Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Da li je oslobođeno plaćanja poreza na imovinu zemljište koje je u svojini privrednog društva, površine 887m2, na kome se ne nalazi nijedan objekat  (Pročitano 463 puta)

Autor: urrgb | 13.01.2018. u 08:20:44
Da li je oslobođeno plaćanja poreza na imovinu zemljište
koje je u svojini privrednog društva, površine 887m2, na kome se ne nalazi nijedan objekat (kako se navodi, zemljište je kupljeno 2016. godine, a objekti koji su na zemljištu postojali i upisani u katastru srušeni su 2014. godine, o čemu postoje dokazi)?


Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu
(„Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02−SUS, 80/02, 80/02−dr. zakon,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12−US, 47/13 i 68/14−dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na imovinu plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;
2) pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;
4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;
5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;
6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;
7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;
8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Kad na nepokretnosti postoji neko od prava, odnosno korišćenje ili državina, iz člana 2. stava 1. tač. 2) do 8) Zakona, porez na imovinu plaća se na to pravo, odnosno na korišćenje ili državinu, a ne na pravo svojine (član 2. stav 3. Zakona).

Prema odredbi člana 4. stav 1. tač. 1) i 4) Zakona, obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti
na teritoriji Republike Srbije:

− imalac prava iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona;
− primalac lizinga iz člana 2. stav 1. tačka 8) ovog zakona.

Dakle, kad privredno društvo zemljište na kome ima
pravo svojine, koje je površine 887m2, nije dalo u državinu i na korišćenje drugom licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište nije predmet oporezivanja porezom na imovinu (imajući u vidu da je njegova površina do deset ari).
Za to zemljište se ne podnosi poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu.

Ako je privredno društvo zemljište na kome ima pravo
svojine, površine 887m2, dalo u državinu i na korišćenje drugom
licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište jeste predmet
oporezivanja porezom na imovinu (imajući u vidu da članom 2. stav 1. tačka 8) Zakona nije propisano da se državina i korišćenje zemljišta po osnovu ugovora o finansijskom lizingu oporezuju kada je površina zemljišta preko deset ari).
U tom slučaju, poreski obveznik je primalac finansijskog lizinga (kao lice koje ima državinu i korišćenje predmetnog zemljišta).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00773/2017-04 od 17.11.2017. god.)