Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - urrgb

Stranice: 1 2 3 ... 100
1
Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Izvor: PURS

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe u skladu sa navedenim, kako bi iste bile pravilno izvršene, što će i u samim poreskim rešenjima biti iskazano.

Naime, obveznicima koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontacije u 2017. godini, zaključno sa akontacijom za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB. Počev od privremene akontacije za januar 2018. godine koja dospeva 15. februara 2018. godine, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja plaćanja) koji se automatski generiše i važi za konkretnu godinu i čija je struktura prikazana u samom rešenju.

Obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine, uplate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalno utvrđeni prihod, vrše prema BOP-u, počev od utvrđenih akontacija za 2017. godinu, osim što će zaključno sa akontacijom za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, biti generisan BOP različit od BOP 1, koji će koristiti za uplatu privremenih akontacija u 2018. godini, počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15. februara 2018. godine.

2
Poslovni savetnik / Zarade po zaposlenom, februar 2017.
« poslato: 24.03.2017. u 16:02:25 »
Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 64.847 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 46.990 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 13,3% i realno je veća za 12,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,2% i realno je veća za 12,4%.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 2,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 5,7% i realno je veća za 2,4%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

3
Poslovni savetnik / "Službeni glasnik RS", broj 24/2017 i 25/2017
« poslato: 20.03.2017. u 10:09:04 »
"Službeni glasnik RS", broj 25/2017, od 18.03.2017., izdvajamo:

- U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu

"Službeni glasnik RS", broj 24/2017, od 17.03.2017., izdvajamo:

 - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 - Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

4
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2017.
ISSN 0354-3242
   
Republika Srbija
Ministarstvo finansija


Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo
Revizija

JAVNA SVOJINA

PODSETNIK

5
Procedura registracije osnivanja u APR-u i dodele PIB-a traje kraće od 24 sata

Izvor: APR

U 2016. godini osnovano je 8.429 privrednih društava, 3 odsto više nego u 2015. godini. U istom periodu, osnovano je i 33.615 preduzetnika, 0,5 odsto više nego prethodne godine.

Objedinjena procedura registracije u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi (Registar poreskih obveznika) je kod 98,74 odsto privrednih društava završena u okviru 24 sata od momenta podnošenja registracione prijave osnivanja sa odgovarajućom dokumentacijom u APR-u. Procedura osnivanja je kod 1,26 odsto privrednika trajala duže od 24 sata, najčešće zbog dodatne provere ili formalnih nedostataka.

Procedura registracije osnivanja je kod 30.693 preduzetnika (ili 99,22 %) završena za vreme kraće od 24 sata, dok je kod 0,8 odsto preduzetnika procedura registracije osnivanja i dodele PIB-a trajala duže od jednog dana.

Preciznija statistika osnivanja pokazuje da je od 8.429 privrednih društava, osnovanih u prošloj godini, objedinjena procedura upisa u APR i Poresku upravu sprovedena u istom danu kada je podneta registraciona prijava sa dokumentacijom kod 4.553 privredna društva (54,89%). Rešenje o registraciji, zajedno sa PIB-om, doneto je sledećeg dana, za manje od 24 sata, kod 3.637 društava (43,85%). Duže od 24 sata, registracija je trajala kod 105 privrednih društava (1,26 %), dok je procedura registracije trajala duže od 1 radnog dana prilikom registracije osnivanja 70 društava (0,84%).

U 2016. godini, 22.287 preduzetnika (72,08 %) osnovano je u APR-u istog dana kada je podneta registraciona prijava osnivanja, a kod 8.406 preduzetnika (27,17 %) procedura registracije i dodele PIB-a završena je sledećeg radnog dana, ali u okviru 24 sata. Sledećeg radnog dana, ali duže od 24 sata, procedura je okončana kod 246 preduzetnika (0,80%).

U poslednjem izveštaju Svetske banke o uslovima poslovanja u 2017. godini, Srbija je po indikatoru „otpočinjanje poslovanja” rangirana na 47. mesto Duing biznis (Doing business) liste.

Zahvaljujući reformi u oblasti registracije, sprovedenoj u 2016. godini, pojednostavljena je procedura i skraćeno vreme registracije u APR pa je Srbija na osnovu tog rezultata napredovala za 18 mesta za godinu dana, ostvarivši skok sa 65. na 47. poziciju Duing biznis liste.

Unapređenjem jednošalterskog sistema registracije ubrzana je elektronska razmena podataka između APR-a i Poreske uprave, dok je vreme potrebno za istovremeno sprovođenje procedure upisa u registar APR-a i registar poreskih obveznika svedeno na 24 sata.

6
Poslovni savetnik / "Službeni glasnik RS", broj 22/2017 i 23/2017
« poslato: 15.03.2017. u 09:23:29 »
"Službeni glasnik RS", broj 23/2017, od 13.03.2017., izdvajamo:

 - INDEKSI potrošačkih cena za februar 2017. godine


"Službeni glasnik RS", broj 22/2017, od 12.03.2017., izdvajamo:

- U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu.

7
Tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u vezi određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine

Izvor: Neobilten, Aktiva sistem

Objavljena su tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u “Službenom glasniku RS” broj 21/2017 od 10.3.2017. godine, a tiču se određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine.

Izmene u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga utiču na usluge koje imaju neki element inostranosti: usluge koje se pružaju stranim licima, usluge koje se primaju od stranih lica i eventualno usluge koje se pružaju u inostranstvu. Na usluge koje se pružaju u Srbiji između domaćih lica ove izmene nemaju uticaja.

1. Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Od 1. aprila 2017. godine mesto prometa usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta je mesto gde su usluge stvarno pružene.

Shodno pravilniku, usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona o PDV) su usluge koje imaju sledeće karakteristike:

- da se radi o predaji pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.);
- nije važno mesto gde se vrši konzumacija (u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu);
- ako nema dodatnih usluga koje omogućavaju trenutnu potrošnju, to se ne smatra predajom jela i pića za konzumaciju na licu mesta već se smatra isporukom dobara.

2. Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Od 1. aprila 2017. godine mesto prometa usluga u vezi sa nepokretnostima je mesto u kojem se nalazi nepokretnost.

Uslugama u vezi sa nepokretnostima (član 12. stav 6. tačka 1) Zakona o PDV) smatraju se samo one usluge koje su neposredno povezane sa nepokretnostima. Smatra se da su usluge neposredno povezane sa nepokretnostima u sledećim slučajevima:

- ako se pružaju pomoću nepokretnosti u smislu da je nepokretnost ključna i nužna za pružanje usluge;
- ako se pružaju na nepokretnosti ili su usmerene ka nepokretnosti, a za cilj imaju promenu koja se odnosi na nepokretnost (pravnu ili fizičku).

3. Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Od 1. aprila 2017. godine mesto prometa usluga:

- iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period je mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje;
- iznajmljivanja prevoznih sredstava (osim prethodne tačke) i iznajmljivanje pokretnih stvari (osim prevoznih sredstava), pruženih “potrošaču”, je mesto u kojem to lice ima sedište, prebivalište ili boravište.

Pravilnikom je uređeno šta se smatra prevoznim sredstvom za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava. Prevoznim sredstvima se smatraju vozila i druga dobra namenjena prevozu lica i stvari, sa ili bez motora.

4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Novi način određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine uslovilo je i izmene u vezi sa poreskim oslobođenjima kod PDV za prevozne usluge i druge usluge koje su povezane sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara.

Suština ovih izmena je u tome da su do sada oslobođene PDV bile prevozne usluge povezane sa uvozom koje su vršene na teritoriji Srbije (od granice do prvog odredišta u Republici Srbiji).

Pošto je mesto prometa usluga prevoza bilo mesto gde se obavlja prevoz, prevoz van granica Srbije nije bio predmet oporezivanja pa samim tim ni oslobođenja od oporezivanja. Zbog toga su se u računu za prevoz posebno iskazivala naknada za prevoz van teritorije Srbije i naknada za prevoz na teritoriji Srbije.

Od 1. aprila 2017. godine mesto prometa usluga prevoza koje su povezane sa uvozom koje se pružaju “biznisu” je mesto u kojem primalac usluge ima sedište, a za one koje se pružaju “potrošaču” je mesto gde se obavlja prevoz (kao i do sada).

8
Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i činjenicu da se inflacija od početka godine nalazi u granicama cilja od 3,0% ± 1,5 procentnih poena i da će u tim granicama ostati i u narednom periodu.

Međugodišnja stopa inflacije je u februaru iznosila 3,2%, u najvećoj meri kao posledica delovanja jednokratnih faktora. Kao i u drugim zemljama, rast potrošačkih cena bio je pre svega opredeljen oporavkom svetske cene nafte u drugoj polovini prethodne godine, ali i rastom cena voća i povrća, koji je bio veći od sezonski uobičajenog zbog nepovoljnih vremenskih prilika početkom godine. Da su inflatorni pritisci i dalje niski, ukazuje i bazna inflacija od 1,7% međugodišnje u januaru i februaru.

Izvršni odbor će i dalje pažljivo pratiti dešavanja u međunarodnom okruženju koja nalažu opreznost, prvenstveno kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i kretanja svetske cene nafte. Divergentnost monetarnih politika vodećih centralnih banaka biće verovatno dodatno povećana do kraja godine, a time i neizvesnost po osnovu njihovog uticaja na globalne tokove kapitala. Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše ekonomije na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim izgledima, a pre svega smanjenju fiskalne i spoljne neravnoteže.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. aprila.

Kabinet guvernera

9
Poslovni savetnik / Indeksi potrošačkih cena, februar 2017.
« poslato: 14.03.2017. u 07:50:51 »
Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2017. godine, u odnosu na januar 2017. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u februaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (1,3%), Transport (1,2%), Alkoholna pića i duvan (0,5%), Restorani i hoteli (0,3%) i Obrazovanje (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-2,2%), Rekreacija i kultura (-0,6%), Komunikacije (-0,3%) i Zdravstvo (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

10
Poslovni savetnik / "Službeni glasnik RS", broj 20/2017 i 21/2017
« poslato: 13.03.2017. u 07:18:54 »
"Službeni glasnik RS", broj 21/2017, od 10.03.2017., izdvajamo:


 - PRAVILNIK o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - PRAVILNIK o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 - PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu
 - PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku- Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost:
Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16 - u daljem tekstu: Zakon), smatra uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta.

Član 2

Uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona, smatraju se usluge predaje pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.), nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu.

Predaja hrane, pića, ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, ne smatra se uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta iz stava 1. ovog člana, već se smatra isporukom dobara.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. aprila 2017. godine."Službeni glasnik RS", broj 20/2017, od 09.03.2017., izdvajamo:

- U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu.

11
"Službeni glasnik RS", broj 19/2017, od 08.03.2017., izdvajamo:

 – PRAVILNIK o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
 – PRAVILNIK o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika"Službeni glasnik RS", broj 18/2017, od 07.03.2017., izdvajamo:

 - U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu."Službeni glasnik RS", broj 17/2017, od 06.03.2017., izdvajamo:

– UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu
– PRAVILNIK o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje
– PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama

12
Poslovni savetnik / "Službeni glasnik RS", broj 16/2017
« poslato: 06.03.2017. u 07:33:55 »
"Službeni glasnik RS", broj 16/2017, izdvajamo:

 - Pravilnik o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika >>>

14
Izvor: Danas

Beograd - Na kraju 2016. u budžetu Republike Srbije ostvaren je suficit u visini od pet milijardi dinara, pre nego što je otplaćen dug Petrohemije od 13 milijardi dinara.

Međutim, ovaj uspeh javnih finansija izgleda da su delom platili izvoznici kojima država već mesec dana kasni sa povraćajem PDV-a od izvoza. Za manje firme koje većinu proizvodnje izvoze to znači da im je 20 odsto prihoda, koliko iznosi stopa PDV-a, zarobljeno, što i te kako utiče na poslovanje.

Milan Alimpijević, vlasnik malog izvoznog preduzeća iz Beograda, kaže da je rok za povraćaj PDV-a istekao još 28. januara, da su poreski inspektori sa opštine na kojoj je firma već obavili kontrole i poslali papire u Poresku upravu, ali da novca nema.

"Čekam povraćaj PDV-a od izvoza za poslednja tri meseca prošle godine i nemam nikakve informacije o tome kada će biti uplaćen povraćaj. U opštinskoj filijali Poreske uprave kažu da su poslali papire, ali da su im iz republičke PU rekli da ne zovu i da ne pitaju kada će dati nalog za isplate. Po zakonu mi nemamo pravo na kamate na to što nam država kasni sa plaćanjem, a para nema. Do sada su kasnili dva-tri dana, ali sada je to produženo i predstavlja problem za firmu koja ima pet zaposlenih, a kojoj se duguje na primer milion dinara", kaže Alimpijević dodajući da je najgore što niko sa njima neće da razgovara.

Prema Zakonu o PDV-u, povraćaj poreza se obavlja najkasnije u roku od 45 dana, odnosno u roku od 15 dana za preduzeća koja su pretežni izvoznici, od dana podnošenja zahteva za refundaciju.

Država je usvojila zakon o plaćanju obaveza po kome je rok za državne institucije 45 dana, a za plaćanja između komercijalnih preduzeća 60 dana.

Na pitanje Danasa da li i zašto se kasni u povraćaju PDV-a na izvoz od Poreske uprave smo dobili odgovor u vidu citiranja članova Zakona o PDV, dok iz Ministarstva finansija nikakav odgovor nije stigao do zaključenja broja.Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže da se još i mogu razumeti privatna preduzeća koja odugovlače sa plaćanjem, ali da se država koja je uvela zakon kako bi obezbedila likvidnost privrede ne pridržava tog zakona je nerazumljivo. "Krajnja posledica kašnjenja u povraćaju PDV-a jeste to da firme da bi plaćale obaveze na vreme i zadržale partnere moraju da uzimaju skupe kratkoročne kredite od banaka i na njih plaćaju kamate", napominje Savić, dodajući da je apsurdno da država otežava poslovanje izvoznicima iako se projekcije privrednog rasta oslanjaju pre svega na rast izvoza.

Stranice: 1 2 3 ... 100
Saop