Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: 09/2011. Da li postoji obaveza obracuna PDV nadoknade od 5% pri nabavci ...  (Pročitano 2302 puta)

Autor: Info | 05.12.2011. u 17:59:19

15. Da li postoji obaveza obracuna PDV nadoknade od 5% pri
nabavci proizvoda nastalih preradom poljoprivrednih proizvoda
(npr. sir, kajmak …) od poljoprivrednika koji je registrovao
poljoprivredno gazdinstvo?


(Misljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-796/2011-04 od
8.9.2011. god.)Odredbom clana 34. stav 1. Zakona o porezu na dodatu
vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04–ispravka, 61/05 i 61/07,
u daljem tekstu: Zakon) propisano je da obveznici poreza na
dohodak gradjana na prihode od poljoprivrede i sumarstva na
osnovu katastarskog prihoda (u daljem tekstu: poljoprivrednici)
imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV
nadoknada), pod uslovima i na nacin odredjen ovim zakonom.

Saglasno stavu 2. istog clana Zakona, PDV nadoknada
priznaje se poljoprivrednicima koji izvrse promet
poljoprivrednih i sumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih
usluga obveznicima.

Prema odredbi stava 3. istog clana Zakona, ako
poljoprivrednici izvrse promet dobara i usluga iz stava 2. ovog
clana, obveznik je duzan da obracuna PDV nadoknadu u iznosu od
5% na vrednost primljenih dobara i usluga, o cemu izdaje
dokument za obracun (u daljem tekstu: priznanica), kao i da
obracunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu
(uplatom na tekuci racun, racun stednje ili u gotovom).

Obveznici iz stava 3. ovog clana imaju pravo da odbiju
iznosPDVnadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da suPDV
nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili
poljoprivredniku (stav 4. clana 34. Zakona).

Saglasno odredbi clana 9. stav 1. Pravilnika o
odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o
racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl.
glasnik RS“, br. 105/04, 140/04 i 67/05, u daljem tekstu: Pravilnik),
racunom, u smislu clana 42. stav 1. Zakona, smatra se dokument za
obracun PDV nadoknade (priznanica) koju obveznik izdaje
poljoprivredniku u smislu clana 34. stav 3. Zakona.

Prema odredbi stava 2. istog clana Pravilnika,
priznanica iz stava 1. ovog clana sadrzi narocito sledece
podatke:

1) naziv, adresu iPIBobveznika – izdavaoca priznanice;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice;
3) ime, prezime i adresu i PIB poljoprivrednika;
4) vrstu i kolicinu isporucenih dobara i vrstu i obim
usluga;
5) datum prometa dobara i usluga;
6) vrednost primljenih dobara i usluga;
7) iznos PDV nadoknade obracunate poljoprivredniku.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim
odredbama, obveznik PDV koji od poljoprivrednika nabavlja
poljoprivredne proizvode (npr. sirovo mleko) duzan je da
obracuna PDV nadoknadu u iznosu od 5% na vrednost primljenih
dobara, o cemu izdaje priznanicu sa podacima iz clana 9. stav 2.
Pravilnika, kao i da obracunatu PDV nadoknadu isplati
poljoprivredniku u novcu (uplatom na tekuci racun, racun
stednje ili u gotovom). Obveznik PDV ima pravo da odbije iznos
PDV nadoknade kao prethodni porez uz ispunjenje uslova
propisanih Zakonom (da suPDV nadoknada i vrednost primljenih
dobara placeni poljoprivredniku i da se predmetna dobra koriste
ili da ce se koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog
poreza).

Pri nabavci dobara koja nisu poljoprivredni proizvodi
vec proizvodi nastali preradom poljoprivrednih proizvoda (npr.
sir, kajmak ...) od poljoprivrednika, ne postoji obaveza
obracunavanja i placanja PDV nadoknade, nezavisno od toga da li
se predmetna dobra nabavljaju od poljoprivrednika koji je
registrovao poljoprivredno gazdinstvo ili od poljoprivrednika
koji nije izvrsio registraciju poljoprivrednog gazdinstva.

Pored toga, Ministarstvo finansija napominje da ako obveznik
PDV po osnovu nabavke dobara koja nisu poljoprivredni
proizvodi isplati poljoprivredniku, pored vrednosti za
primljena dobra, i novcana sredstva u iznosu od 5% na vrednost
primljenih dobara, ta novcana sredstva ne smatraju se PDV
nadoknadom i ne mogu se odbiti kao prethodni porez. Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop