Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: septembar 2011.  (Pročitano 3894 puta)

Autor: Info | 05.12.2011. u 13:30:53
Sadrzaj pitanja sa linkovima ka tekstovima odgovora:

J A V N I    P R I H O D I

POREZI

1. Poreski tretman prenosa udela bez naknade u drustvu sa ogranicenom
odgovornoscu sa pravnog lica (nerezidenta) na fizicko lice
(rezidenta) koji je izvrsen dana 31.5.2011. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


2. Oporezivanje nerezidentnih vlasnika srednjorocnih dugovnih
instrumenata sa stanovista oporezivanja fizickih i pravnih lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


POREZ NA DODATU VREDNOST


1. Poreski tretman novcanih sredstva koja obveznik PDV – javno
preduzece prima iz budzeta grada na ime pokrica troskova nabavke
opreme za obavljanje delatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


2. Poreski tretman realizacije ugovora o izgradnji precistaca otpadnih
voda zakljucenog izmedju Opstinske uprave Ada, kao korisnika donacije
prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoci IPA, i
Konzorcijuma gradjevinskih preduzeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


3. Poreski tretman pruzanja inzenjerske usluge elektronskim putem
(usluga nadzora i omogucavanja redovnog funkcionisanja IT poslovnih
resenja za samousluzivanje – tzv. upravljanje incidentima) koju
obveznik PDV – domace privredno drustvo vrsi stranom
privrednom subjektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


4. Poreski tretman prometa sredstava za dezinfekciju koze i ruku koja
se smatraju materijalom za dijalizu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


5. Momenat evidentiranja prometa turisticke usluge (organizovanje
turistickih aranzmana) preko fiskalne kase, kao i utvrdjivanje
osnovice za obracunavanje PDV za promet predmetne usluge od strane
obveznika PDV – turisticke agencije u slucaju ugovaranja vrednosti
jedinstvene turisticke usluge u stranoj valuti uz primenu prodajnog
kursa poslovne banke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


6. Poreski tretman prometa usluge transporta prirodnog gasa u slucaju
kada se ta usluga vrsi uz isporuku prirodnog gasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


7. Poreski tretman realizacije ugovora o poslovno-tehnickoj saradnji kojim
se prva ugovorna strana – obveznik PDV obavezuje da ce drugoj ugovornoj
strani isporuciti prirodni gas, a druga ugovorna strana – obveznik PDV,
proizvodjac amonijaka i vestackih djubriva, da ce obezbediti radnu snagu
i proizvodne kapacitete, pri cemu ce promet gotovih proizvoda vrsiti
druga ugovorna strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


8. Poreski tretman prometa dobara koja obveznik PDV – zajmoprimac
vraca zajmodavcu – Republickoj direkciji za robne rezerve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


9. Poreski tretman prometa dobara i usluga koji obveznici PDV vrse
Fondu za inovacionu delatnost kao podimplementarnom partneru
u okviru sprovodjenja projekta Support Human Capital Development and
Research koji se finansira iz sredstava IPA programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


10. Poreski tretman prometa usluge prevodjenja i davanja u zakup
konferencijske sale koji je finansiran iz sredstava donacije, ali ne na
osnovu ugovora sa drzavnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno
Republikom Srbijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


11. a) Da li ogranak stranog privrednog drustva ima obavezu da se
evidentira za PDV?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .linkb) Poreski tretman prometa dobara i usluga, kao i uvoza dobara, cija se
nabavka finansira sredstvima donacije Vlade Sjedinjenih Americkih
Drzava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3412. Poreski tretman prometa usluga odrzavanja softvera i podrske
korisniku softvera koji obveznik PDV – domace privredno drustvo
vrsi stranom privrednom drustvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


13. Poreski tretman prometa usluga davanja u zakup soba sa prirucnom
kuhinjom i mokrim cvorom za potrebe stanovanja radnika i drugih lica,
u okviru objekata za smestaj koji su namenjeni zadovoljavanju potreba
stanovanja tih lica, pri cemu predmetni objekti nisu kategorisani kao
turisticki objekti za smestaj u skladu sa propisima kojima se uredjuje
turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


14. Poreska stopa koja se primenjuje na promet i uvoz dijagnostickih
traka za odredjivanje nivoa glukoze i ketona u urinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


15. Da li postoji obaveza obracuna PDV nadoknade od 5% pri nabavci
proizvoda nastalih preradom poljoprivrednih proizvoda (npr. sir,
kajmak…) od poljoprivrednika koji je registrovao poljoprivredno
gazdinstvo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


16. Da li obveznik PDV koji prodaje vrednosne vaucere, odnosno kartice za
nabavku dobara ili usluga kod lica koja vrse promet dobara ili usluga
u TC„Usce“, a kojima donosioci vaucera, odnosno kartica placaju
naknadu za izvrseni promet dobara ili usluga, ima obavezu da po osnovu
prodaje predmetnih vaucera, odnosno kartica obracuna i plati PDV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link17. Pravo na refundaciju PDV kupca prvog stana u slucaju kada kupac stana
ugovorenu cenu stana sa PDV nije u potpunosti isplatio prodavcu, vec
je deo te cene isplatio licu sa kojim prodavac stana ima zakljucen
ugovor o preuzimanju duga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


18. Poreski tretman rashoda nastalog zbog proteka roka trajanja dobara,
kao i nacin i vreme utvrdjivanja ovog rashoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


19. Poreski tretman novcanih sredstava koja obveznik PDV – isporucilac
dobara potrazuje od primaoca tih dobara u fiksnom iznosu zbog
prekoracenja roka za placanje od strane primaoca dobara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


20. Poreski tretman prenos dela imovine koji vrsi obveznik PDV u
postupku statusne promene odvajanja uz osnivanje, a koji cine
ekonomski deljive celine u okviru novoizgradjenog gradjevinskog
objekta (namenjene prodaji) sa pripadajucim obavezama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .linkPOREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA


1. Da li obveznik ima pravo da istovremeno koristi poreske podsticaje
po osnovu ulaganja u osnovna sredstva izvrsena u skladu sa cl. 48. i 50a
Zakona o porezu na dobit pravnih lica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


2. Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentni obveznik od
rezidentnog obveznika u slucaju kada skupstina clanova rezidentnog
privrednog drustva (ciji je osnivac i jedini vlasnik nerezidentno
pravno lice) donese odluku da nerasporedjenu dobit pretvori u osnovni
kapital, a nakon toga donese odluku da se osnovni kapital drustva smanji,
a da se novcani iznos na ime smanjenja osnovnog kapitala (do visine
iznosa nerasporedjene dobiti, za koji je izvrseno povecanje osnovnog
kapitala) isplati vlasniku (nerezidentnom pravnom licu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


3. Da li je fudbalski klub, koji je organizovan kao udruzenje gradjana,
obveznik poreza na dobit pravnih lica u slucaju kada po osnovu
prelaska profesionalnog igraca tokom trajanja ugovora u klub
drugog nacionalnog saveza, primi 5% od totalnog iznosa obestecenja
od novog kluba kao doprinos solidarnosti klubu po osnovu ulaganja u
treniranje tog igraca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


4. Utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica na dan okoncanja postupka
likvidacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .linkPOREZI NA IMOVINU


1. Poreski tretman prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti po
osnovu sporazuma zakljucenog 14. januara 1992. godine koji u propisanom
roku nije prijavljen nadleznom poreskom organu, kao i da li je moguc upis
prava na nepokretnosti u katastarskim i drugim javnim knjigama na
poslednjeg sticaoca prava svojine bez dokaza o placenom porezu na sve
prenose koji su mu prethodili? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


2. Da li se placa porez na prenos apsolutnih prava na sticanje prava
svojine na samovlasno zauzetom sumskom zemljistu u drustvenoj
svojini – na osnovu pravosnaznog resenja drzavnog organa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


3. Da li se placa porez na poklon na davanje gotovog novca koji
poklonodavac cini maloletnim cerkama nekadasnjeg pok. zaposlenog,
pod uslovom da se majka poklonoprimaca, kao njihov zakonski zastupnik,
uzdrzi od bilo kakvih potrazivanja prema poklonodavcu (nezavisno od
osnova tih potrazivanja)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


