Sadrzaj sajta:
[close]

Oslobodjeno poreza na dohodak gradjana

Aktuelni podaci ->

Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja koja imaju karakter zarade i pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade za period 01.02.2017. - 31.01.2018. godine

Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja koja imaju karakter zarade za period 01.02.2017. - 31.01.2018. godine:

Izvor: Aktiva sistem

1.) Neoporezivi iznos zarade zaposlenog

11.790,00 mesečno (Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog)

2.) Mesečna naknada za ishranu (topli obrok)

 - Ovo primanje se isplaćuje zaposlenom u visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu.

3.) Regres za godišnji odmor

 - Ovo primanje se isplaćuje zaposlenom u visini i na način (jednokratno ili u mesečnim obrocima) utvrđen opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu.

4.) Terenski dodatak

 - Ovo primanje se isplaćuje zaposlenom u visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu i treba ga razlikovati od naknade troškova smeštaja i ishrane na terenu (koja je u celosti neoporeziva).

5.) Druga primanja po osnovu radnog odnosa koja nisu izuzeta iz zarade

 - Ova primanja čine zaradu pa se na njih plaćaju svi porezi i doprinosi koji se plaćaju na zarade zaposlenih (cca 62%)

 - Druga primanja po osnovu radnog odnosa koja nisu izuzeta iz zarade su: davanja zaposlenima u robi i novcu (uključivo i davanja zaposlenim ženama povodom 8. Marta), naknada za odvojeni život, pokloni deci povodom Nove godine i Božića preko neoporezivog iznosa, otpisi zajmova i slično.
Ova primanja se isplaćuju zaposlenima u visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu.

6.) Uvećanja zarade (zakonom su propisana minimalna uvećanja, a opštim aktom, odnosno ugovorom o radu mogu se predvideti i veća)

- Rad na dan praznika (državnog ili verskog) koji je neradni dan - minimalno uvećanje 110%
- Rad noću (ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade) - minimalno uvećanje 26%
- Rad u smenama (ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade) - minimalno uvećanje 26%
- Prekovremeni rad - minimalno uvećanje 26%
- Minuli rad - minimalno uvećanje 0,4% za svaku punu godinu radnog staža ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca.
Pri obračunu minulog rada računa se i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika iz člana 147. ovog zakona, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem u skladu sa zakonom.


Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade za period 01.02.2017. - 31.01.2018. godine:

1.) Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, za zaposlene i preduzetnike

- Do 2.236,00 dnevno

 - Zaposlenom (kod pravnog lica ili preduzetnika) koji provede na službenom putovanju preko 12 sati pripada dnevnica u iznosu koji je predviđen opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu. Za vreme provedeno na službenom putovanju više od 8, a manje od 12 sati zaposlenom pripada 1/2 dnevnice.
Vise >>>
[close]

2.) Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, za zaposlene i preduzetnike

 - Do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, a najviše do 50 EUR dnevno.

 - Do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, a najviše do 50 EUR dnevno, ne plaća se porez. Do 13.10.2015. uredbom su bili propisani različiti iznosi za različite zemlje i različita mesta u njima, od 14.10.2015. propisan je jedinstven iznos od 15 EUR, a od 01.01.2016. taj iznos je najviše 50 EUR dnevno.
Vise >>>
[close]

3.) Naknada troškova u javnom sobraćaju (za dolazak i odlazak sa rada)

 - Do iznosa stvarnih troškova, a najviše do 3.725,00 dinara mesečno

 - Neoporezivo do cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do neoporezivog iznosa mesečno pojedinačno po svakom zaposlenom.
Treba primetiti da se posmatra svaki pojedinačni iznos, za svakog pojedinačno zaposlenog, a ne prosek. Preko neoporezivog iznosa plaća se samo porez na zarade po stopi od 10%.

4.) Naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu ili u službene svrhe

 - Do 30% cene jednog litra benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara, a najviše do 6.520,00 dinara mesečno

 - Neoporezivo do 30% cene jednog litra benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara, a najviše do neoporezivog iznosa mesečno. Preko neoporezivog iznosa plaća se samo porez na zarade po stopi od 10%.
Licu kome se isplaćuje ova naknada priznaju se izdaci za gorivo.

5.) Naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu

- U celini neoporezivo

 - Ako je poslodavac za rad na terenu obezbedio smeštaj i ishranu, zaposlenom se ne isplaćuje naknada po ovom osnovu. Ovu naknadu treba razlikovati od terenskog dodatka koji čini zaradu.
U slučaju da zaposleni radi na terenu, ali i svaki dan odlazi i vraća se sa posla, nije ispunjen uslov za ostvarivanje prava na naknadu troškova smeštaja i ishrane na terenu. U ovom slučaju treba razmotriti mogućnost isplaćivanja dnevnica za službeno putovanje u zemlji.

6.) Otpremnina prilikom odlaska u penziju

 - Ažurira se mesečno    

 - Neoporezivo do iznosa trostruke prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem objavljenom podatku. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

7.) Otpremnina zaposlenom za čijim radom je prestala potreba

 - Do najnižeg iznosa koji je poslodavac dužan da isplati
 
 - Najniži iznos koji je poslodavac dužan da isplati jeste zbir 1/3 zarade zaposlenog (prosečna zarada zaposlenog isplaćena u poslednja tri meseca) za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.
Isplata preko najnižeg iznosa oporeziva je porezom na druge prihode po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

8.) Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice

- Do 65.189,00 dinara po slučaju    

 - Poslodavac je dužan da, ako je to predvideo svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, naknadi troškove pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice.
članom uže porodice smatraju se bračni drug i deca zaposlenog. Isplata preko neoporezivog iznosa oporeziva je porezom na druge prihode po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

9.) Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika

- Do 65.189,00 dinara po slučaju    

 - Poslodavac je dužan da, ako je to predvideo svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, isplati solidarnu pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika.
Vise >>>
[close]

10.) Solidarna pomoć u slučaju smrti drugih članova porodice zaposlenog

 - Poslodavac je dužan da, ako je to predvideo svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, isplati solidarnu pomoć u slučaju smrti drugih članova porodice zaposlenog. Na ceo isplaćeni iznos plaća se porez na zarade po stopi od 10%.

11.) Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

- 37.252,00 dinara po slučaju    

 - Poslodavac je dužan da, ako je to predvideo svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, isplati solidarnu pomoć u slučaju duže ili teže bolesti, rehabilitacije ili nastupa invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice.
Spomenuti slučajevi obavezno se dokumentuju lekarskom dokumentacijom. Jednom korisniku, pomoć se može isplatiti jednom godišnje po jednom osnovu (vrsti bolesti). Na isplate preko neoporezivog iznosa plaća se samo porez na zarade po stopi od 10%.

12.) Solidarna pomoć za ublažavanje posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja

- U celini neoporezivo    

 - Poslodavac je dužan da, ako je to predvideo svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, isplati solidarnu pomoć za ublažavanje posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja. Isplata se vrši na temelju verodostojne
dokumentacije (zapisnik o stanju, nastanku i uzroku štete i procena o visini štete od nadležnog organa).

13.) Jubilarna nagrada

- Do 18.624,00 godišnje    

 - Poslodavac je dužan da, ako je to predvideo svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, isplati jubilarne nagrade. Na isplate preko neoporezivog iznosa plaća se samo porez na zarade po stopi od 10%.

14.) Zajam za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika

 - Poslodavac, ako je to predvideo svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, može zaposlenima vršiti isplatu zajma za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično. Celokupan iznos zajma je neoporeziv.
U slučaju da poslodavac otpiše zaposlenome obaveze po osnovu zajma ili se zajam ne vrati u roku utvrdjenom ugovorom na ovakvo davanje plaća se porez i doprinosi kao na zarade (cca 62%).

15.) Pokloni deci zaposlenih do 15 godina starosti povodom Nove godine i Božića

- Do 9.313,00 godišnje po detetu    

 - Poslodavac je dužan da, ako je to predvideo svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, obezbedi poklone deci zaposlenih do 15 godina starosti povodom Nove godine i Božića. Davanje se može izvršiti u robi ili novcu.
Neoporezivi iznos se odnosi na kalendarsku godinu. Na davanja ili isplate preko neoporezivog iznosa plaća se porez i svi doprinosi kao na zarade, kao i za isplate deci starijoj od 15 godina (cca 62%).

16.) Stipendije i krediti učenicima i studentima

- Do 11.176,00 mesečno    

 - Sa učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta poslodavac može zaključiti ugovor o stipendiranju ili kreditiranju sa ciljem obezbeđivanja stručnog kadra za svoje potrebe.
Vise >>>
[close]

17.) Premije za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac uplaćuje za zaposlene

- Do 5.589,00 mesečno    

 - Premije za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac kao organizator penzijskog plana uplaćuje za zaposlene u skladu sa Ugovorom o penzijskom planu odobrenim od strane Ministarstva za rad u neoporezivom iznosu mesečno po zaposlenom su neoporezive. Na izdvajanja preko neoporezivog iznosa plaća se porez i svi doprinosi (cca 62%).

18.) Premije za kolektivno osiguranje zaposlenih

- U celini neoporezivo    

 - Poslodavac može zaposlenima uplaćivati premiju za kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija. Takve uplate nemaju karakter zarade te je celokupno uplaćen iznos neoporeziv.

19.) Izdaci za obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih

- U celini neoporezivo    

 - Pod troškovima obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih podrazumevaju se troškovi upisa, školarine, polaganja ispita, udžbenika i druge stručne literature i slično, a ako se radi o stručnom usavršavanju van mesta prebivališta zaposlenog, troškovi mogu obuhvatiti i troškove smeštaja i prevoza.
Vise >>>
[close]

20.) Izdaci za rekreaciju zaposlenih

- U celini neoporezivo    

 - Kada poslodavac za potrebe rekreacije zaposlenih zakupi sportski objekat (sportsku halu, plivalište, fudbalski teren i slično), u skladu sa opštim aktom, pri čemu nisu identifikovani pojedinci ili grupa pojedinaca kao korisnici sportskog objekta, taj izdatak ima tretman rashoda poslovanja, a ne ličnih primanja zaposlenih i na njega se ne plaćaju porezi i doprinosi. Eventualni PDV u ovim računima ne može se priznati kao prethodni porez.

21.) Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

- 11.344,00 po slučaju    

 - Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću do navedenog neoporezivog iznosa.

................................................................

Објављен податак о неопорезивом износу зараде и други усклађени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана зa 2016.

Одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 112/15 - у даљем тексту: Закон), прописано је да се динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) усклађују годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
   
Усклађене динарске износе објављује Влада Републике Србије, а примењују се од првог дана наредног месеца, по објављивању тих износа.

Индекс потрошачких цена у 2015. години износи 1,5% ("Сл. гласник РС", бр. 3/16).

Према том податку Влада Републике Србије је утврдила усклађене динарске неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона (увећане за 1,5%).

Усклађени неопорезиви износи објављени су у "Сл. гласнику РС", бр. 5/16, а примењују се од 1. фебруара 2016. године.

Усклађени неопорезиви износ зараде из чл. 15а став 2, 4 и 5. Закона је 11.604,00 динара, који се примењује на исплате почев од 1. фебруара 2016. године без обзира на месец за који се врши исплата.
   

Остале неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10)  Закона о порезу на доходак грађана, који се такође примењују од 1. фебруара 2016. године, објавили смо на сајту у оквиру рубрике „Актуелни подаци" на oвoм линку >>Nakon usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini, usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak građana od 1. februara 2015. godine iznose:

Накнаде по чл. 18. Закона о порезу на доходак грађана:

1. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају:

(Чл. 118. тач. 1) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду а најмање у висини цене превозне карте  у јавном саобраћају)

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.552,00 дин.

 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.612,00 дин.

2. Дневница за службено путовање у земљи
(Чл. 118. тач. 2) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду. Послодавци који су у овом општем акту утврдили право на дневницу у истој висини као у ОКУ дужни су да исплате тај износ до измене општег акта.)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до износа од 2.132,00 дин.
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до износа од 2.168,00 дин.

3. Накнада трошкова смештаја на службеном путовању у земљи

(Чл. 118. тач. 2) и 3) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду)

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. у висини из приложеног рачуна хотела, осим хотела лукс категорије
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. према приложеном рачуну

4. Накнада трошкова превоза на службеном путовању:
   
(У складу са општим актом и уговором о раду у целини)

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају

5. Накнада трошкова превоза сопственим возилом:
   
(Чл. 118. тач. 2) и 3) Закона о раду. У складу са општим актом и уговором о раду)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 6.216 дин. месечно
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 6.322 дин. месечно

6. Солидарна помоћ у случају болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице
   
(Чл. 120. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до 35.519,00 дин.
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до 36.123,00 дин.

7. Јубиларна награда
   
(Чл. 120. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. 17.758 дин. годишње
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. 18.060 дин. годишње

8. Поклони деци запослених старости до 15 година повод Нове године или Божића
   
(Чл. 119. Закона о раду. У висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. 8.880 дин. годишње по једном детету
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. 9.031 дин. годишње по једном детету


Примања остварена по чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана:

1. Помоћ породици у случају смрти запосленог члана његове породице или пензионисаног радника
   
у складу са општим актом, накнада трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог, а за родитеље ако пропише својим општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до 62.157,00 дин.
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до 63.214,00 дин.

2. Стипендије и кредити ученика и студената
   
(у висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до 10.656 дин. месечно
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до 10.837 дин. месечно

3. Хранарина спортистима аматерима
   
(у висини утврђеној општим актом)
   
 - од 01.02.2014. до 01.02.2015. до 8.880,00 дин. месечно
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016. до 9.031,00 дин. месечно

4. Отпремнина при одласку у  пензију у складу са одредбма члана 119. ст.1. тач. 1) Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
   
(Чл. 119. тач. 1) Закона о раду. У складу са општим актом)
   
- до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду

5. Отпремнина која се исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба према члану 158. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
   
(Отпремнина не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу за првих 10 година проведених у радном односу и четвртине зараде запосленог за сваку наредну навршену годину у радном односу преко 10 година (под зарадом се подразумева просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина))
   
 - до износа који је као најнижи утврђен Законом о раду


Износ из члана 146. Закона о порезу на доходак грађана и члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање:

1. Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене, и премија пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)   

(у висини утврђеној општим актом)   

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015.: 5.329 дин.   
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016.: 5.420 дин.

Износ из члана 21а Закона о порезу на доходак грађана:

1. Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог, и премија за пензијски допринос у добровољни пензијски фонд коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (усклађени износ се искључује из основице за порез)       

 - од 01.02.2014. до 01.02.2015.: 5.329 дин.   
 - од 01.02.2015. до 01.02.2016.: 5.420 дин.

Износ из члана 83. став 5. Закона о порезу на доходак грађана:

1. Појединачно остварен добитак од игара на срећу       

 - 11.000 дин.Nakon usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini (2,2%), usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak građana od 1. februara 2014. godine iznose:

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1.   
                                                                                       do 31.01.      od 01.02.
1. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove
   porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)                        60.819,00      62.157,00
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)               10.427,00      10.656,00
3. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima
   amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u
   skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)            8.689,00       8.880,00
Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1.
1. Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)       3.476,00      3.552,00
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)                 2.086,00      2.132,00
3. Naknada troškova prevoza na službenom putovanju
    sopstvenim vozilom – tačka 4)                                             6.082,00     6.216,00
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene
   rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog
   ili člana njegove porodice – tačka 5)                                      34.754,00    35.519,00
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina,
   povodom Nove godine i Božića – tačka 6)                                8.689,00      8.880,00
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom
    kojim se uređuje rad – tačka 7)                                            17.376,00    17.758,00
Neoporezivi iznos iz člana 21a
1. Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i
   invalidskog osiguranja i penzijski doprinos
   u dobrovoljni penzijski fond                                                    5.214,00     5.329,00
Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5.
1. Pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću                      11.000,00   11.242,00Usklađeni neoporezivi iznosi porezom na dohodak građana od 1. februara 2013.

Nakon usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini, usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak građana od 1. februara 2013. godine iznose:

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1.
                                   
1. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove
   porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9) 

do 31.01.     54.206,00 

od 01.02.     60.819,00
                         
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

do 31.01.      9.293,00 

od 01.02.     10.427,00
                       
3. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima
   amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u
   skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

do 31.01.      7.744,00 

od 01.02.      8.689,00

                 
Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1.

1. Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

do 31.01.      3.098,00 

od 01.02.      3.476,00

2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

do 31.01.      1.859,00 

od 01.02.      2.086,00

3. Naknada troškova prevoza na službenom putovanju
    sopstvenim vozilom – tačka 4)

do 31.01.      5.421,00 

od 01.02.      6.082,00
                                                   
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene
   rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog
   ili člana njegove porodice – tačka 5) 

do 31.01.      30.975,00 

od 01.02.      34.754,00
                                         
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina,
   povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

do 31.01.      7.744,00 

od 01.02.      8.689,00
                                     
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom
    kojim se uređuje rad – tačka 7)

do 31.01.      15.487,00 

od 01.02.      17.376,00

                                               
Neoporezivi iznos iz člana 21a

1. Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i
   invalidskog osiguranja i penzijski doprinos
   u dobrovoljni penzijski fond 

do 31.01.      4.647,00 

od 01.02.      5.214,00

                                                         
Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5.

1. Pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću 

do 31.01.      23.232,00 

od 01.02.      26.066,00
                       


Nakon usklađivanja sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini, koji prema podatku Republičkog zavoda za statistiku iznosi 107,0 pa se dosadašnji neoporezivi iznosi uvećavaju za 7%, usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak građana od 1. februara 2012. godine iznose:


    Неопорезиви износи из члана 9. став 1.:
                                     
    1. Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове
       породице или пензионисаног радника – тачка 9)      54.206,00   
    (do 31.01.  50.660,00)

    2. Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)     9.293,00
     (do 31.01.   8.685,00)
           
    3. Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима
       аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у
       складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)     7.744,00     
    (do 31.01.  7.237,00)

           
    Неопорезиви износи из члана 18. став 1.:


    1. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)    3.098,00
    (do 31.01.   2.895,00)     

    2. Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)     1.859,00     
    (do 31.01.  1.737,00)
         
    3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању
        сопственим возилом – тачка 4)                                      5.421,00     
    (do 31.01.  5.066,00)
           
    4. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене
       рехабилитације или инвалидности запосленог
       или члана његове породице – тачка 5)                     30.975,00   
    (do 31.01.  28.949,00 )
       
    5. Поклон деци запослених, старости до 15 година,
       поводом Нове године и Божића – тачка 6)              7.744,00       
    (do 31.01.  7.237,00)   
       
    6. Јубиларна награда запосленима, у складу са законом
        којим се уређује рад – тачка 7)                                      15.487,00       
    (do 31.01.  14.474,00)
       

    Неопорезиви износ из члана 21а.:

    1. Премија добровољног додатног пензијског и
       инвалидског осигурања и пензијски допринос
       у добровољни пензијски фонд                             4.647,00   
    (do 31.01.   4.343,00)

                                                           
    Неопорезиви износ из члана 83. став 5.:

    1. Појединачно остварени добитак од игара на срећу      23.232,00   
    (do 31.01.   21.712,00)