Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - corner

Stranice: 1
1
Dosad je overa potpisa zastupnika pravnog lica u sudu bila 230 din. jedan primerak, a svaki sledeći još 160 din, kao i overa fotokopije.
Sad je overa potpisa kod javnog beležnika 7 bodova x 150 din. + pdv.
A overa fotokopije, 1 strana, 3 boda x 150 din. + pdv, a svaka sledeća 2 boda x 150 din. + pdv.

Mnogo je skupa ta eu.

2
Poslovni savetnik / Odg: Nove poreske prijave
« poslato: 16.07.2013. u 12:33:29 »
Hvala Nathali

3
Poslovni savetnik / Odg: Nove poreske prijave
« poslato: 15.07.2013. u 16:55:49 »
Da li se ovaj obrazac PP OD-O podnosi za osnivače privrednih društava koji su zaposleni u društvu?
Imate li ove pravilnike, nema ih na sajtu poreske uprave?

4
Poslovni savetnik / Odg: Izmena uplatnih racuna
« poslato: 15.07.2013. u 16:52:27 »
Jel su ovi uplatni računi za osnivače koji plaćaju doprinose po rešenju poreske uprave?

6
26.9.2012. године, Зрењанин   Рачуновође, ревизори, овлашћени мењачи
У пријави кандидат наводи да полаже у Зрењанину.

18.10.2012. године, Сомбор   Рачуновође, ревизори, овлашћени мењачи
У пријави кандидат наводи да полаже у Сомбору.

8
Обвезници
    Члан 4
(1)   Обвезници, у смислу овог закона, су:
1)   банке;
2)   овлашћени мењачи;
3)   друштва за управљање инвестиционим фондовима;
4)   друштва за управљање добровољним пензијским фондовима;
5)   даваоци финансијског лизинга;
6)   друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и заступници у осигурању, који имају дозволу за обављање послова животног осигурања;
7)   лица која се баве поштанским саобраћајем;
8)   брокерско-дилерска друштва;
9)   организатори посебних игара на срећу у играчницама;

10)   приређивачи игара на срећу које се организују путем интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза;
11)   предузећа за ревизију;
12)   овлашћени ревизори.
(2)   Обвезницима се сматрају и предузетници и правна лица која врше следеће делатности:
1) посредовање у промету непокретности;
2) пружање рачуноводствених услуга;
 
3) пореско саветовање;
4)   посредовање у склапању кредитних послова и давању зајмова;
5)   факторинг и форфетинг;
6)   давање јемстава;
7)   пружање услуга преноса новца.
   
(3)   Правна или физичка лица из ст. 1. и 2. овог члана, која обављају делатност само повремено или у ограниченом обиму и код којих постоји незнатан ризик за прање новца или финансирање тероризма, нису дужни да спроводе радње и мере прописане овим законом ако испуњавају посебно прописане услове.
(4)   Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар), на предлог Управе, може прописати услове из става 3. овог члана, а у складу са техничким критеријумима прописаним у признатим међународним стандардима и мишљењем органа из члана 82. овог закона, надлежног за надзор над применом овог закона код тог правног или физичког лица.

Члан 39
(1) Обвезник је дужан да за вршење појединих радњи и мера за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега, именује овлашћено лице и његовог заменика.
Stranice: 1