4. Da li se placa porez na prenos apsolutnih prava na sticanje prava
svojine na delu izgradjenog objekta i prava koriscenja na srazmernom
delu gradjevinskog zemljista na osnovu sudske presude na osnovu
priznanja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


5. Da li se placa porez na prenos apsolutnih prava u slucaju zakljucenja
sudskog poravnanja kojim se raskida ugovor o prodaji poslovnog prostora,
zakljucen izmedju dva privredna drustva u toku 2010. godine, ako
privredno drustvo – kupac nije stupilo u posed predmetne
nepokretnosti niti je upisalo pravo svojine u propisani registar,
ali je na ime naknade za sticanje prava svojine na predmetnoj
nepokretnosti privrednom drustvu – prodavcu tokom 2007–2009. godine
(tj. u toku izgradnje predmetne nepokretnosti) isporucilo ugovorenu
kolicinu betonskog gvozdja i armaturne mreze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


6. Obim prava na oslobodjenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod
kupovine prvog stana koji kupac kupuje za sebe, svog vanbracnog partnera,
kao i za (zajednicko) dete kupca prvog stana i njegovog vanbracnog
partnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


7. Poreski tretman poklona stednog uloga u vidu „stare“ devizne stednje,
cija konverzija u obveznice i naplata jos nije izvrsena, koji je fizicko
lice – poklonodavac ucinilo drugom fizickom licu – poklonoprimcu,
sa kojim nije u srodstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .linkPOREZ NA DOHODAK GRADJANA


1. Poreski tretman primanja zaposlenih koja ostvaruju od sindikata, iz
sredstava koja obezbedjuje poslodavac na sopstveni teret, za ucestvovanje
zaposlenih u sportskim aktivnostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


2. Poreski tretman primanja fizickog lica – vlasnika privrednog
drustva, po osnovu raspodele dobiti, u obliku ustupanja nepokretnosti
(stan) kojom privredno drustvo raspolaze i odredjivanje trzisne
vrednosti te nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


3. Ko je obveznik poreza na kapitalni dobitak po osnovu prihoda koje
ostvari fizicko lice od prenosa uz naknadu udela u imovini
privrednog drustva? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


4. Poreski tretman primanja koja ostvare fizicka lica po osnovu svog
radnog angazovanja kao volonteri i treneri, u vezi sa realizacijom
odredjenih projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


5. Poreski tretman primanja koje fizicka lica – zaposlena u Upravi za
zajednicke poslove republickih organa, ostvare od ministarstva kao
isplatioca kod koga nisu zaposlena, a za cije potrebe su lica
angazovana, po osnovu naknade troskova (koja ima karakter dnevnice)
za sluzbena putovanja u zemlji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link6. Poreski tretman prihoda koje ostvari fizicko lice – nerezident
Republike Srbije koje je angazovano na realizaciji projekata koji se
finansiraju iz IPA fondova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link7. Visina normiranih troskova kod oporezivanja prihoda koji ostvari
fizicko lice – rezident Republike Srbije po osnovu
naucno-istrazivackog rada na ispitivanju leka, na osnovu ugovora
zakljucenog sa pravnim licem iz Svajcarske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


8. Poreski tretman naknade troskova „zdravstvene rekreacije“ koju
poslodavac placa za zaposlene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


9. Zahtev za oslobadjanje od placanja poreza za domacinstva koja su
pretrpela stetu od poplava u mesecu maju 2011. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


10. Poreski tretman primanja fizickih lica koja nisu zaposlena kod
isplatioca prihoda po osnovu naknade troskova sluzbenih
putovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .linkPORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA


1. Da li jedinica lokalne samouprave moze izvrsiti odlaganje placanja
poreza i sporednih poreskih davanja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


2. Sredstava obezbedjenja poreskog potrazivanja u prinudnoj naplati
poreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


3. Prestanak poreske obaveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


4. Da li ima osnova da se otpise kamata obracunata zbog docnje u placanju
poreza na prenos apsolutnih prava, zbog greske ucinjene od strane
sluzbenika zaposlenog kod nosioca platnog prometa koji je uplatio
izvrsio na pogresan racun (racun poreza na imovinu)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link5. Da li se na neizmireni poreski dug ortackog drustva u likvidaciji
obracunava kamata i nakon prijave potrazivanja u likvidacionom
postupku, kao i da li se na predmetni poreski dug posle okoncanja
postupka likvidacije i brisanja ortackog drustva iz registra
privrednih subjekata kamata obracunava ortacima ortackog drustva? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .linkDOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


1. Da li je osnivac privrednog drustva koji nije zasnovao radni odnos u
privrednom drustvu ciji je osnivac, a nije upisan u registar privrednih
subjekata kao lice ovlasceno za predstavljanje i zastupanje privrednog
drustva, ne ostvaruje naknadu za radno angazovanje i ne obavlja nikakve
aktivnosti u privrednom drustvu, u obavezi da placa doprinos za
obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .linkTAKSE


1. Da li se placa republicka administrativna taksa za podnosenje zahteva
Republickom geodetskom zavodu za upis prava koriscenja na
nepokretnosti na osnovu resenja o eksproprijaciji, radi izgradnje
infrastrukturnog objekta „Koridor 10“, kao objekta u opstoj upotrebi,
na Republiku Srbiju, kao vlasnika, ciji korisnici su JP „Putevi
Srbije“ ili „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link2. Da li se placa republicka administrativna taksa za spise radnje u
postupku za zasnivanje radnog odnosa u slucaju kada je lice koje vrsi
overu dokumenata zaposleno, a trazi promenu zaposlenja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link3. Da li postoji mogucnost oslobodjenja od placanja republickih
administrativnih taksi prilikom izdavanja viza za strane drzavljane
koji ce boraviti u Republici Srbiji u okviru Ministarskog sastanka
nesvrstanih zemalja povodom 50-te godisnjice Beogradske konferencije
nesvrstanih zemalja u Beogradu, koji ce se odrzati 5. i 6. septembra 2011.
godine, i to u slucaju kada se tim licima koja podnesu zahtev za izdavanje
vize kod DKP Republike Srbije izdaje viza iz kurtoazije, kao i licima
koja podnesu zahtev za izdavanje vize za kraci boravak (vize C) na
granicnom prelazu Republike Srbije jer nisu imala priliku da
pribave vizu preko DKP Republike Srbije?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


4. Da li se moze omoguciti da odredjena grupa ljudi koja ima prebivaliste
u opstini Kovin i rodjena je na teritoriji te opstine bude oslobodjena
placanja republickih administrativnih taksi prilikom podnosenja
zahteva za izdavanje izvoda iz maticne knjige rodjenih i uverenja o
drzavljanstvu u svrhu dobijanja licne karte, zbog teske materijalne
situacije tih lica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


5. Koje republicke administrativne takse naplacuje Uprava carina nakon
stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republickim
administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 50/11), koji je stupio
na snagu 16.7.2011. godine? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


6. Mogucnost oslobodjenja od placanja republickih admi nistrativnih
taksi za spise i radnje vezane za izvodjenja radova na Koridoru DZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


7. Da li interno raseljena lica sa Kosova i Metohije koja zive u Crnoj
Gori, radi dobijanja statusa stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj
Gori, mogu da budu oslobodjena placanja republickih administrativnih
taksi, na osnovu clana 19. stav 1. tacka 13) Zakona o republickim
administrativnim taksama, prilikom podnosenja zahteva za izdavanja
licnih dokumenata u diplomatsko-konzularnim predstavnistvima
Republike Srbije u Crnoj Gori? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link


8. Da li ucesnici dva medjunarodna takmicenja u streljastvu u Beogradu
mogu da budu izuzetno oslobodjeni placanja takse na unos oruzja s
obzirom da se radi o sportskim puskama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .linkI Z B E G A V A NJ E      M E DJ U N A R O D N O G     D V O S T R U K O G   O P O R E Z I V A NJ A


1. Poreski tretman prihoda (kapitalnog dobitka) koji ostvari pravno
lice, rezident Republike Srbije, prodajom udela u pravnom licu,
rezidentu Holandije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link 


2. Oporezivanje kapitalnog dobitka koji pravno lice, rezident Kipra,
ostvari prodajom udela na teritoriji Republike Srbije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .link 


P O D S E T N I K
Finansijski propisi doneti u septembru mesecu 2011. godine . . . . . . 147


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop