Sadrzaj sajta:
[close]

Oslobodjeno poreza na dohodak gradjana

Aktuelni podaci ->

Објављен податак о неопорезивом износу зараде и други усклађени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана зa 2016.

Одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 112/15 - у даљем тексту: Закон), прописано је да се динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) усклађују годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
   
Усклађене динарске износе објављује Влада Републике Србије, а примењују се од првог дана наредног месеца, по објављивању тих износа.

Индекс потрошачких цена у 2015. години износи 1,5% ("Сл. гласник РС", бр. 3/16).

Према том податку Влада Републике Србије је утврдила усклађене динарске неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона (увећане за 1,5%).

Усклађени неопорезиви износи објављени су у "Сл. гласнику РС", бр. 5/16, а примењују се од 1. фебруара 2016. године.

Усклађени неопорезиви износ зараде из чл. 15а став 2, 4 и 5. Закона је 11.604,00 динара, који се примењује на исплате почев од 1. фебруара 2016. године без обзира на месец за који се врши исплата.
   

Остале неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10)  Закона о порезу на доходак грађана, који се такође примењују од 1. фебруара 2016. године, објавили смо на сајту у оквиру рубрике „Актуелни подаци" на oвoм линку >>Nakon usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini, usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak građana od 1. februara 2015. godine iznose:

Накнаде по чл. 18. Закона о порезу на доходак грађана:

1. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају:

(Чл. 118. тач. 1) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду а најмање у висини цене превозне карте  у јавном саобраћају)

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.552,00 дин.

 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.612,00 дин.

2. Дневница за службено путовање у земљи
(Чл. 118. тач. 2) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду. Послодавци који су у овом општем акту утврдили право на дневницу у истој висини као у ОКУ дужни су да исплате тај износ до измене општег акта.)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до износа од 2.132,00 дин.
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до износа од 2.168,00 дин.

3. Накнада трошкова смештаја на службеном путовању у земљи

(Чл. 118. тач. 2) и 3) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду)

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. у висини из приложеног рачуна хотела, осим хотела лукс категорије
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. према приложеном рачуну

4. Накнада трошкова превоза на службеном путовању:
   
(У складу са општим актом и уговором о раду у целини)

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају

5. Накнада трошкова превоза сопственим возилом:
   
(Чл. 118. тач. 2) и 3) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 6.216 дин. месечно
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 6.322 дин. месечно

6. Солидарна помоћ у случају болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице
   
(Чл. 120. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до 35.519,00 дин.
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до 36.123,00 дин.

7. Јубиларна награда
   
(Чл. 120. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. 17.758 дин. годишње
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. 18.060 дин. годишње

8. Поклони деци запослених старости до 15 година повод Нове године или Божића
   
(Чл. 119. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. 8.880 дин. годишње по једном детету
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. 9.031 дин. годишње по једном детету


Примања остварена по чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана:

1. Помоћ породици у случају смрти запосленог члана његове породице или пензионисаног радника
   
у складу са општим актом, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог, а за родитеље ако пропише својим општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до 62.157,00 дин.
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до 63.214,00 дин.

2. Стипендије и кредити ученика и студената
   
(у висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до 10.656 дин. месечно
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до 10.837 дин. месечно

3. Хранарина спортистима аматерима
   
(у висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до 8.880,00 дин. месечно
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до 9.031,00 дин. месечно

4. Отпремнина при одласку у  пензију у складу са одредбма члана 119. ст.1. тач. 1) Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
   
(Чл. 119. тач. 1) Закона о раду. У складу са општим актом)
   
- до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду

5. Отпремнина која се исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба према члану 158. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
   
(Отпремнина не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу за првих 10 година проведених у радном односу и четвртине зараде запосленог за сваку наредну навршену годину у радном односу преко 10 година (под зарадом се подразумева просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина))
   
 - до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду


Износ из члана 146. Закона о порезу на доходак грађана и члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање:

1. Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене, и премија пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)   

(у висини утврђеној општим актом)   

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015.: 5.329 дин.   
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016.: 5.420 дин.

Износ из члана 21а Закона о порезу на доходак грађана:

1. Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог, и премија за пензијски допринос у добровољни пензијски фонд коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (усклађени износ се искључује из основице за порез)       

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015.: 5.329 дин.   
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016.: 5.420 дин.

Износ из члана 83. став 5. Закона о порезу на доходак грађана:

1. Појединачно остварен добитак од игара на срећу       

 - 11.000 дин.Nakon usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini (2,2%), usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak građana od 1. februara 2014. godine iznose:

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1.   
                                                                                       do 31.01.      od 01.02.
1. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove
   porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)                        60.819,00      62.157,00
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)               10.427,00      10.656,00
3. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima
   amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u
   skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)            8.689,00       8.880,00
Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1.
1. Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)       3.476,00      3.552,00
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)                 2.086,00      2.132,00
3. Naknada troškova prevoza na službenom putovanju
    sopstvenim vozilom – tačka 4)                                             6.082,00     6.216,00
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene
   rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog
   ili člana njegove porodice – tačka 5)                                      34.754,00    35.519,00
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina,
   povodom Nove godine i Božića – tačka 6)                                8.689,00      8.880,00
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom
    kojim se uređuje rad – tačka 7)                                            17.376,00    17.758,00
Neoporezivi iznos iz člana 21a
1. Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i
   invalidskog osiguranja i penzijski doprinos
   u dobrovoljni penzijski fond                                                    5.214,00     5.329,00
Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5.
1. Pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću                      11.000,00   11.242,00Usklađeni neoporezivi iznosi porezom na dohodak građana od 1. februara 2013.

Nakon usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini, usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak građana od 1. februara 2013. godine iznose:

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1.
                                   
1. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove
   porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9) 

do 31.01.     54.206,00 

od 01.02.     60.819,00
                         
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

do 31.01.      9.293,00 

od 01.02.     10.427,00
                       
3. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima
   amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u
   skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

do 31.01.      7.744,00 

od 01.02.      8.689,00

                 
Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1.

1. Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

do 31.01.      3.098,00 

od 01.02.      3.476,00

2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

do 31.01.      1.859,00 

od 01.02.      2.086,00

3. Naknada troškova prevoza na službenom putovanju
    sopstvenim vozilom – tačka 4)

do 31.01.      5.421,00 

od 01.02.      6.082,00
                                                   
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene
   rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog
   ili člana njegove porodice – tačka 5) 

do 31.01.      30.975,00 

od 01.02.      34.754,00
                                         
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina,
   povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

do 31.01.      7.744,00 

od 01.02.      8.689,00
                                     
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom
    kojim se uređuje rad – tačka 7)

do 31.01.      15.487,00 

od 01.02.      17.376,00

                                               
Neoporezivi iznos iz člana 21a

1. Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i
   invalidskog osiguranja i penzijski doprinos
   u dobrovoljni penzijski fond 

do 31.01.      4.647,00 

od 01.02.      5.214,00

                                                         
Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5.

1. Pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću 

do 31.01.      23.232,00 

od 01.02.      26.066,00
                       


Nakon usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini, koji prema podatku Republičkog zavoda za statistiku iznosi 107,0 pa se dosadašnji neoporezivi iznosi uvećavaju za 7%, usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak građana od 1. februara 2012. godine iznose:


    Неопорезиви износи из члана 9. став 1.:
                                     
    1. Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове
       породице или пензионисаног радника – тачка 9)      54.206,00   
    (do 31.01.  50.660,00)

    2. Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)     9.293,00
     (do 31.01.   8.685,00)
           
    3. Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима
       аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у
       складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)     7.744,00     
    (do 31.01.  7.237,00)

           
    Неопорезиви износи из члана 18. став 1.:


    1. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)    3.098,00
    (do 31.01.   2.895,00)     

    2. Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)     1.859,00     
    (do 31.01.  1.737,00)
         
    3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању
        сопственим возилом – тачка 4)                                      5.421,00     
    (do 31.01.  5.066,00)
           
    4. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене
       рехабилитације или инвалидности запосленог
       или члана његове породице – тачка 5)                     30.975,00   
    (do 31.01.  28.949,00 )
       
    5. Поклон деци запослених, старости до 15 година,
       поводом Нове године и Божића – тачка 6)              7.744,00       
    (do 31.01.  7.237,00)   
       
    6. Јубиларна награда запосленима, у складу са законом
        којим се уређује рад – тачка 7)                                      15.487,00       
    (do 31.01.  14.474,00)
       

    Неопорезиви износ из члана 21а.:

    1. Премија добровољног додатног пензијског и
       инвалидског осигурања и пензијски допринос
       у добровољни пензијски фонд                             4.647,00   
    (do 31.01.   4.343,00)

                                                           
    Неопорезиви износ из члана 83. став 5.:

    1. Појединачно остварени добитак од игара на срећу      23.232,00   
    (do 31.01.   21.712,00)


Saop
Saop