleta i drugih sličnih dobara od drvne biomase oporezuje po posebnoj stopi PDV-a od 10%.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, kojim je bliže uređeno šta se smatra navedenim dobrima, i to na sledeći način:

 - briketima i peletom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 10) Zakona o PDV-u, smatraju se dobra dobijena aglomeracijom strugotine, piljevine, iverja i drugih ostataka, odnosno otpadaka od drvne biomase, direktno pod pritiskom ili dodavanjem vezivnog sredstva;
 - drugim sličnim dobrima od drvne biomase, u smislu člana 23. stav 2. tačka 10) Zakona o PDV-u, smatraju se strugotina, piljevina, iverje, sečka i sl.

Odredbama Zakona o PDV-u nije izričito propisana obaveza vršenja popisa dobara u slučaju promene poreske stope. Međutim, prema članu 17. Zakona o računovodstvu, pravno lice i preduzetnik vrše popis prilikom promene prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnim objektima. U skladu sa tim, ako obveznik odluči da promeni maloprodajne cene zbog promene stope PDV-a, treba da izvrši popis navedenih dobara.

Promena poreske stope PDV-a, a samim tim i iznosa PDV-a, kao i promena maloprodajnih cena, podrazumeva da se u memoriji fiskalne kase izvrše odgovarajuća prilagođavanja tih podataka. Prilagođavanje podataka u memoriji fiskalne kase treba da se izvrši pre početka obavljanja prometa po novoj stopi, odnosno novim cenama.


 Saop

Minimax

Saop