Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: 09/2011. Da li je osnivac privrednog drustva koji nije zasnovao radni odnos u ..  (Pročitano 3811 puta)

Autor: Info | 05.12.2011. u 19:30:27

1. Da li je osnivac privrednog drustva koji nije zasnovao radni
odnos u privrednom drustvu ciji je osnivac, a nije upisan u
registar privrednih subjekata kao lice ovlasceno za
predstavljanje i zastupanje privrednog drustva, ne ostvaruje
naknadu za radno angazovanje i ne obavlja nikakve aktivnosti u
privrednom drustvu, u obavezi da placa doprinos za obavezno
penzijsko i invalidsko osiguranje?


(Misljenje Ministarstva finansija, br. 023-00-255/2011-04 od
20.9.2011. god)Prema odredbi clana 6. stav 1. tacka 15) Zakona o
doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“,
br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09 i 52/11, u daljem tekstu: Zakon), kao
sistemskog zakona koji uredjuje doprinose za obavezno socijalno
osiguranje, osnivac, odnosno clan privrednog drustva je
osiguranik – fizicko lice koje radi u privrednom drustvu ciji
je osnivac odnosno clan, bez obzira da li je sa privrednim
drustvom zasnovalo radni odnos. Pod radom se, pored radnog
odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog
drustva na osnovu upisa u registar nadleznog suda, kao i
obavljanje poslovodstvenih ovlascenja i poslova upravljanja u
skladu sa zakonom kojim se uredjuje polozaj privrednih drustava.

Kako se za davanje odgovora u pogledu postojanja obaveze
placanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko
osiguranje, u predmetnom slucaju, kao prethodno postavilo
pitanje da li je to lice osiguranik na penzijsko i invalidsko
osiguranje, po misljenjuMinistarstva rada i socijalne politike,
broj 414-00-00006/2008-04 od 15. maja 2008. godine, osiguranici
samostalnih delatnosti, prema odredbi clana 12. stav 1. tacka 2)
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“,
br. 34/03 ... i 101/10), su lica koja su osnivaci, odnosno clanovi
privrednih drustava u skladu sa zakonom „koji u njima rade, bez
obzira da li su u radnom odnosu u privrednom drustvu ciji su
osnivac, odnosno clan. Radom se smatra predstavljanje i zastupanje
privrednog drustva od strane njihovog osnivaca, odnosno clanova
na osnovu upisa u registar nadleznog suda, kao i obavljanje
poslovodstvenih ovlascenja i poslova upravljanja u skladu sa
zakonom kojim se uredjuje polozaj privrednih drustava.“

Saglasno tome „osnivac privrednog drustva koji u njemu
ne radi u smislu odredaba clana 12. stav 1. tac. 2) i 3) Zakona o
penzijskom i invalidskom osiguranju, nema svojstvo osiguranika
samostalnih delatnosti u smislu navedene odredbe Zakona, pri
cemu se podrazumeva da u privrednom drustvu postoji lice koje je
u radnom odnosu ili se bavi poslovima zastupanja tog privrednog
drustva, odnosno ovlasceno je za poslovodjenje.“

Dakle, imajuci u vidu navedenu odredbu Zakona i
misljenje Ministarstva rada i socijalne politike, osnivac
privrednog drustva koji u njemu ne radi (pod radom se smatra
predstavljanje i zastupanje privrednog drustva od strane njegovih
osnivaca, odnosno clanova na osnovu upisa u registar nadleznog
suda, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlascenja i poslova
upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uredjuje polozaj
privrednih drustava) u smislu odredbe clana 12. stav 1. tacka 2)
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i ne ostvaruje
naknadu (ugovorenu naknadu) u smislu tacke 3) tog clana zakona,
kao i koji nema svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti u
smislu navedenih odredaba tog zakona, pri cemu se podrazumeva da
u privrednom drustvu postoji lice koje je u radnom odnosu ili se
bavi poslovima zastupanja tog privrednog drustva, odnosno
ovlasceno je za poslovodjenje, Ministarstvo finansija smatra da
u tom slucaju osnivac nije obveznik placanja doprinosa za
obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ministarstvo finansija napominje da Poreska uprava,
saglasno nacelu fakticiteta, u svakom konkretnom slucaju
utvrdjuje sve cinjenice koje su od znacaja za opredeljenje poreskog
tretmana prihoda, prema clanu 9. Zakona o poreskom postupku i
poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02 ... i 53/10). Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop