Saop

Sadržaj

Knjigovodstveni obrasci besplatno

Za prikaz obrazaca po oblastima kliknuti na svetlo-plavo polje!:SVI OBRASCI:

Obrasci PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-3, PPDG-4 i PPDG-5 - poreske prijave - porez na prihode građana

Obrasci PDP i IPONO - Porez na dobit pravnih lica

Obrazac PB 2, PK 2, PK 3, SU 1 i SU 3 - poreski bilans - samostalne delatnosti

Obrazac PB 1, DK, IPD, IPD 1, KPB, OK, PK, PK 1, SI, SU, SU 2, Aneks Obrasca PB 1 i Aneks 1 Obrasca PB 1

Obrazac Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks za privredna društva...

Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4 - poreske prijave - porez na imovinu

Obrazac M i Obrazac M-A

Obrazac PP OPO - poreska prijava - fizička lica

Obrazac IOSI - Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Obrasci 1 i 2 - Uput za pregled vida i Uput za ciljani oftalmološki pregled

Obrasci POR-1 i POR-2 - potvrde o rezidentnosti

Obrazac NZ-2 - Obračun ukupno potrebnih sredstava za isplatu prava utvrđenih Zakonom

Obrasci NZ-1, NZ-3, NZ-4, RD-1, RD-2, DD-1, DD-1a, DD-1b, DBS i DSR

Obrazac DPDL - Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji

Obrazac OZ-7 - Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade

Obrazac OZ-8 - Potvrda o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade

Obrazac OZ-9 - Potvrda o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za naredna usklađivanja osnova za naknadu zarade

Obrazac OZ-10 - Spisak obračunatih - isplaćenih naknada zarada

Obrasci 1 do 3 - Izveštaji o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom

Obrasci:
 PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8
- poreske prijave - porez po odbitku

Obrazac PPDSO - Poreska prijava - sekundarne sirovine i otpad

Obrasci PP OD, PP OD-1, PP OD-P, PP OD-O, OS i OS-1 - poreske prijave i specifikacije - doprinosi

Obrasci PP OAK sa prilozima i PP TOA - akcize

Obrazac PPKDZ - Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa ostvaruje nerezidentni obveznik

Obrazac BU - Bilans uspeha za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva

Obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3 - Poreski bilans - nedobitne organizacije

Obrasci ZSP i ZSD - zahtevi za subvencionisanje poreza i doprinosa

Obrasci 1 do 5 - povraćaj više plaćenog doprinosa

Obrazac PPPDV, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV

Obrazac PDPO - Zbirna poreska prijava - porez po odbitku - nerezidenti

Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama

Obrazac M-UN i M-UNK - doprinosi - ugovorene naknade

Obrazac PPP - pojedinačna poreska prijava

Obrazac M-4, M-4K, M-8 i M-8K - matična evidencija

Obrasci KEPU, KR, KR-1, KRI, KRI-1, DPI

Obrazac PPD-SU - samostalni umetnici

Obrazac BU, DPU, GP, KL, KPO, KR, KR-1, PI, PK-1, PK-2, PM i PM-1

Obrazac OZU i RIP - estradni programi

Obrazac INSZ-I i ONSZ-I

Obrazac INSZ-M, INSZ-P, ONSZ-M i ONSZ-P

Obrazac ONSZ i INSZ

Obrazac OPNR-I

Obrazac OPNR-S

Obrazac OPNR-P i OPNR-M

Obrazac ERP i PERP - registar poslodavaca

Izvor: cekos.rs

Saop

Kursna lista

- lista se menja svakog dana, osim vikendom,
izmedju 8h i 9h prepodne,
u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -
Saop

Sadrzaj:

Pitanja i odgovori Aktuelni podaci Poslovni savetnik Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS