Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Rokovi za predaju poreskih prijava i poreskog bilansa - preduzetnici  (Pročitano 15517 puta)

Autor: Sla | 22.12.2010. u 21:31:21
Dragi moji, volela bih ako moze neko od knjigovodja da ispise rokove za predaju godisnjih poreskih prijava, zavrsnog racuna i poreskog bilansa za preduzetnike.  naklon1

Autor: boro | Odgovor #1 26.12.2010. u 14:05:02Najkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave za PDV:


    * krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 4.000.000,00 dinara;

 

Najkasnije u roku 5 dana po isteku meseca:


    * podnošenje Poreskoj upravi zbirne poreske prijave za porez po odbitku na obrascima PP OD i PP OPJ i to posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu;

    * obaveza svih pravnih lica i preduzetnika - isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa da nadležnoj poreskoj upravi dostave pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima sa interpretatorom i drugim angažovanim licem u toku prethodnog meseca;

 

Najkasnije u roku 10 dana po isteku meseca:


    * krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodni mesec kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u";
    * krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije;

 
Najkasnije u roku 10 dana po isteku tromesečja (kvartala):


    * krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodno tromesečje kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u";
    * krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije;

 
Najkasnije do 15. januara tekuće godine:


    * krajnji rok za podnošenja zahteva Poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike čiji poreski period je tromesečje, a sopstvenom odlukom žele da ga promene da ubuduće bude mesec;

 

Najkasnije do 31. januara tekuće godine:


    *krajnji rok za podnošenja Poreskoj upravi obrasca PPP - pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret isplatioca prihoda za proteklu godinu;
    * krajnji rok za izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez u protekloj godini;
    * krajnji rok za podnošenje akontacione poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu posla i prometa u prošloj godini - obrazac PPDG-1;

 

Najkasnije do 28. februara tekuće godine:


    * krajnji rok za predaju finansijskih izveštaja (završnog računa) Narodnoj banci Srbije Odseku za prijem finansijskih izveštaja i bonitet i Agenciji za privredne registre za proteklu godinu;

 

Najkasnije 10. marta tekuće godine:


    * krajnji rok za pravna lica - obveznike poreza na dobit preduzeća da:
          - predaju Poreskoj upravi poreski bilans za proteklu godinu - obrazac PB-1 (PBN-1);
          - predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća - obrazac PDP (PDN);
          - predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i bilans stanja kao i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-1 i PDP;
          - podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dobit i konačno obračunate obaveze po poreskom bilansu;


Najkasnije 15. marta tekuće godine:


    * krajnji rok za sve preduzetnike (osim paušalaca) da:
          - predaju Poreskoj upravi konačan obračun poreza na dohodak građana za proteklu godinu - obrazac PB-2;
          - predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za konačno utvrđivanje akontacionog poreza na prihode od samostalne delatnosti za tekuću godinu - obrazac PPDG-1;
          - predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-2 i PPDG-1;
          - podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dohodak građana i konačno obračunate obaveze po konačnom obračunu;
    * krajnji rok za sve građane (fizička lica) koji su u protekloj godinu ostvarili dohodak (primljene plate + dohodak radnje + prihod od zakupnina + svi drugi prihodi osim dobiti kod preduzeća) veći od zakonom propisanog (cca 1.600.000,00 dinara) da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - obrazac PPDG-5;

 

Najkasnije 31. marta tekuće godine:


    * krajnji rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu "u statici" za tekuću godinu (godinu za koju se vrši utvrđivanje poreza) za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige - obrazac PPI-1 i PPI-2 i fizička lica (građani) - obrazac PPI-2. Na imovinu koju stekne, započne ili prestavne da koristi u toku godine ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene;

 

Najkasnije 30. aprila tekuće godine:

    * krajnji rok za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja i zarada zaposlenih za proteklu godinu na obrascima M-4;

 

Najkasnije 30. novembra tekuće godine:

    * krajnji rok za predaju zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u narednoj godini;

 

Najkasnije u roku 30 dana od dana isteka perioda:


    * krajnji rok za pedaju poreskog bilansa za preduzeća i preduzetnike koji odluče da u toku godine menjaju iznos akontacije poreza na dobit odnosno poreza na dohodak građana (za preduzetnike se prilaže i zahtev za umanjenje akontacije);

 

Autor: Sla | Odgovor #2 20.01.2011. u 12:26:19
Hvala na odgovorima, mislim da je ovo od velikog znacaja.

Jos jedno pitanje, takodje, mislim da je od velikog znacaja:

Da li se, do konacnog utvrdjivanja poreza za 2011-u godinu, porezi i doprinosi, plaćaju po starom (poslednjem) Rešenju poreske uprave?

Odgovor koji sam ja dobila iz PU Vračar je da se plaća po starom Rešenju, sve do donošenja novog.

Ako neko može ovo da mi potvrdi, mnogo bi značilo.

P.S. NIJE REČ O PAUŠALCIMA!
Hvala.

Autor: stoja82 | Odgovor #3 20.01.2011. u 15:51:10
Tako je ,placa se po starom do donosenja novog


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop