Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Ispalata asignacijom javnih preduzeca  (Pročitano 396 puta)

Autor: majal | 28.12.2017. u 13:03:28
Postovane kolege, potrebna mi je hitno informacija da li javno preduzece, kao sto je recimo JP Aerodrom - Nis moze putem asignacije da izmiri neto zaradu i doprinose firmi koja je u blokadi i na taj nacin izmiri svoj dug. Inace, posao je dobijen putem javnih nabavki...samo da napomenem...ako je to uopste bitno Hvala

Autor: Jovan | Odgovor #1 29.12.2017. u 07:59:02
U skladu sa zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, moze (clan 19,.., clan 87a). O tome je pisano i u Racunovodstvenoj praksi 10/16, cini mi se. Nisam nasao da pise nesto o izuzimanju javnih preduzeca, tako da bi trebalo ista pravila da vaze i za njih.

Autor: corner | Odgovor #2 29.12.2017. u 08:59:50
Odgovor kontakt centra poreske uprave po ovom pitanju od 07.12.2017.

no-reply@purs.gov.rs

20171205090053847

7. дец


Поштовани,
Контакт центар Пореске управе даје опште информације о примени пореских
прописа и о пореском поступку.
Одредбама члана 87a  Закона о пореском поступку и пореској
администрацији   („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02,..., 108/16),
прописано је да  Привремена мера обезбеђења пореског потраживања у
принудној наплати из новчаних
средстава пореског обвезника ради обезбеђења наплате пореза и споредних
пореских давања после почетка поступка принудне наплате из новчаних
средстава пореског обвезника на његовим рачунима на основу решења из
члана 92. став 2. овог закона, Пореска управа решењем установљава
привремену меру обезбеђења наплате пореског
потраживања. Привремена мера из става 1. овог члана је забрана пореском
обвезнику да новчане обавезе које има према трећим лицима измирује
уговарањем промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом
односу (асигнација, цесија и др.), пребијањем (компензација) и на други
начин у складу са законом.
Решење Пореске управе о установљавању привремене мере из става 2. овог
члана, истовремено се доставља пореском обвезнику и организацији
надлежној за принудну наплату, чиме постаје извршно.
Банка је дужна да по пријему налога од стране организације надлежне за
принудну наплату, издатог на основу решења из става 2. овог члана,
одмах обустави измирење новчаних обавеза које порески обвезник има
према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно
дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по
основу пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом,
осим за плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова (за долазак
на рад и одлазак с рада и за време проведено на службеном путу у земљи
и иностранству), као и по основу других примања (отпремнина при одласку
у пензију, солидарна помоћ и помоћ у случају смрти запосленог или члана
његове уже породице) и новчаних накнада из социјалног програма за
запослене којима престаје радни однос у процесу реструктурирања
предузећа и припреме за приватизацију, стечаја и ликвидације.
Напомињемо да  Пореска управа може, на образложени захтев пореског
обвезника, уз сагласност министра, укинути установљену привремену меру
из става 2. овог члана, ако порески обвезник поднесе средство
обезбеђења наплате пореског потраживања из члана 74. став 2. овог
закона.
Срдачан поздрав,
Контакт центар Пореске управе Републике Србије

Autor: corner | Odgovor #3 29.12.2017. u 09:01:08
Odgovor kontakt centra po ovom pitanju od 14.07.2017.

20170619094534378

no-reply@purs.gov.rs
14. јул

 коме мени
Поштовани,

Контакт центар Пореске управе даје општа мишљења о примени пореских
прописа и о пореском поступку.  Одредбама члана 19.став 2. тачка 3., и
став 3., ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („Службени
гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
- др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13,
68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16)
прописано је да, Пореску обавезу: 3) може да испуни друго лице које
према пореском закону није одговорно за испуњење пореске обавезе.
Порески обвезници - правна лица, предузетници или физичка лица која
обављају делатност, чији су рачуни у тренутку плаћања блокирани ради
извршења принудне наплате код организације надлежне за принудну
наплату, могу међусобне новчане обавезе измиривати и уговарањем промене
повериоца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација,
цесија и др.), искључиво ради испуњења обавеза по основу јавних прихода
на које се примењује овај закон. Упућујемо Вас и на мишљење
Министарства финансија РС, број 413-00-00056/2012-04 од 2.2.2012.
године, које појашњава измиривање обавеза пореског обвезника –правног
лица чији је рачун блокиран , чији део цитирамо :..,,Према одредби
члана 19.став 3. Закона, која се примењује од 7. јануара 2012. године,
порески обвезници - правна лица, предузетници или физичка лица која
обављају делатност, чији су рачуни у тренутку плаћања блокирани ради
извршења принудне наплате код организације надлежне за принудну
наплату, могу међусобне новчане обавезе измиривати и уговарањем промене
повериоца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација,
цесија и др.), искључиво ради испуњења обавеза по основу јавних прихода
на које се примењује тај закон. Дакле, порески обвезник - правно лице
чији је рачун блокиран код организације надлежне за принудну наплату,
ради извршења принудне наплате може, од 7. јануара 2012. године, да
измирује обавезе по основу јавних прихода на које се примењује Закон
(што значи и обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање, пореза на додату вредност, пореза на добит правних лица,
пореза на имовину...) и уговарањем промене повериоца, односно дужника у
одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.).,, За даље
информације надлежна је Пореска управа ( Одељење наплате ) према
седишту пореског обвезника чији рачун је у блокади, на основу одредаба
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Наведене пореске
прописе можете пронаћи на интернет адреси: www.purs.gov.rs  у пољу
правна лица –преглед прописа- Закон.

 Срдачан поздрав,

Контакт центар Пореске управе Републике Србије

Autor: corner | Odgovor #4 29.12.2017. u 09:03:02
Mišljenje ministarstva finansija na koje se pozivaju u odgovoru od 14.07.2017. se nalazi na ovom linku strana 162


http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20strucna%20misljenja/Bilten%202-2012.pdf

Autor: Jovan | Odgovor #5 29.12.2017. u 10:25:31
Clan 87a ZPPPA:
...
Banka je dužna da po prijemu naloga od strane organizacije nadležne za prinudnu naplatu, izdatog na osnovu rešenja iz stava 2. ovog člana, odmah obustavi izmirenje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije.
...


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop