Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - urrgb

Stranice: 1 2 3 ... 104
1
Poslovni savetnik / "Službeni glasnik RS", broj 83/2017
« poslato: danas u 12:02:55 »
"Službeni glasnik RS", broj 83/2017, izdvajamo:

 - Indeksi potrošačkih cena za avgust 2017. godine

 - Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

2
Poslovni savetnik / Indeksi potrošačkih cena, avgust 2017.
« poslato: 12.09.2017. u 12:21:36 »
Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2017. godine, u odnosu na jul 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u avgustu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (2,7%), Komunikacije (0,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po 0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,4%), Transport (-0,3%) i Obrazovanje (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

*Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

3
Poslovni savetnik / "Službeni glasnik RS", broj 82/2017
« poslato: 10.09.2017. u 14:02:42 »
"Službeni glasnik RS", broj 82/2017, izdvajamo:

 - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata

 - Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

 - Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

 - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

 - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja

 - Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini

 - Pravilnik o uslovima dodeljivanja i načinu korišćenja i razduživanja dozvola za vanlinijski prevoz putnika

 - Pravilnik o načinu korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobraćaju

 - Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga, organima državne uprave, drugim organima Republike Srbije, organima autonomne pokrajine i ustanovama

4
Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Broj 6, jun 2017
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

CARINE

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

PODSETNIK

5
Poslovni savetnik / Poreski kalendar za septembar 2017. godine
« poslato: 09.09.2017. u 08:57:27 »
Izvor: PU

5.9.2017.

 - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u avgustu. Prijave se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u avgustu.

 - Rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za avgust

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu  IOSI. Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu, za prethodni mesec, i to svaki mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

...................................................

11.9.2017.

 - Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za avgust

Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

 - Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za avgust od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

...................................................

15.9.2017.

 - Rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja PU.

 - Rok za plaćanje mesečnih akontacija doprinosa na prihode od samostalne delatnosti

Preduzetnici koji vode poslovne knjige, plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, mesečnu akontaciju doprinosa plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja PU.

Za osnivača, odnosno člana privrednog društva koji u tom privrednom društvu nije u radnom odnosu, to privredno društvo podnosi Poreskoj upravi poresku prijavu na obrascu PPOD-O i plaća doprinose do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 - Rok za plaćanje doprinosa za sveštenike  i verske službenike,  za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za avgust

Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenju PU.

 - Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za avgust

Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec, dužni su da za mesec avgust podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV  u roku od 15 dana po isteku meseca.

Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za mesec u kojem je ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na obrascu PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo.

 - Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za avgust

Poreska prijava poreza na dobit pravnih lica se podnosi na obrascu PP PDP. Mesečna akontacija poreza na dobit plaća se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 - Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja avgusta

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

 - Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu  akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

...................................................

20.9.2017.

 - Početak roka za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec

Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora. Zahtevi se podnose na obrascu REF-G.

...................................................

29.9.2017.

 - Rok za plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu septembra

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

6
Poslovni savetnik / Jednom zauvek: Banke ne smeju da traže pečat
« poslato: 08.09.2017. u 18:21:10 »
Izvor: Tanjug, B92

Beograd - Privredni subjekti u Srbiji od oktobra u platnom prometu neće morati da koriste pečat prilikom overe platnih naloga u zemlji i inostranstvu.

Pečat im neće biti potreban ni za otvaranje novih računa, deponovanje potpisa, menica i drugih dokumenata.

Kako je saopšteno, Narodna banka Srbije usvojila je izmene podzakonskih akata iz oblati platnog prometa i tako precizirala odredbe koje privredne subjekte ne obavezuje sa upotrebe pečat a, kako se navodi, radi pružanja podrške aktivnostima vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Istovremeno, NBS je pozvala i ohrabruje privredne subjekte da u punoj meri koriste mogućnosti i prednosti elektronskog bankarstva i poslovanja koje su im već čitav niz godina u Srbiji dostupni jer se na taj način smanjuju ne samo troškovi i vreme odlaska na šalter banaka, već i rashodi za papirnu dokumentaciju u svakodnevnom poslovanju.

Iako je Narodna banka Srbije još 2014. godine donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata i faktički ukinula obaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata u vezi s platnim uslugama, uočeno je da u bankarskoj praksi često i dalje preovlađuju rešenja na osnovu kojih privrednici u svakodnevnom poslovanju upotrebljavaju pečat (npr. za overu obrazaca platnih naloga na šalteru), kada ne koriste prednosti elektronskog i mobilnog bankarstva.

Kako bi se unapredila i ujednačila praksa banaka i otklonile sve nedoumice među privrednim društvima i preduzetnicima, usvojenim rešenjima jasno je naglašeno da banke ne mogu odbiti pružanje platnih usluga samo zbog toga što klijent u svom poslovanju s bankom ne želi da koristi pečat.

A to će praktično za privredu značiti najpre da privredni subjekti, koji su do sada imali otvorene račune i na šalteru koristili pečat za overu platnih naloga u zemlji i sa inostranstvom mogu jednostavno od 1. oktobra banci predati pisani zahtev da više ne koriste pečat i banka je dužna da im bez aneksiranja ugovora već narednog dana obezbedi predaju potpisanih platnih naloga bez obaveze da ih klijent overi pečatom.

Pravna lica i preduzetnici koji otvaraju nove račune nisu dužni da od 1. oktobra overavaju zahtev za otvaranje računa, karton deponovanih potpisa, naloge za platni promet, menice i druga dokumenta koja se odnose na platni promet, osim ako to nisu izričito zahtevali od banke i ugovorili s njom.

Usvojenim rešenjima dat je pun doprinos i ispunjenju jednog od zadataka koji je vlada utvrdila u svom programu, a radi čijeg sprovođenja je obrazovana međuinstitucionalna Radna grupa za ukidanje obavezne primene pečata i izdavanje papirne fakture, u čijem radu učestvuju i predstavnici Narodne banke Srbije.

Glavni ciljevi koji se žele postići su, između ostalog, smanjivanje troškova privrede i unapređenje pozicije Srbije na listi uslova poslovanja (Doing Busineš) koju objavljuje Svetska banka.

7
Poslovni savetnik / Referentna kamatna stopa smanjena na 3,75 odsto
« poslato: 07.09.2017. u 13:14:45 »
Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji na nivo od 3,75 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da je tekuća inflacija niža, kao i da je srednjoročna avgustovska projekcija inflacije niža u odnosu na majsku projekciju, kako za ovu, tako i za narednu godinu.

Niska i stabilna bazna inflacija na nivou od oko 2 odsto međugodišnje, koja se u julu spustila na 1,7 odsto, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede unutar granica cilja, ukazuju na to da su inflatorni pritisci i dalje niski. Takođe, fiskalna kretanja od početka godine znatno su povoljnija od očekivanih, uz ostvaren suficit na konsolidovanom nivou od oko 2,1 odsto bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovini godine. Pored toga, i u odnosu na nižu avgustovsku projekciju, inflatorni pritisci su dodatno sniženi po osnovu nižih uvoznih cena izraženih u dinarima i pada premije rizika zemlje, koja je dostigla najniži nivo otkada se prati za Srbiju.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena. Inflaciju će, pored pomenutih faktora, usporavati i visoka baza kod cena naftnih derivata, a od početka 2018. i izlazak ovogodišnjih jednokratnih poskupljenja pojedinih proizvoda i usluga iz međugodišnjeg obračuna. Zbog toga će se inflacija kretati na nivou nižem od trenutnog. U srednjem roku, postepen rast svetskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i agregatne tražnje u Srbiji delovaće u suprotnom smeru.

Izvršni odbor je ocenio da kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje karakteriše neizvesnost, što nalaže opreznost monetarne politike. Neizvesno je kretanje svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte. Na međunarodnom finansijskom tržištu, neizvesnost u najvećoj meri i dalje proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Ipak, inflacija u međunarodnom okruženju i dalje je niska, a poslednjih meseci, sa iscrpljivanjem efekata rasta cena energenata, dodatno se usporava. Takođe, uprkos ekonomskom oporavku, nema signala da rastu inflatorni pritisci sa strane tražnje i da bi zaoštravanje monetarne politike vodećih centralnih banaka moglo biti brže od najavljenog.

Smanjenjem referentne kamatne stope u uslovima niskih inflatornih pritisaka, Narodna banka Srbije pruža dodatnu podršku kreditnoj aktivnosti i privrednom rastu.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. oktobra.

Kabinet guvernera

8
Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Vlada Republike Srbije objavila je na svom sajtu dokument koji sadrži odgovore na najčešća pitanja u vezi sa izmenama i dopunama Uredbe kojom se definiše način obračunaporeza za paušalno oporezovane preduzetnike.

Tekst prenosimo u celosti:

.    .    .    .

Kada će svi registrovani preduzetnici dobiti rešenja o paušalnom oporezivanju?

Vlada Republike Srbije usvojila je 25.08.2017. Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a primenjivaće se za uvtrđivanje poreza počev za 2015. godinu, osim pojedinih članova koji će se primenjivati za utvrđivanje poreza počev za 2018. godinu.

Poreska uprava će do kraja oktobra, nakon sprovođenja odgovarajućih aktivnosti neophodnih za implementaciju Uredbe, utvrditi poreske obaveze i doneti rešenja obveznicima.

Zašto rešenja za određene grupe obveznika nisu bila do sada izdata?

Rešenja do sada nisu mogla biti izdata, jer su aktivnosti na utvrđivanju obaveza, rešenjem poreskog organa, za obveznike koji pripadaju petoj grupi delatnosti i koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, morale da sačekaju izmenu navedene Uredbe.

Da li su šifre delatnosti iz oblasti informacionih tehnologija donošenjem navedene Uredbe prebačene iz jedne grupe obveznika u drugu?

Ne. Jedan broj šifara pretežne delatnosti vezanih za informacione tehnologije se nalazi u grupi tri (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2680, 2711, 5821 ,6110, 6120, 6130, 6190, 6209, 9511, 9512), dok su određene šifre (5829, 6201, 6202, 6203, 6311, 6312) bile i ostale u grupi pet, zbog čega je utvrđivanju obaveza rešenjem poreskog organa za obveznike iz ove grupe moralo da sačeka izmenu navedene Uredbe.

Da li će se, nakon usvajanja Uredbe, povećati poreske obaveze paušalnim obveznicima?

Izmenama Uredbe je propisano da se paušalni prihod preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, može uvećati u odnosu prethodnu godinu najviše do 10% ukoliko su elementi iz člana 6. Uredbe (kojima se vrši korekcija polazne osnovice) ostali isti i vrendovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

To znači da se za obveznike iz pete grupe delatnosti, kojima do sada Poreska uprava nije izvršila utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu, procenat povećanja polazne osnovice može uvećati maksimalno do 10% u odnosu na prethodnu godinu, i na taj način će poreski obveznici biti zaštićeni od nagle promene visine poreske obaveze koja bi im mogla ugroziti poslovanje.

Da li će se izaći u susret poreskim obveznicima koji do sada nisu plaćali porez, i koji u kratkom roku od 15 dana moraju da uplate ukupan iznos poreske obaveze?

Na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, Poreska uprava može u celosti ili delimično, da odloži plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Odlukom ministra ili lica koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave – može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci.

Da li će ubuduće rešenja za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti stizati redovno?

Da. Usvajanjem Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, stekli su se uslovi da se ubuduće rešenja izdaju redovno svake godine.

Aktivnosti na utvrđivanju obaveza paušalno oporezovanim poreskim obveznicima mogu otpočeti nakon objavljivanja prosečnih zarada u gradu, odnosno opštini od strane Republičkog zavoda za statistiku, a to je krajem januara tekuće godine za prethodnu godinu. Poreska uprava nastoji da u optimalnom roku sprovede sve aktivnosti vezane za utvrđivanje obaveze i iste otpočne u prvom kvartalu tekuće godine.

Zbog čega nije moguće da svi preduzetnici unapred znaju koliki će im biti iznos poreskih obaveza?

Poreska osnovica (paušalni prihod), određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici, u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez i koju objavljuje Republički zavod za statistilku, prema grupi u koju je razvrstan poreski obveznik (prema obimu prometa i vrsti delatnosti za koju je registrovan) i u skladu sa korektivnim elemenatma iz člana 6. Uredbe, kojim se poreska osnovica koriguje (polazna poreska osnovica se uvećava odnosno umanjuje primenom sedam korektivnih elemenata).

Nadležni poreski organ vodi računa da utvrđena visina paušalnog prihoda odgovara visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost,  i uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.

Preduzetnici mogu da se opredele da porez plaćanju na stvarno utvrđeni prihod, odnosno da vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knigovodstva i da u njima iskazuju svoje poslovanje. Osnovica za obračun poreza u tom slučaju je oporeziva dobit.

Šta će se dešavati sa paušalcima koji su platili porez za 2015. i 2016. godinu, da li dobijaju nova rešenja? Da li će plaćati razliku? Da li će im biti nadoknađen iznos ukoliko su platili više nego što je bilo potrebno?

Poreska uprava je u prvom kvartalu 2017. godine, za vlasnike samostalne delatnosti, osim za petu grupu obveznika, utvrdila poresku obavezu poreskim rešenjima. Tim poreskim obveznicima se neće ponovo donositi rešenja.

Ukoliko je poreski obveznik uplatio veći iznos poreza i doprinosa po osnovu akontacija od onog koji je utvrđen novim rešenjem, isti može da koristi kao poreski kredit ili da traži da se izvrši povraćaj sredstava.

Ukoliko je poreski obveznik uplatio manji iznos poreza i doprinosa po osnovu akontacija od onog koji je utvrđen novim rešenjem, moraće da uplati razliku.

Dodatno pojašnjenje kako će porez biti obračunavan

Poreska osnovica (paušalno utvrđeni prihod) određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu u odnosu na paušalnu  grupu u koju je prema obimu prometa i vrsti delatnosti za koju je registrovan razvrstan poreski obveznik. Tako dobijena polazna osnovica za koriguje korektivnim elementima

Za svakog poreskog obveznika, inspektor u postupku utvrđivanja paušalnog prihoda sagledava elemente koji su od uticaja na istu – mesto na kojem se radnja nalazi, broj zaposlenih radnika, tržišne uslove u kojim se delatnost obavlja, površinu lokala, starost obveznika i njegovu radnu sposobnost, visinu prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost, ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti, a to su elementi koje je potrebno utvrditi u svakom pojedičnom slučaju.

Kontakt za dodatna pitanja:

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja poreski obveznici se mogu obratiti Kontakt centru Poreske uprave na telefon 0700-700-007, za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji, kao i 011-33 10 111, za pozive sa mobilnog telefona ili iz onostranstva.

Radno vreme Kontakt centra je svakog radnog dana od 8 do 18 sati.

Izvor: Moja Firma

9
Poslovni savetnik / "Službeni glasnik RS", broj 80/2017
« poslato: 03.09.2017. u 08:43:58 »
"Službeni glasnik RS", broj 80/2017, izdvajamo:

 - Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 - Pravinik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

10
Izvor: Tanjug

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim držvaljanima iz zemalja EU ograničiti kupovinu zemljišta.

Za izmene zakona, koje predviđaju uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, glasalo je 132 poslanika, a protiv je 13.

Da bi stranac državljanin zemlje EU mogao da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, da ga obrađuje najmanje tri godine, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine i opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju.

Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Precizirano je zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta državljanima EU u zoni od 10 kilometara od granice.

Izmene zakon stupiće na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku”, a počeće da se primenjuje od 1. septembra. Taj zakon treba da spreči potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Naime, bilo je predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi SSP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta. Kako je utvrđeno, izmene zakona se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije. Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

Druge zemlje su se izborile u pregovorima o pridruživanju za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

11
Izvor: Večernje novosti, B92

Beograd - Posle skoro tri godine sveža poreska rešenja će početi da stižu lekarima, veterinarima, stomatolozima, pa i IT-jevcima.

Vlada Republike Srbije u petak je konačno usvojila izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

U praksi to znači da će poreznici imati na osnovu čega da propišu obaveze i petoj grupi paušalaca, koja je godinama, ne zna se kako, bila bez parametara za oporezivanje, pišu Večernje novosti.

Dugogodišnji preduzetnici, koji posluju u ovim delatnostima, poslednjih godina porez su plaćali na osnovu starog rešenja. Oni mogu da se nadaju da će u narednom periodu primiti konačni obračun, razliku između plaćenog i stvarnog zaduženja.

Najveći problem su, međutim, imali novoosnovani preduzetnici. Oni nisu imali staro rešenja, tako da ih tek sada čeka poreski obračun.

“Odluka Vlade je veoma važna. Mi koji se bavimo informacionim tehnologijama od Ane Brnabić, još dok je bila ministarka za državnu upravu, tražili smo da se ovaj propust ispravi “, kaže za "Novosti" Ivan Čosić, vlasnik preduzeća "WW Vršac".

“Za mlade koji razmišljaju o pokretanju posla to je veoma važno zbog sigurnosti u poslovanju. Važno je da znaju šta su sve njihove obaveze. Mi radimo od 2011. godine i u jednom momentu smo prestali da primamo rešenja. Uvek važi princip da se obaveze plaćaju po starom rešenju, tako da mi godinama plaćamo po njemu. Ne očekujem da će sada razlika biti velika”, kaže on.

Usvojenim izmenama Uredbe preciziraju se kriterijumi za određivanje visine paušalnog poreza. Ova uredba prepoznaje šest grupa preduzetnika, a u zavisnosti od toga kojoj pripadaju određuje se i koliki deo prosečne mesečne zarade u Srbiji im je početna osnova za utvrđivanje obaveze.

“Privredna komora Srbije pozdravlja donošenje izmene Uredbe. Konkretno, ova uredba direktno obezbeđuje veću predvidljivost poslovanja, samim tim i bolju pravnu sigurnost, što u sinergiji sa podsticajnim programima Vlade Republike Srbije za sektor malih i srednjih preduzeća, značajno doprinosi razvoju preduzetništva”, kaže Aleksandar Kemeviš, savetnik predsednika Privredne komore Srbije.

”Veoma je značajno da pravni okvir obezbeđuje uslove za uspešno planiranje i poslovanje preduzetnika i malih preduzeća. Preduzetnici su preko Privredne komore Srbije ukazali Vladi na ovaj problem, Vlada je reagovala i poslušala glas privrede. Veoma je važno da Vlada čuje privrednike i da zajedno radimo na poboljšanju uslova za poslovanje”, kaže on.Na iznos paušalnog poreza, osim delatnosti, utiče još niz faktora. To je lokacija radnje, veličina objekta. Zavisi i kako se procenjuju tržišni uslovi u delatnosti u kojoj posluju, prihodi konkurenata u istoj delatnosti, pa i starost preduzetnika. U petu grupu za paušalno oporezivanje spadaju lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, profesori, prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte, fizioterapeuti, zubni tehničari, advokati i druge slične profesionalne delatnosti.

12
Poslovni savetnik / Zarade po zaposlenom, jul 2017.
« poslato: 26.08.2017. u 08:42:26 »
Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2017. godine iznosi 66.251 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u julu 2017. godine iznosi 48.101 dinar.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 2,4%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada manja za 2,3% nominalno i za 1,9% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 0,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 3,9% nominalno i za 0,7% realno.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

13
Poslovni savetnik / Indeksi potrošačkih cena, jul 2017.
« poslato: 26.08.2017. u 08:39:02 »
Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2017. godine, u odnosu na jun 2017. godine, u proseku su snižene za -0,4%. Potrošačke cene u julu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-2,0%), Odeća i obuća (-1,1%), Transport (-0,9%), u grupama Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po -0,2%). Pad cena je zabeležen i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Komunikacije (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (3,5%) i Alkoholna pića i duvan (2,8%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

14
10.08.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore i novu srednjoročnu projekciju inflacije.

Kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje karakteriše neizvesnost. Neizvesno je kretanje svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte. Na međunarodnom finansijskom tržištu neizvesnost u najvećoj meri i dalje proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na tokove kapitala prema zemljama u usponu.

Inflacija se od početka godine kreće u granicama cilja, a kretanja u drugom tromesečju potvrđuju da je ona početkom godine bila vođena poskupljenjem malog broja proizvoda i usluga. Niska i stabilna bazna inflacija na nivou od oko 2% međugodišnje, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede koja se nalaze unutar granica cilja kako za jednu, tako i za dve godine dana unapred, takođe ukazuju na to da su inflatorni pritisci i dalje niski.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena. Inflaciju će usporavati visoka baza kod cena naftnih derivata, a od početka 2018. i izlazak ovogodišnjih jednokratnih poskupljenja pojedinih proizvoda i usluga iz međugodišnjeg obračuna, zbog čega će se ona kretati na nižem nivou od trenutnog. U suprotnom smeru delovaće postepen rast svetskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i agregatne tražnje u Srbiji.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio avgustovski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen u sredu, 16. avgusta. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 7. septembra.

Kabinet guvernera


Stranice: 1 2 3 ... 104
Saop