Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: mart 2011.  (Pročitano 5914 puta)

Autor: Info | 05.12.2011. u 12:51:11

Link ka kompletnom tekstu


SADRZAJ:

J A V N I P R I H O D I

POREZI

1. Poreski tretman drzavnih kuponskih obveznica koje u ime Republike
emituje Uprava za javni dug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Poreski tretman isplate nerasporedjene dobiti vlasniku pravnog lica
u obliku ustupanja nepokretnosti kojom pravno lice raspolaze . . . . . . . 17
3. Poreski tretman primanja koje fizicko lice – osnivac privrednog
drustva ostvaruje po osnovu ucesca u do6iti privrednog drustva . . . . . 22
POREZ NA DODATU VREDNOST
1. Poreski tretman prometa usluge ustupanja ugovora o finansijskom
lizingu kojim je predvidjen otkup predmeta lizinga koji vrsi
obveznik PDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2. Poreski tretman prometa usluga organizovanja kulturnih manifestacija
koje se finansiraju iz budzeta Grada Beograda, kao i prometa dobara
namenjenih promociji i prezentaciji tih kulturnih manifestacija,
koji vrsi obveznik PDV – Kulturni centar Beograda . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. Poreski tretman isporuke opreme – analitickih sistema (uz obavezu
ugradnje i pustanja u rad) koju je privredno drustvo – obveznik PDV
proizveo od svog materijala po nalogu narucioca – stranog privrednog
drustva, licu u Republici Srbiji sa kojim strano privredno drustvo
ima ugovor o isporuci predmetne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Pravo na odbitak PDV obveznika PDV – kupca poslovnog prostora
koji mu je obracunat po osnovu primljenih avansnih sredstava od strane
prethodnog ucesnika u prometu – investitora za prvi prenos prava
raspolaganja na poslovnom objektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5. Pravo na odbitak PDV obracunatog i iskazanog u racunu u kojem je kao
primalac dobara ili usluga navedeno drugo lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6. Poreski tretman predaje dobara komisionaru na tzv. komisionu prodaju
koji vrsi promet tih dobara trecim licima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7. Poreski tretman prometa poslovnog objekta u izgradnji koji vrsi
obveznik PDV – investitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8. Da li se prodaja putnickog automobila po osnovu cije nabavke je obveznik
PDV koristio pravo na odbitak prethodnog poreza, posle cega je izvrsio
ispravku odbitka prethodnog poreza (u celokupnom iznosu) iz razloga
sto je doneo odluku da taj putnicki automobil koristi kao sluzbeno
vozilo koje je koristio iskljucivo za promet usluge davanja u zakup,
smatra predmetom oporezivanja PDV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9. Obaveza obracunavanja i placanja PDV u slucaju kada strano lice
nabavi dobra na teritoriji Republike Srbije i predmetna dobra unese
kao ulog u domace privredno drustvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
10. Poreski tretman prodaje poslovnog prostora stecenog zakljucno sa 31.
decembrom 2004. godine koji se prodaje od 1. januara 2005. godine . . . . . . . 45
11. Mogucnost oslobadjanja od placanja PDV na uvoz racunarske opreme koju
Narodna biblioteka prima po osnovu donacije od EFT Snjitzerland. . . . . . . 47
12. Poreski tretman stampanja udzbenika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
13. a) Poreski tretman prometa postanskih usluga od strane javnog
preduzeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
b) Poreski tretman prometa dobara putem TV prodaje koji vrsi
obveznik PDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
14. Da li je Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, sumarstva i vodoprivrede
obveznik PDV kada vrsi stampanje, izdavanje i distribuciju lovnih
karata, a za koje se naplacuje naknada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
15. Da li je privredni subjekat koji je osnovan od strane javnog preduzeca
duzan da se evidentira za obavezu placanja PDV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
16. Poreski tretman realizacije ugovora nazvanog ugovorom o poslovnotehnic
koj saradnji kojim se prva ugovorna strana (obveznik PDV)
obavezuje da drugoj ugovornoj strani da na koriscenje deo poslovnog
objekta, a druga ugovorna strana (obveznik PDV) da u tom delu
poslovnog objekta organizuje i obezbedi uslove za rad restorana,
enterijersku opremljenost, kao i kvalifikovanu radnu snagu . . . . . . . . . . 55
17. Da li privredno drustvo koje je nadlezni poreski organ brisao iz
evidencije za PDV po sluzbenoj duznosti, pa se posle tog brisanja
ponovo evidentiralo za obavezu placanja PDV od 1. januara 2011. godine,
ima pravo da PDV placen pri brisanju iz evidencije za PDV odbije kao
prethodni porez od PDV koji duguje za promet izvrsen od 1. januara
2011. godine? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
18. Mesto prometa telekomunikacionih usluga sa stanovista Zakona o
PDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
19. Poreski tretman prometa dobara namenjenih izgradnji dela vodovodnog
sistema ]icevac, koji vrsi obveznik PDV, pri cemu se nabavka
predmetnih dobara finansira sredstvima donacije, na osnovu
zakljucenog ugovora o donatorstvu (koji nije ugovor o donaciji iz
clana 24. stav 1. tacka 16a) Zakona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
20. Poreski tretman prometa usluga farbanja metalnih konstrukcija i
rekonstrukcije podova u okviru nepokretnosti koja se nalazi u
slobodnoj zoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
21. Poreski tretman usluge posredovanja kod isporuke elektricne
energije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
22. Da li se podnosi evidenciona prijava za PDV kada u postupku
realizacije izgradnje gradjevinskog objekta zakonski zastupnik
maloletnog fizickog lica, na cije ime glasi odobrenje za izgradnju
tog objekta, zakljuci sa izvodjacem radova ugovor o gradjenju, pri cemu
ce nakon izgradnje predmetnog objekta jedna ekonomski deljiva celina
(stan) biti zadrzana za potrebe maloletnog lica, dok ce se na ostalim
ekonomski deljivim celinama izvrsiti prvi prenos prava
raspolaganja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
23. [ta se smatra danom pruzanja usluga registracije internet domena
i usluga hostinga, kao i da li postoji obaveza izdavanja racuna za
primljena avansna sredstva za promet ovih usluga ako obveznik PDV
u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrsi promet
predmetnih usluga?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
24. Poreski tretman prometa usluge tehnickog pregleda vozila kada se
promet predmetne usluge vrsi bez naknade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
25. Poreski tretman prometa okvira za naocare kao pomagala za slepe i
slabovide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
26. Izmena osnovice za obracunavanje PDV u slucaju kada obveznik
PDV – pruzalac pravnih usluga, nakon izvrsenog prometa predmetnih
usluga, potrazuje od obveznika PDV – primaoca pravnih usluga deo
novcanih sredstava ostvarenih po osnovu davanja u zakup
telekomunikacionog stuba za ciju izgradnju je vrsio uslugu
pronalazenja odgovarajuce lokacije i obavljanja pravnih poslova
radi dobijanja dozvole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
27. Poreski tretman novcanih sredstava koja na ime pokrica troskova
kamate potrazuje obveznik PDV – organizacija preko koje proizvodjaci
fonograma kolektivno ostvaruju imovinska prava na fonogramima, od
obveznika PDV – proizvodjaca fonograma, po ugovoru o kreditu
zakljucenog u cilju realizacije raspodele novcanih sredstava
proizvodjacima fonograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
28. Poreski tretman novcanih sredstava koja obveznik PDV primi na
ime naknade stete zbog jednostranog raskida ugovora od privrednog
drustva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
29. Poreski tretman rashoda sapuna ciji promet vrsi obveznik PDV po
tezini odredjenoj od strane kupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
30. Poreski tretman prometa postanskih maraka koje se ne prodaju po
utisnutoj vrednosti, kao i postanskih maraka kojima se ne mogu
placati postanske usluge (npr. koje su povucene iz upotrebe). . . . . . . . . . 76
31. Poreski tretman realizacije ugovora nazvanog ugovorom o zajednickoj
proizvodnji kojim se jedna ugovorna strana – obveznik PDV obavezuje
da obezbedi sirovine, ambalazu i radnu snagu, kao i da izvrsi prodaju
i naplatu naknade za promet proizvedenih dobara, a druga ugovorna
strana – takodje obveznik PDV daje na koriscenje opremu za predmetnu
proizvodnju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
32. Poreski tretman prometa i uvoza intravenskih kanila sa injekcionim
portom, setova za transfuziju krvi ili krvnih komponenti, hirurskih
rukavica za hirurske zahvate, kao i rukavica za lekarske preglede i
laboratorijske procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
33. Izdavanje i sadrzina racuna (ili drugog dokumenta koji sluzi kao
racun) u slucaju izmene osnovice za promet usluge davanja u zakup
poslovnog prostora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
34. Poreski tretman prometa usluga obrade podataka i ustupanja
informacija koji strano lice vrsi domacem privrednom drustvu –
obvezniku PDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
35. Poreski tretman prometa usluge pregleda dobara namenjenih izvozu u
cilju utvrdjivanjafitosanitarne ispravnosti koji vrsi obveznikPDV. . . 86
36. Poreski tretman prometa usluga pruzanja strucne pomoci koja se
odnosi na poslove kancelarijskog poslovanja i zastite arhivske gradje
i dokumentarnog materijala koji vrsi Istorijski arhiv Beograda . . . . . 87
37. Osnovica za obracunavanje PDV za promet usluge izdavanja dozvole za
ribolov koji vrsi obveznik PDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
38. Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara koji
se vrsi u okviru sprovodjenja projekta „Balkan Regiona Netnjork for Social
Inclusion“ koji finansira Evropska komisija preko ceske organizacije
„People in Need“, sa kojom Inicijativa za prava osoba za mentalnim
invaliditetom Srbije ima zakljucen ugovor o implementaciji ovog
projekta u Republici Srbiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
39. Poreski tretman predaje predmeta lizinga kod ugovora o lizingu
kojim je predvidjen otkup predmeta lizinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
40. Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana u slucaju kada kupac
placa prodavcu ugovorenu cenu stana na rate bez PDV, a PDV
obracunat za taj promet plati uz ucesce za kupovinu stana . . . . . . . . . . . . . 95
41. Poreski tretman usluge smestaja u motelima, hotelima,
odmaralistima, domovima i kampovima, kao i usluge konzumacije
jela i pica na licu mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
42. Pravo obveznika PDV – ogranka stranog privrednog drustva da PDV
obracunat od strane prethodnog ucesnika u prometu, JP Aerodrom
„Nikola Tesla“, za promet usluga putnickog servisa (boravak putnika
u zgradi aerodroma), odbije kao prethodni porez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
43. Poreski tretman isporuke dobara u delovima i obezbedjivanja montaze
tih dobara koju vrsi strano lice obvezniku PDV – domacem licu . . . . 100
44. Poreski tretman prometa usluga call centra, tj. usluge davanja
informacija telefonskim putem, a koje se odnose na pomoc korisnicima
u vezi sa problemima u toku upotrebnog ciklusa proizvoda, davanje
opstih informacija, rezervacije proizvoda, tehnicku podrsku,
nabavku, prodaju i dr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
45. Smanjenje iznosa naknade za otpremanje dobara u inostranstvo iskazanog
u Obrascu PPPDV kada obveznik PDV u jednom poreskom periodu
izvrsi otpremanje predmetnih dobara u inostranstvo, a koja se vracaju
u Republiku Srbiju zato sto ne odgovaraju obavezama koje proisticu iz
ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, u
nekom narednom poreskom periodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
46. Iskazivanje podataka o prometu usluga davanja novcanih pozajmica bez
naknade (kamate) u Obrascu PPPDV u slucaju kada se novcana pozajmica
daje povezanom pravnom licu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
47. Da li postoji obaveza izmene osnovice za obracun PDV u slucaju
ugovaranja valutne klauzule ako se kurs strane valute na dan nastanka
poreske obaveze razlikuje od kursa strane valute na dan placanja? . . . . 107
48. Poreski tretman promene pravne forme preduzetnicke radnje, koja
ima svojstvo obveznika PDV, u drustvo sa ogranicenom
odgovornoscu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
1. Pravo na poreski kredit iz clana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih
lica u slucaju kada obveznik stekne osnovno sredstvo – poljoprivredno
zemljiste po osnovu Ugovora o razmeni poljoprivrednog zemljista
zakljucenog sa Ministarstvom poljoprivrede, sumarstva i
vodoprivrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2. Utvrdjivanje kapitalnog dobitka, odnosno gubitka, prilikom unosa
nenovcanog uloga (akcija) koji vrsi drustvo sa ogranicenom
odgovornoscu u svoje zavisno pravno lice i po tom osnovu stice
udeo u kapitalu tog (zavisnog) pravnog lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3. Da li postoji obaveza obracunavanja i placanja poreza po odbitku u
slucaju kada nerezident ostvaruje prihod po osnovu zakupa pokretnih
stvari od ogranka nerezidentnog pravnog lica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4. Poreski tretman naknade koju rezidentni obveznik isplacuje
nerezidentnom pravnom licu po osnovu prava koriscenja racunarskog
programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5. Kako se utvrdjuje osnovica za obracun amortizacije za poreske svrhe za
stalna sredstva nabavljena pre 1. januara 2004. godine?. . . . . . . . . . . . . . . . 117
6. Pravo na poreski kredit iz clana 48a Zakona o porezu na dobit pravnih
lica u slucaju kada je to pravo steceno po osnovu ulaganja u delatnost
u okviru oblasti 33, podgrupa 33200, ali je novim Zakonom o
klasifikaciji delatnosti obveznik razvrstan u oblast 26, grupa 2651 . . . 118
7. Iskazivanje kamate po osnovu ugovora o zajmu izmedju dva povezana
lica u poreskom bilansu obveznika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
8. Obaveza obracunavanja i placanja poreza po odbitku u slucaju kada
nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog obveznika prihod od
kamate po osnovu zakljucenog ugovora o kreditu, ukoliko je ugovorom o
kreditu predvidjeno da se kamata obracunava jednom godisnje, ali da
se njena isplata vrsi u momentu isplate glavnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
POREZI NA IMOVINU
1. Poreski tretman nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije u
svojini strane drzave u slucaju kada bi ambasada te drzave izdala
u zakup tu nepokretnost drugom stranom diplomatsko-konzularnom
predstavnistvu, odnosno fizickom ili pravnom licu . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2. Da li je u slucaju prenosa prava svojine na nepokretnosti po osnovu
ugovora o hipotekarnoj prodaji nepokretnosti, koji podleze placanju
poreza na prenos apsolutnih prava, obveznik poreza na prenos
apsolutnih prava hipotekarni poverilac ili vlasnik nepokretnosti? . . 125
3. Poreski tretman prometa nepokretnosti u toku 1972. i 1980. godine po
osnovu eksproprijacije i izuzimanja nacionalizovanog zemljista . . . . 128
4. Da li se pravo na oslobodjenje od poreza na prenos apsolutnih prava po
osnovu kupovine prvog stana odnosi i na zemljiste na kome se nalazi
porodicna stambena zgrada (kuca) koja kupcu predstavlja prvi stan? . . 130
5. Da li se placa porez na imovinu na pravo zakupa ostalog neizgradjenog
gradjevinskog zemljista, konstituisanog na 99 godina, radi izgradnje
proizvodne fabrike? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6. Postupak i nacin obracuna kamate zbog docnje u placanju poreza na
imovinu koji primenjuje jedinica lokalne samouprave . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7. Da li se na deobu zajednicke imovine (nepokretnosti, udela u pravnim
licima i finansijskih sredstava), stecene za vreme trajanja braka, koja
se vrsi sporazumom izmedju supruznika zakljucenim u toku trajanja
braka, kojom svaki supruznik postaje iskljucivi vlasnik dela te
imovine, placa porez na poklon ili porez na prenos apsolutnih prava,
u slucaju kada vrednost koju svaki od supruznika deobom stekne
odgovara njegovom doprinosu u sticanju te zajednicke imovine? . . . . . . . 136
8. Na koji nacin obveznik – zakupac gradjevinskog zemljista u javnoj
svojini utvrdjuje poresku osnovicu i iskazuje u poreskoj prijavi za
pravo zakupa gradjevinskog zemljista u javnoj svojini?. . . . . . . . . . . . . . . . 139
9. Da li se maksimalno dozvoljeni iznos povecanja poreske obaveze poreza
na imovinu za 2011. godinu od 60% u odnosu na poresku obavezu utvrdjenu
za 2010. godinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajucu
povrsinu iste nepokretnosti, odnosi i na nepokretnosti kod kojih je
doslo do promena u kvalitetu nepokretnosti (veci broj bodova u 2011.
