Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Zakoni i podzakonska akta - KOMPLETAN SPISAK SA LINKOVIMA  (Pročitano 64407 puta)

Autor: urrgb | 25.01.2011. u 13:02:38

Kako najbrze pronaci zeljeni zakon? (klikni i pogledaj uputstvo):
[close]

Sadrzaj stranice je prebacen na URRGB blog >>>

"Službeni glasnik RS", broj 109/2016, izdvajamo:

Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV


"Službeni glasnik RS", broj 108/2016, izdvajamo:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona

Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima

Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama"Službeni glasnik RS", broj 104/2016, izdvajamo:

Zakon o upravljanju aerodromima

Zakon o transportu opasne robe

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama


"Službeni glasnik RS", broj 101/2016, izdvajamo:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja


"Službeni glasnik RS", broj 99/2016, izdvajamo:

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija


"Službeni glasnik RS", broj 94/2016, izdvajamo:

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

"Službeni glasnik RS", broj 93/2016, izdvajamo:

Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 92/2016, izdvajamo:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

"Službeni glasnik RS", broj 90/2016, izdvajamo:

Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima

"Službeni glasnik RS", broj 87/2016, izdvajamo:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 84/2016, izdvajamo:

Indeksi potrošačkih cena za septembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 83/2016, izdvajamo:

Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave


"Službeni glasnik RS", broj 80/2016, izdvajamo:

 - Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV i o obliku i sadrzini pregleda obracuna PDV

 - Pravilnik o nacinu i postupku dostavljanja i sadrzini obavestenja Poreske uprave o otpocinjanju, odnosno okoncanju poreske kontrole


"Službeni glasnik RS", broj 28/2016, izdvajamo:

 - Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju


"Službeni glasnik RS", broj 15/2016, izdvajamo:

 - Zakon o javnim preduzećima

 - Zakon o metrologiji

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 - Zakon o javnom zdravlju

 - Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti


"Službeni glasnik RS", broj 14/2016, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine


"Službeni glasnik RS", broj 13/2016, izdvajamo:

 - Zakon o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija

 - Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima

 - Zakon o izmenama Zakona o uređenju sudova


"Službeni glasnik RS", broj 112/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

 - Zakon o zadrugama

 - Zakon o privrednim komorama

 - Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

 - Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

 - Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

 - Zakon o zaštiti zemljišta


"Službeni glasnik RS", broj 106/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 - Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

 - Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

 - Zakon o dopuni Zakona o sudijama

 - Zakon o dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji


"Službeni glasnik RS", broj 103/2015, izdvajamo:

 - Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 - Zakon o dopuni Zakona o Ustavnom sudu

 - Zakon o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta ''Beograd na vodi''

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 - Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima


"Službeni glasnik RS", broj 102/2015, izdvajamo:

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


"Službeni glasnik RS", broj 100/2015, izdvajamo:

 - Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice


"Službeni glasnik RS", broj 96/2015, izdvajamo:

 - Zakon o ozakonjenju objekata

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

 - Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 - Zakon o trgovačkom brodarstvu

 - Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima


"Službeni glasnik RS", broj 94/2015, izdvajamo:

 - Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu


"Službeni glasnik RS", broj 92/2015, izdvajamo:

 - Zakon o jakim alkoholnim pićima

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice


"Službeni glasnik RS", broj 91/2015, izdvajamo:

 - Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

 - Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite


"Službeni glasnik RS", broj 89/2015, izdvajamo:

 - Zakon o ulaganjima

- Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o šumama


"Službeni glasnik RS", broj 84/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
 - Zakon o nacionalnim parkovima
 - Uredba o izmenama o dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika


"Službeni glasnik RS", broj 83/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

 - Zakon o izmenama Zakona o hipoteci


"Službeni glasnik RS", broj 68/2015, izdvajamo:

 - Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu

 - Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

 - Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

 - Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

 - Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

 - Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

 - Zakon o udžbenicima

 - Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju

 - Zakon o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

 - Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A

 - Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B


"Službeni glasnik RS", broj 66/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

 - Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju


"Službeni glasnik RS", broj 64/2015, izdvajamo:

 - Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

 - Zakon o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji


"Službeni glasnik RS", broj 60/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci


"Službeni glasnik RS", broj 58/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima


"Službeni glasnik RS", broj 57/2015, izdvajamo:

 - Maloprodajne cene duvanskih prerađevina Philip Morris Operations a.d. Niš
 - Maloprodajne cene uvoznih duvanskih prerađevina Philip Morris Operations a.d. Niš


"Službeni glasnik RS", broj 56/2015, izdvajamo:

 - Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku


"Službeni glasnik RS", broj 55/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 - Podaci o prosecnim zaradama i prosecnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplacenim u maju 2015. godine

 - Podatak o visini prosecne mesecne zarade bez poreza i doprinosa isplacene u periodu januar–maj 2015. godine


"Službeni glasnik RS", broj 54/2015, izdvajamo:

 - Zakon o odbrani od grada

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima

 - Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima

 - Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju


"Službeni glasnik RS", broj 46/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji


"Službeni glasnik RS", broj 45/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna


"Službeni glasnik RS", broj 42/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju


"Službeni glasnik RS", broj 40/2015, izdvajamo:

 - Zakon o dopuni Zakona o sudijama

 - Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku


"Službeni glasnik RS", broj 38/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

 - Zakon o upotrebi znakovnog jezika

 - Zakon o žičarama za transport lica

 - Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju


"Službeni glasnik RS", broj 36/2015, izdvajamo:

 - Zakon o inspekcijskom nadzoru
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti


"Službeni glasnik RS", broj 34/2015, izdvajamo:

 - Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”


"Službeni glasnik RS", broj 29/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona

 - Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

 - Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča


"Službeni glasnik RS", broj 25/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama


"Službeni glasnik RS", broj 23/2015, od 2. marta 2015.godine, izdvajamo:

 - Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2014. godinu


"Službeni glasnik RS", broj 22/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
 - Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji
 

"Službeni glasnik RS", broj 20/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara
 - Zakon o oružju i municiji


"Službeni glasnik RS", broj 18/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi
 - Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama


"Službeni glasnik RS", broj 14/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama
 - Zakon o Agenciji za osiguranje depozita
 - Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje
 - Zakon o osiguranju depozita
 - Zakon o dopuni Zakona o ministarstvima
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije


"Službeni glasnik RS", broj 10/2015, izdvajamo:
 
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/2015, izdvajamo:

 - Zakon o prevenciji i dijagnostici genetskih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti


"Službeni glasnik RS", broj 6/2015, izdvajamo:

 - Zakon o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu
 - Zakon o izmeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti
 - Zakon o izmenama i dopunama Porodičnog zakona
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju


"Službeni glasnik RS", broj 5/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije
 - Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima

Autor: urrgb | Odgovor #1 25.01.2011. u 13:03:09
"Službeni glasnik RS", broj 145/2014, izdvajamo:

- Zakon o izmeni i dopuni Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
- Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji
- Zakon o energetici
- Zakon o izmenama Zakona o matičnim knjigama


"Službeni glasnik RS", broj 142/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu
 - Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 - Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 - Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 - Zakon o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 - Zakon o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije
 - Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka” a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

MU 18-14:

 - Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj


"Službeni glasnik RS", broj 139/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopuni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga
 - Zakon o platnim uslugama
 - Zakon o osiguranju
 - Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izvršenju i obezbeđenju


"Službeni glasnik RS", broj 132/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 

Zakon o platnom prometu
zakljucno sa Sl.gl. 62/2006

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu  05/2011

Odluka o opstim pravilima za obavljanje direktnih zaduzenja po osnovu ovlascenja
zakljucno sa ispravkom u Sl.gl.br. 12/2010 od 10/03/2010., stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01/04/2010. godine

Odluka o uslovima i nacinu placanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizicka lica koja obavljaju delatnost
Sl.gl. 57/2004, 114/2005, 45/2007 i 12/2008

Odluka o uslovima i nacinu otvaranja, vodjenja i gasenja racuna kod banke
Sl.gl. 33/2005 i  25/2009, april

Odluka o obliku, sadrzini i nacinu koriscenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
Sl.gl. 57/2004 i 82/2004

Odluka o nacinu sprovodjenja prinudne naplate s racuna klijenata
Sl.gl 58/2004 i 101/09

Odluka o nacinu i uslovima pracenja likvidnosti pravnih lica
Sl.gl. 29/2005

Odluka o odredjivanju jedinstvenih identifikacionih brojeva banaka za obavljanje platnog prometa
Odluka guvernera NBS broj 2516 od 05/02/2009. godine

Zakon o porezu na promet
zakljucno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 84/2004

Zakon o porezu na finansijske transakcije
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 43/2004


Zakon o republickim administrativnim taksama
zakljucno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 54/2009

Zakon o izmenama Zakona o republickim administrativnim taksama
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
"Službeni glasnik RS”, broj 61/2005


Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju 
Sl.gl.  36/2009

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2011Zakon o deviznom poslovanju
Sl gl. 62/2006

Odluka o uslovima i nacinu obavljanja menjackih poslova
Sl. gl. 18/2010 , mart

Uputstvo za sprovodjenje odluke o uslovima i nacinu obavljanja menjackih poslova
Sl. gl. 18/2010 , mart

Odluka o uslovima za licne i fizicke prenose sredstava placanja u inostranstvo i iz inostranstva
zaključno sa Sl.gl. 52/2008

Odluka o placanju, naplacivanju, uplati i isplati koji se mogu vrsiti u efektivnom stranom novcu
zaključno sa Sl.gl. 118/2007

Odluka o postupku kontrole menjackih poslova
zaključno sa Sl.gl. 117/2007

Odluka o uslovima i nacinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz clana 4. stav 2. i clana 5. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju
Sl.gl 11/2007

Uredba o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja, izvestavanju i vodjenju evidencije od strane rezidenata i nerezidenata
decembar 2006.

Carinski zakon
Sl.gl. 18/2010, mart


Zakon o turizmu
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009 , maj

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2010 novembar, u primeni od 01/12/2010. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
zakljucno sa "Službenim glasnikom RS”, broj 31/05

Pravilnik o sadrzini registra turizma
"Službeni glasnik RS”, broj 3/2010, januar


Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeli glasnik RS", broj 30/2010 od 07/05/2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu odredjenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje   2008

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
„Službeni glasnik RS”, broj 102/2008 , novembar

Pravilnik o sadrzini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu
odredjenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o nacinu i postupku za ostvarivanje prava na otpis kamate
   2008


Uredba o sadrzini, obrascu i nacinu podnosenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodoloskim principima i jedinstvenom kodeksu sifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeli glasnik RS", broj 54/2010 od 04/08/2010. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a u primeni od 01/10/2010. godine


Zakon o volontiranju   05/2010.

Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu   05/2010.

Pravilnik o pravilima ponasanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prvencijom i zastitom od zlostavljanja na radu   09/2010.

Zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009 od 15/05/2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti
"Sluzbeni glasnik RS”, broj 88/2010 od 23/11/2010. godine, u primeni od 01/12/2010. godine


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju  2009. godina

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
stupio na snagu 30.12.2010. godine, primenuje se od 01.01.2011. godine, a deo od 2012.godine

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 33/2004

Zakon o kontroli drzavne pomoci
"Službeni glasnik RS”, broj 51/2009, u primeni od 01/01/2010. godine

Zakon o javnim nabavkama
"Službeni glasnik RS”, broj 116/2008, u primeni od 06/01/2009. godine


Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajuceg prostora za trgovinu na veliko
duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS”, broj 116/05

Pravilnik o uslovima u pogledu tehnicke opremljenosti prostora za trgovinu
na malo duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS”, broj 116/2005

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima
„Službeni glasnik RS”, broj 15/2006


Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama   2005

Pravilnik o obliku i sadržini znaka zabrane pušenja   2008

Zakon o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu  05/2010.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani
pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”, br. 16/95 i 101/05).


NAPOMENA: Чланом 30. прописано је да су правна лица и предузетници у чијим објектима је
забрањено пушење, односно у којима постоје изузеци од забране пушења у
складу са овим законом, дужни да ускладе свој рад са одредбама овог закона у
року од 180 дана од дана његовог ступања на снагу односно до 11. новембра
2010. године.

Primena Zakona o zabrani pusenja:

* u zdravstvenim ustanovama
* u ugostiteljskim objektima za ishranu i pice
* u zatvorenom radnom prostoru
* u obrazovnim ustanovama
* u radnom prostoru sa potpunom zabranom pusenja
* u javnom prevozu


Pravilnik o obliku i sadrzaju znaka zabrane pusenja i znaka da je pusenje dozvoljeno u odredjenom prostoru, nacinu isticanja tih znakova, obrascu izvestaja o povredi zabrane pusenja, vrsti potrebnih dokaza o pusenju i nacinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrdjuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pusenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novcane kazne na licu mesta
„Službeni glasnik RS”, broj 73/2010 od 12/10/2010. godine, u primeni od 20/10/2010. godine

Autor: urrgb | Odgovor #2 25.01.2011. u 13:03:49
Zakon o elektronskim komunikacijama   06/2010.


Zakon o elektronskoj trgovini
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009

Zakon o elektronskom dokumentu
„Službeni glasnik RS”, broj 51/2009

Zakon o elektronskom potpisu
2004.godina

Zakon o oglasavanju
„Službeni glasnik RS”, broj 79/2005

Pravilnik o sadrzini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
"Službeni glasnik RS”, broj 114/2005

Autor: urrgb | Odgovor #3 25.01.2011. u 13:04:15
Zakon o zastiti konkurencije  
u primeni od 01/11/2009.

Zakon o zastiti potrosaca
„Službeni glasnik RS”, broj 73/2010 u primeni od 01/01/2011. godine. Danom primene ovog zakona prestaje da vazi Zakon o zastiti potrosaca ("Službeni glasnik RS", broj 79/2005) i Zakon o odgovornosti proizvodjaca stvari sa nedostatkom ("Službeni glasnik RS", broj 101/2005).


Zakon o opstoj bezbednosti proizvoda
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009 , jun 2009.

Zakon o bezbednosti hrane
2009. godina

Zakon o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009, stupio na snagu 23/05/2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2010 u primeni od 01/12/2010. godine

Pravilnik o nacinu i postupku upravljanja otpadnim gumama
„Službeni glasnik RS”, zakljucno sa brojem 81/2010 od 11/2010. godine


Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009, stupio na snagu 23/05/2009. godine

Zakon o komunalnoj policiji
"Službeni glasnik RS”, broj 51/2009, stupio na snagu 22/07/2009. godine, ali pocinje da se primenjuje po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu, izuzev odredaba čl. 45, 46. i 47. koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Autor: urrgb | Odgovor #4 25.01.2011. u 13:05:28
Zakon o sanitarnom nadzoru
„Službeni glasnik RS”, broj 125/2004


Pravilnik o opstim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podlezu sanitarnom nadzoru
„Službeni glasnik RS”, broj 47/2006

Pravilnik o blizim uslovima u pogledu prostorija, uredjaja i opreme i nacinu postupanja kojim se sprecava pojava i sirenje zaraznih bolesti prilikom pruzanja higijenskih usluga
„Službeni glasnik RS”, broj 47/2006

Pravilnik o potrebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela
„Službeni glasnik RS”, broj 47/2006

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o pivu  05/2010.


Zakon o vinu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun

Zakon o izmenama Zakona o vinu
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o etanolu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun

Zakon o rakiji i drugim alkoholnim picima
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun


Zakon o sumama  05/2010.

Zakon o izmenama Zakona o sumama
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o organskoj proizvodnji  05/2010.


Zakon o vodama  05/2010.

Zakon o izmenama Zakona o vodama
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o obavljanju savetodavnih i strucnih poslova u oblasti poljoprivrede  05/2010.


Zakon o zdravlju bilja
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun

Zakon o dobrobiti zivotinja
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009 od 02/06/2009. godine


Zakon o stocarstvu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09, jun

Zakon o izmeni Zakona o stocarstvu
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009 od 02/06/2009. godine

Autor: urrgb | Odgovor #5 25.01.2011. u 13:07:23
Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Uslovi za obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za stetu pricinjenu trecim licima  2009.


Zakon o prevozu u drumskom saobracaju
zakljucno sa "Službenim glasnikom RS", broj 62/2006

NOVO: Zakon o izmenama i dopunama zakona o medjunarodnom prevozu u drumskom saobracaju 23/03/2010


Zakon o obaveznom osiguranju u saobracaju
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009

Zakon o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobracaju
"Službeni glasnik RS”, broj 78/2011

Zakon o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobracaju
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Pravilnik  o sadrzini, izdavanju i vodjenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima
"Službeni glasnik RS”, broj 20/1996 i 32/2010, izmene stupile na snagu 22/05/2010. godine

Zakon o transportu opasnog tereta    11/2010.

Zakon o plovidbi i lukama na unutrasnjim vodama  10/2010.


Zakon o vazdusnom saobracaju   10/2010.

Zakon o izmenama Zakona o vazdusnom saobracaju
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji
"Službeni glasnik RS", broj 24/2011

Zakon o akreditaciji  10/2010.

Zakon o javnom prihodima i javnim rashodima
zakljucno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 33/2004

Tarifa naknada - SOKOJ 2007.

Tarifa naknada - OFPS 11/2009.

Zakon o zigovima   2005

NOVO: Zakon o zigovima  ( 2009 )

NOVO: Zakon o pravnoj zastiti industrijskog dizajna  ( 2009 )

Zakon o hipoteci   2005

Zakon o menici

Odluka o pustanju u prodaju menicnog blanketa   2004/08

Zakon o bankama
u primeni od 01/10/2006. godine, izuzev odredjenog broja odredbi

Zakon o izmenama i dopunama zakona o bankama
"Službeni glasnik RS”, broj 91/2010, stupio na snagu 11/12/2010. godine

             Odluka o nacinu i postupku sprovodjenja opstih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu s klijentima fizickim licima
"Službeni glasnik RS”, broj 74/2009

Zakon o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
"Službeni glasnik RS”, broj 46/2006

Zakon o ceku

Zakon o cenama 

Zakon sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma  u primeni od 27/03/2009

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma   u primeni od 11/09/2009

Autor: urrgb | Odgovor #6 25.01.2011. u 13:07:54
Zakon o sportu
"Službeni glasnik RS", broj 24/2011

Zakon o socijalnoj zastiti
"Službeni glasnik RS", broj 24/2011

                                 
Link ka sajtu  Republickog zavoda za zdravstveno osiguranje ( RZZO ):


     
      Закон о здравственом осигурању
   
      Закон о здравственој заштити
   
      Закон о лековима и медицинским средствима
   
      Закон о заштити становништва од заразних болести
   
      Закон о коморама здравствених радника   

      Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање
   
      Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења
   
      Закон о јавном здрављу
   
      Закон о трансплантацији органа
   
      Закон о трансплантацији ћелија и ткива
   
      Закон о трансфузиолошкој делатности
   
      Закон о забрани пушења у затвореним просторијамаPravilnici:

Обим, садржај права и партиципација

 Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2010. годину

 
Начин и поступак остваривања права

 Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (пречишћен текст)

 
Ино осигурање

 Правилник о условима и начину упућивања осигураниx лица на лечење у иностранство (интерно пречишћен текст)

 
Здравствене књижице

 Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите (пречишћен текст)

 
Укључивање у осигурање

 Правилник о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана (пречишћен текст)

 Правилник о утврђивању основице на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање лица укључених у обавезно здравствено осигурање
(пречишћен текст)

 

Уговарање услуга и цене

 Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга за утврђивање накнаде за њихов рад за 2010.годину

 Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга

 Правилник о утврђивању цена здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба

 Правилник o ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

 

Дијализа

 Правилник о утврђивању цена материјала за дијализе

 Правилник о стандардима материјала за дијализе

 

Имплантати

 Правилник о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања (пречишћен текст)
 

Лекарске комисије

 Правилник о организацији и раду лекарских комисија

 
Лекови

 Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (пречишћен текст)

 Правилник о критеријумима, начину и поступку за стављање, односно скидање лекова са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава здравственог осигурања (пречишћен текст)

 Правилник о стандардима за примену појединих цитостатика и одређених специфичних лекова за лечење малигних обољења осигураних лица Републичког завода за здравствено осигурање (пречишћен текст)

 

Медицинско-техничка помагала

 Правилник о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (пречишћен текст)

 
Рехабилитација

 Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (пречишћен текст)
 

Архивирање

 Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања

 

Министарство здравља:

 Правилник о имунизацији и начину заштите лековима

 Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствене установе

 Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

 Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите

 Правилник о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица

 Правилник о условима за увоз лекова и медицинских средстава који немају дозволу за стављање у промет

Правилник о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите

 Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у здравственој установи или приватној праксиUredbe:


  Уредба о плану мреже здравствених установа
  Уредба о критеријумима за формирање цена лекова
  Уредба о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције
  Уредба о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним службама
  Уредба о добровољном здравственом осигурању


Autor: Info | Odgovor #7 27.03.2011. u 08:55:10

Opsti kolektivni ugovor
29. april, 2008. godine

Aneks I opsteg kolektivnog ugovora
6. novembar, 2008. godine

Prosireno dejstvo opsteg kolektivnog ugovora
u primeni od 1. januara 2009. godine

U sedistu Unije poslodavaca Srbije potpisan je 9. februara poseban granski kolektivni ugovor u grani poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede.

Po isticanju Opsteg kolektivnog ugovora u aprilu mesecu, predvidjeno je da ce se odnosi sa sindikatima i zaposlenima resavati iskljucivo granskim kolektivnim ugovorima u onim privrednim granama u kojima postoji interes vecinskog dela poslodavaca da se takvi kolektivni ugovori zakljuce.


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop