Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU  (Pročitano 453 puta)

Autor: urrgb | 12.11.2017. u 07:35:19
IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU


Izvor: ipc.rs

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 (autentično tumačenje), 112/2015, 15/2016 i 108/2016), Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - u daljam tekstu Pravilnik.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 101/2017 i stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Izvršenim izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS“, br. 108/2013 i 118/2013) propisano je podnošenje poreskih prijava PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

Dosadašnji Obrazac PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i Obrazac PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava zamenjeni su novim obrascima PPI-3 i PPI-4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Poreske prijave na novim obrascima PPI-3 i PPI-4 u elektronskom obliku podnosiće se počev od 1. januara 2018. godine.