godini), ili do rekonstrukcije (promena perioda za koji se priznaje
amortizacija), promena od uticaja na ostvarivanje prava na
poreski kredit (promena prebivalista obveznika zbog cega u
2011. godini nema pravo na poreski kredit)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
10. Na koji se iznos poreske obaveze za 2010. godinu obveznicima poreza na
imovinu koji ne vode poslovne knjige, a koji porezom na imovinu nisu
bili zaduzeni za celu 2010. godinu (s obzirom da su pravo na
nepokretnosti stekli u toku te godine), racuna 60% kao maksimalno
dozvoljeni iznos povecanja poreske obaveze za 2011. godinu?. . . . . . . . . . . 142
11.Ko je obveznik poreza na imovinu na nepokretnostima – hodnicima i
zajednickim prostorijama u objektima za smestaj stanara, ciji je vlasnik
privredno drustvo, a zajednicke prostorije i hodnike fakticki koriste
fizicka lica – zakupci soba za stanovanje u tim objektima? . . . . . . . . . . 143
POREZ NA DOHODAK GRA\ANA
1. Poreski tretman prihoda koje ostvaruju strana fizicka lica iz drzava
clanica Evropske unije koja privremeno borave na teritoriji Republike
Srbije i angazovani su kao strucnjaci za poslove izvrsavanja ugovora
koji je finansiran iz IPA fondova Evropske komisije, za realizaciju
projekta „Podrska infrastrukturnim projektima u zemljama zapadnog
Balkana (Europe Aid/124605/C/SER/MULTI)“, u periodu od 29. juna
2009. godine do 13. juna 2013. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2. Poreski tretman dnevnica za sluzbena putovanja koje se isplacuju
licima – drzavljanima Republike Srbije koja su ukljucena u realizaciju
projekata „Tempus“ i „Erasmus Mundus“, a nisu u radnom odnosu kod
isplatioca, kao i poreski tretman dnevnica za sluzbena putovanja u
zemlji i inostranstvu koje se, shodno propisima Evropske zajednice,
isplacuju u iznosima vecim od neoporezivog iznosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3. Obaveze placanja poreza na kapitalni dobitak u slucaju prodaje
nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4. Poreski tretman nagrade za rad privremenog zastupnika kapitala
koji nije u radnom odnosu u subjektu privatizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5. Poreski tretman primanja koja zaposleni u zemljoradnickoj zadruzi
ostvaruju po osnovu ucesca u dobiti te zadruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6. Poreski tretman, sa stanovista oporezivanja dohotka gradjana, kao i sa
stanovista doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, placanja
troskova preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenih (tzv.
sistematskih pregleda) od strane poslodavca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7. Poreski tretman prihoda koje fizicko lice ostvari od prodaje svojih
stvari, koja u pogledu svojstava, kao i sa stanovista namene i upotrebe,
po svojoj sustini predstavljaju sekundarne sirovine, pravnim licima
registrovanim za vrsenje otkupa sekundarnih sirovina . . . . . . . . . . . . . . 159
8. Poreski tretman primanja koje ostvari fizicko lice u slucaju kada,
saglasno obligacionom pravnom odnosu, kao zajmodavac primi novcani
iznos po osnovu izvrsenja ugovora (vracanjem dugovanog iznosa) od
strane zajmoprimca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA
1. Ko je ovlascen za donosenje zakljucka o prodaji nepokretnosti
neposrednom pogodbom u postupku prinudne naplate dospelog, a
neplacenog duga po osnovu naknade za koriscenje gradjevinskog
zemljista, iz nepokretnosti obveznika, koji sprovodi nadlezni
organ jedinice lokalne samouprave?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
2. Da li opstina moze u 2011. godini da izvrsi otpis kamate obracunate
zbog docnje u placanju izvornih javnih prihoda te opstine? . . . . . . . . . . 166
DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
1. Oslobodjenje od placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
u slucaju zaposljavanja lica sa invaliditetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
CARINE
1. Konacno resavanje statusa masina koje se nalaze u postupku privremenog
uvoza i pitanje placanja kompenzatorne kamate u tom slucaju . . . . . . . . . 171
2. Naknadna kontrola deklaracije, povracaj i naplata carinskog duga,
ponistavanje i ukidanje odluka od strane carinskog organa. . . . . . . . . . . 173
3. Potvrda Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi
u zemlji kao jedan od neophodnih dokaza za oslobodjenje od placanja
uvoznih dazbina na novu opremu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
4. Carinski tretman opreme koja je kao osnivacki ulog stranog osnivaca
uneta u domace pravno lice, a koju to domace pravno lice namerava da
otudji i izveze u inostranstvo pre isteka zakonski odredjenog roka
od tri godine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5. Da li se na zahteve podnete u periodu od dana stupanja na snagu novog
Carinskog zakona do dana pocetka njegove primene primenjuje
stari ili novi Carinski zakon?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6. Polaganje obezbedjenja za placanje carinskog duga za robu koja se
prevozi u vodnom saobracaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
7. Postupak privremenog uvoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
8. Naplata kompenzatorne kamate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
9. Sprovodjenje postupka aktivnog oplemenjivanja (prerade i dorade
pecuraka) ukoliko vrednost uvezene robe prelazi propisani iznos . . . 188
10. a) Carinski tretman casa koje se prodaju u Republici Srbiji nakon
sto ih je prethodno firma, sa sedistem u Pragu, kupila u Republici
Srbiji i izvezla, radi dekoracije, u Republiku ^esku sa uverenjem o
poreklu EUR 1 (odnosno dokazom da je roba poreklom iz Republike
Srbije), a kasnije iste prodaje kupcima u Republici Srbiji . . . . . . . . . . 190
b) Problem u poslovanju firme sa sedistem uPragu kada hoce da case,
koje su potpuno odradjene i dekorisane u Republici Srbiji i nisu
napustile carinsko podrucje Republike Srbije, proda poslovnom
partneru u Srbiji, to ne moze da ucini jer mora predmetne case
fizicki da izveze iz carinskog podrucja Srbije, ocarini, i tek
onda vrati u Srbiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
F I S K A L N E K A S E
1. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prometa
dobara u okviru pretezne delatnosti 47.99 (Ostala trgovina na malo
izvan prodavnica, tezgi i pijaca) – prodaja robe putem prezentacije
i isporuka iste na adresu kupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
2. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prometa
dobara u okviru pretezne delatnosti 47.91 (Trgovina na malo postom
ili preko interneta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3. Poreske stopa koja se primenjuje na promet usluga organizovanja
predavanja u okviru kulturne manifestacije „Beogradska nedelja
dizajna“, a koji se naplacuje u vidu kotizacija, kao i evidentiranje tako
ostvarenog prometa preko fiskalne kase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje
avio karata u okviru pretezne delatnosti 79.12 (Delatnost
tur-operatora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
5. Mogucnost odobravanja popusta na licu mesta prilikom prodaje dobara
odnosno robe iz maloprodajnog objekta (dnevni popust, vikend akcija,
uskrsnji i novogodisnji popust, kao i popust dat stalnim kupcima
preko identifikacione kartice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
6. Obaveza prikljucivanja terminala za daljinsko ocitavanje svih
formiranih dnevnih izvestaja iz fiskalne kase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7. Nacin otklanjanja greske u evidentiranju prometa preko fiskalne
kase u slucaju kada se kupljeno dobro vraca ili se na drugi nacin vrsi
reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isecka, a kupac ne poseduje
fiskalni isecak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje
avio karata, pri cemu je privredno drustvo sertifikovani IATA
agent za prodaju avio karata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
9. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, odnosno izdavanja
fiskalnog isecka u slucaju prefakturisane usluge (iznajmljivanja
vozila – rent-a-car, usluge tehnickog pregleda i servisiranja vozila)
pravnom licu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
10. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slucaju kada
osnovna skola u okviru svojih prostorija (kiosk) pruza uslugu dopunske
ishrane (prodaja sendvica, peciva, pomfrita i sl) ucenicima skole
koji se ne hrane u skolskoj kuhinji ili im je pretplatnicki obrok
nedovoljan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje
proizvoda (proizvoda od poludragog kamenja obradjenog novim
inovacionim tehnologijama i dr) iz izlozbeno-prodajnog prostora u
sastavu privrednog subjekta cija je pretezna delatnost 73102
(Istrazivanje i eksperimentalni razvoj u tehnicko-tehnoloskim
naukama), odnosno delatnost iz grane delatnosti 72.1 (Istrazivanje i
eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehnicko-tehnoloskim naukama) u
skladu sa novim propisima koji uredjuju klasifikaciju delatnosti. . . . 207
12. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slucaju kada
privredno drustvo pruza usluge iz oblasti obrazovanja (skola stranih
jezika), odnosno obavlja delatnost koja, shodno Uredbi o klasifikaciji
delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/10), spada u oblast delatnosti 85
(Obrazovanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
13. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje
robe (originalni delovi nosnje, cilimi, vez, keramika – posude, kopije
srednjovekovnog nakita i ostalo) koju vrsi Etnografski muzej iz svojih
prodavnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
14. Da li je privredni subjekt duzan da naknadu po osnovu isporuke postom
clanske karte fizickom licu, koje popunjavanjem elektronskog
formulara i placanjem clanarine stice mogucnost ostvarivanja
popusta prilikom kupovine proizvoda i koriscenja usluga kod
partnera sajta, evidentira preko fiskalne kase? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
15. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slucaju kada
privredno drustvo pruza uslugu organizacije nastupa pevaca,
muzicara, glumaca i drugih izvodjaca na zahtev fizickih lica . . . . . . . . 212
16. Mogucnost prodaje fiskalnih kasa i rezervnih delova za iste u
postupku stecaja nad stecajnim duznikom kome je Vlada Republike
Srbije Resenjem oduzela saglasnost za stavljanje fiskalnih kasa u
promet i koji je na osnovu navedenog Resenja brisan iz evidencije
proizvodjaca fiskalnih kasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
17. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slucaju kada se
kao kupci dobara u maloprodaji pojavljuju pravna lica, u okviru
delatnosti 4778 (Ostala trgovina na malo novim proizvodima u
specijalizovanim prodavnicama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
18. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom izdavanja u
zakup poslovnog i stambenog prostora pravnim i fizickim licima. . . 217
19. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom pruzanja
usluge smestaja starih lica (organizacije dnevnog boravka), kao i
pruzanja usluge svakodnevnog posluzenja pica (caj, sok, kafa i dr) sa
ili bez naknade u okviru grupe delatnosti 87 (Socijalna zastita sa
smestajem) i grupe delatnosti 88 (Socijalna zastita bez smestaja) . . 218
20. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom
posredovanja kod naplate turistickih usluga pravnim i fizickim
licima pri cemu je pruzalac usluge fizicko lice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
21. „Depozit u kasi“ odnosno obezbedjivanja gotovog novca za vracanje
kusura na pocetku radnog dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
22. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prometa
dobara (divljac) svojim clanovima – fizickim licima u okviru delatnosti
iz grupe 01.70 (Lov, traperstvo i odgovarajuce usluzne delatnosti) . . . 224
23. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom naplate
naknade za izdavanje licenci, kao sto su licence odgovornog planera,
odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta i dr. od strane
Inzenjerske komore Srbije kojoj je, u skladu sa zakonskim odredbama
koje regulisu planiranje i izgradnju, Ministarstvo zivotne sredine
i prostornog planiranja poverilo administrativno-strucne i tehnicke
poslove vezane za polaganje strucnih ispita za dobijanje navedenih
licenci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
24.Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slucaju kada
preduzece Telenor d.o.o. u okviru svoje osnovne delatnosti koja je
svrstana u granu delatnosti 61 (Tele komunikacije) vrsi prodaju
rashodovanih i nerashodovanih osnovnih sredstava (automobila,
mobilnih telefona i lap topova) svojim zaposlenim radnicima . . . . . . 226
25. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom pruzanja
usluga stampanja iskljucivo pravnim licima i preduzetnicima . . . . . . 227
26. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slucaju kada
privredni subjekt u okviru delatnosti koju obavlja (telekomunikacione
usluge) vrsi prodaju dobara u cilju vrsenja internet usluge, odnosno u
okviru pretplatnickih paketa vrsi prodaju pripadajucih
telekomunikacionih uredjaja pravnim i fizickim licima . . . . . . . . . . . . 228
27. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slucaju prodaje
napitaka (kafe, caja i tople cokolade) iz automata koji se nalazi na
pokretnim kolicima i koji u sebi ima brojcanik za evidentiranje
broja prodatih napitaka, a naplatu i posluzivanje kupaca vrsi
zaposleno lice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
28. Obaveza evidentiranja prometa i nacin fiskalizacije fiskalne kase
prilikom prometa dobara preko sindikata iz putujucih prodavnica
(sluzbenog teretnog vozila) fizickim licima, kao i mogucnost
koriscenja istog vozila za druge svrhe (prevoz dobara iz veleprodaje
u maloprodaju i sl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
29. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom
vrsenja sporedne usluge prakticne obuke i edukacije lekara iz
drugih zdravstvenih ustanova, pri cemu se naknada za pomenute usluge
naplacuje od zdravstvenih ustanova koje svoje lekare salju na obuku i
edukaciju u Klinicki centar Srbije, kao i obaveza evidentiranja
prometa preko fiskalne kase prilikom organizovanja kurseva
reanimacije, imobilisanja povredjenog na ulici i sl. ciji su
polaznici zainteresovana fizicka lica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
B U DZ E T S K I S I S T E M
1. Da li je u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu da JP „Kladovo“,
kao indirektni korisnik budzeta opstine Kladovo, iz sopstvenih
prihoda izdvoji 300.000 dinara i prenese Osnovnoj organizaciji
sindikata tog javnog preduzeca po osnovu sponzorstva, odnosno da
li da se prilikom izrade zavrsnog racuna JP „Kladovo“ za
2010. godinu stvori obaveza prema sindikatu i da mu se ta sredstva
prenesu po osnovu ostvarenog suficita, kako bi se poboljsao polozaj
zaposlenih u tom javnom preduzecu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
2. Da li opstina Lucani, kao organizator Dragacevskog sabora trubaca
u Guci, moze radi finansiranja ove manifestacije ostvarivati
prihod po osnovu zakljucivanja ugovora o sponzorstvu? . . . . . . . . . . . . . . . 235
F I N A N S I R A NJ E L O K A L N E S A M O U P R A V E
1. Da li je clan 13. Odluke o uvodjenju samodoprinosa na podrucju opstine
Lucani („Sl. glasnik opstine Lucani“, br. 8/2010) u skladu sa zakonom,
odnosno da li se opstinski samodoprinos moze uvesti za deo podrucja
opstine, imajuci u vidu da se radi o opstinskom samodoprinosu, a ne o
samodoprinosu u pojedinim mesnim zajednicama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
2. Da li je Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada
Loznice, u delu Tarifni broj 10. tacka 10), kojim je propisano da se za
putnicko vozilo koje je predvidjeno za pogon na gas placa posebna
naknada, uskladjena sa zakonom?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
3. Da li se prikupljanje sredstava od samodoprinosa prekida ukoliko se
pre roka za koji je samodoprinos uveden ostvari iznos sredstava utvrdjen
Odlukom o uvodjenju samodoprinosa, kao i da li se sredstva ostvarena
preko iznosa utvrdjenog Odlukom vracaju uplatiocima?. . . . . . . . . . . . . . . 243
4. Da li se odluka o lokalnim komunalnim taksama, administrativnim
taksama i o naknadi za zastitu i unapredjenje zivotne sredine,
donosi svake godine ili jednom doneta odluka vazi vise godina?. . . . . 244
5. Da li se Odluka o uvodjenju samodoprinosa putem referenduma
smatra donetom ako je za nju glasala vecina od ukupnog broja gradjana
koji imaju izborno pravo i prebivaliste na podrucju na kome se
sredstva prikupljaju ili se smatra donetom ako se za nju izjasnila
vecina gradjana koja je glasala, pod uslovom da je glasalo vise od
polovine ukupnog broja gradjana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
6. Da li je odluka o uvodjenju samodoprinosa doneta ako je za nju glasala
vecina gradjana koja je glasala, uz uslov da je glasalo vise od polovine
ukupnog broja gradjana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
P O D S E T N I K
Finansijski propisi doneti u martu mesecu 2011. godine . . . . . . . . . . 247


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop