Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - urrgb

Stranice: 1 2 3 4 ... 110
15
Izvor: Beta

Republički zavod za statistiku (RZS) prosečne plate u Srbiji računao je na osnovu uzorka od 8.000 firmi, odnosno njihovih lokalnih jedinica, a od ove godine računaće na osnovu prijava Poreskoj upravi o obračunatim porezima i doprinosima, rekla je načelnica u Republičkom zavodu za statistiku Vesna Pantelić.

Ona je rekla da se prosek plata u Srbiji od 1963. godine računa na osnovu mesečnog istraživanja o zaposlenima i zaradama zaposlenih (RAD-1), tokom koga odabrane firme popunjavaju obrazac o broju zaposlenih i masi isplaćenih zarada u određenom mesecu.
 
Prosečne neto zarade za novembar prošle godine u Srbiji iznosile su 47.575 dinara, a najviše su bile u Beogradskom regionu 58.902 dinara, dok su najniže u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, gde je prosek bio 40.696 dinara po zaposlenom.
 
"Imena 8.000 firmi i njihovih lokalnih jedinica u kojima radi 800.000 radnika, što je oko 40 odsto formalno zaposlenih u Srbiji, koje ulaze u istraživanje ne mogu biti dostupni javnosti jer statistika ima pravo objavljivanja samo agregiranih, ne i individualnih podataka", rekla je Pantelić.
 
Dodala je da su iz uzorka od 8.000 firmi isključeni zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane, kao i zaposleni na privremenim i povremenim poslovima. Pantelić je rekla da uzorak za izračunavanje prosečnih plata u Srbiji čine većim delom velike firme zato "što zapošljavaju veliki broj zaposlenih koji su predmet istraživanja RAD-1, a pored toga lakše mogu da odgovore zahtevu statistike i svakog meseca dostavljaju podatke o broju zaposlenih i masi isplaćenih zarada".
 
Prema podacima RZS u Srbiji je aktivno 87.000 pravih lica, gde je zaposleno oko 1.500.000 ljudi, i 165.000 preduzetnika, gde je zaposleno oko 300.000 ljudi. Na pitanje da li se i u svetu na takav način izračunava prosečna plata Pantelić kaže da je metodologija ista ali da u razvijenim zemljama nema toliko neformalno zaposlenih, koji ne mogu biti obuhvaćeni obračunom prosečnih zarada.
 
Ona je najavila da će u februaru javnost biti informisana o novom izvoru i novoj metodologiji za obračun prosečnih zarada, kao i o uporednom prikazu prosečnih zarada za 2017. godinu na bazi istraživanja RAD 1 i na bazi podataka iz Poreske uprave.
 
Poreska uprava, prema njenim rečima, ne raspolaže informacijom o tome da li je svaka zarada za koju je podneta poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (PPP-PD obrazac) zaista i isplaćena, pa će se novi podaci o prosečnim zaradama odnositi na obračunate, ne na isplaćene zarade.
 
Ona je rekla da se testira nova metodologija i da uporedni podaci ne pokazuju velika odstupanja u visini prosečnih plata zbog toga što je uzorak na osnovu koga su se do sada izračunavale prosečne plate "reprezentativan".

Nova metodologija izračunavanja plata za uzorak će uzimati sve poreske prijave, a prosečne plate će se izračunavati na osnovu obračunatih zarada za tekući mesec, što znači da u prosek neće ulaziti vanredne isplate zarada pred praznike koje se ne odnose na taj mesec, kao što je do sada bio slučaj.

16
Da li je oslobođeno plaćanja poreza na imovinu zemljište
koje je u svojini privrednog društva, površine 887m2, na kome se ne nalazi nijedan objekat (kako se navodi, zemljište je kupljeno 2016. godine, a objekti koji su na zemljištu postojali i upisani u katastru srušeni su 2014. godine, o čemu postoje dokazi)?


Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu
(„Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02−SUS, 80/02, 80/02−dr. zakon,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12−US, 47/13 i 68/14−dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na imovinu plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;
2) pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;
4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;
5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;
6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;
7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;
8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Kad na nepokretnosti postoji neko od prava, odnosno korišćenje ili državina, iz člana 2. stava 1. tač. 2) do 8) Zakona, porez na imovinu plaća se na to pravo, odnosno na korišćenje ili državinu, a ne na pravo svojine (član 2. stav 3. Zakona).

Prema odredbi člana 4. stav 1. tač. 1) i 4) Zakona, obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti
na teritoriji Republike Srbije:

− imalac prava iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona;
− primalac lizinga iz člana 2. stav 1. tačka 8) ovog zakona.

Dakle, kad privredno društvo zemljište na kome ima
pravo svojine, koje je površine 887m2, nije dalo u državinu i na korišćenje drugom licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište nije predmet oporezivanja porezom na imovinu (imajući u vidu da je njegova površina do deset ari).
Za to zemljište se ne podnosi poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu.

Ako je privredno društvo zemljište na kome ima pravo
svojine, površine 887m2, dalo u državinu i na korišćenje drugom
licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište jeste predmet
oporezivanja porezom na imovinu (imajući u vidu da članom 2. stav 1. tačka 8) Zakona nije propisano da se državina i korišćenje zemljišta po osnovu ugovora o finansijskom lizingu oporezuju kada je površina zemljišta preko deset ari).
U tom slučaju, poreski obveznik je primalac finansijskog lizinga (kao lice koje ima državinu i korišćenje predmetnog zemljišta).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00773/2017-04 od 17.11.2017. god.)

17
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS - 11.01.2018.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i očekivane efekte prethodnog ublažavanja monetarne politike.

U decembru 2017, inflacija je, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 3% međugodišnje, čime se našla na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije. Inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede usidrena su unutar granica cilja.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja, koji iznosi 3,0 ± 1,5%. Pritom, u prvoj polovini ove godine inflacija bi trebalo da se kreće ispod centralne vrednosti cilja, zbog visoke baze kod cena naftnih derivata i drugih proizvoda koji su jednokratno poskupeli početkom 2017. U suprotnom smeru delovaće očekivani rast domaće tražnje.

Izvršni odbor pažljivo prati dešavanja u međunarodnom okruženju, a prvenstveno kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i svetske cene primarnih proizvoda, koja nalažu opreznost. Neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu i dalje je prisutna po osnovu divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na globalne tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i Srbiji. Pored toga, neizvesnost postoji i u pogledu kretanja svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno svetske cene nafte, koja je prethodnih meseci rasla. Međutim, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući jačanju domaćih makroekonomskih fundamenata i povoljnijim izgledima za naredni period.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. februara.

Kabinet guvernera

18
Poslovni savetnik / Obračun članarine PKS za 2018. godinu
« poslato: 12.01.2018. u 08:20:41 »
Izvor: PKS

Privredna komora Srbije je na svom sajtu postavila aplikaciju koja vrši obračun iznosa članarine PKS za 2018. godinu na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja.

Unosom PIB-a ili matičnog broja i klikom na polje “Mesečni iznos članarine” dobija se iznos koji bi privredni subjekt trebalo da plaća u skladu sa Odlukom o članarini PKS za 2018. godinu (Odluka je u celosti navedena ispod kalkulatora na linku koji smo prethodno naveli).

Ukoliko se posle pravilnog unosa PIB-a ili matičnog broja i klika na polje “Mesečni iznos članarine” ne pojavi iznos članarine, to znači da taj privredni subjekt ne plaća članarinu (recimo, preduzetnici koji nisu članovi granskih udruženja i tela Komore).

Prema pisanju na sajtu Neobilten, u odredjenim situacijama dolazi do greske u obracunu:

"Izvršili smo proveru rada aplikacije i nažalost konstatovali smo da postoji ozbiljna greška u sistemu. Greška se tiče obračuna članarina za pravna lica koja imaju poslovni prihod (u bilansu uspeha za 2016) do 20 miliona dinara.

Članarina za njih bi trebalo da bude 600 dinara mesečno, a umesto toga aplikacija PKS vrši obračun po sledećoj formuli:

1/12 iznosa od 0,1% poslovnog prihoda"19
Obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika

Izvor: Poreska uprava RS

Poreski obveznici - vlasnici samostalne delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prihod, a koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontaciju za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB.

Počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15. februara 2018. godine, pa nadalje, akontacije se uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi BOP, koji je za „paušalce“ iskazan u rešenju Poreske uprave, a za obveznike samostalnih delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na stvarni prihod u obaveštenju o uspešnom prijemu elektronske poreske prijave.

Obveznici koji su osnovani u 2017. godini, kao i obveznici koji su u toku 2017. godine, nastavili da obavljaju delatnost nakon privremenog prekida, uplatu akontacije poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za decembar 2017. godine, a koja dospeva 15. januara 2018. godine vrše prema BOP-u koji im je dodeljen za 2017. godinu. Privremene akontacije počev od  januara 2018. godine, a koja dospeva 15. februara 2018. godine, isto su dužni da uplaćuju  prema BOP-u koji im je dodeljen za 2018. godinu.

Konačna obaveza za 2017. godinu uplaćuje se sa pozivom na broj odobrenja, u čijoj je strukturi PIB, osim za novoosnovane obveznike u 2017. godini, kao i za obveznike koji su u toku 2017. godine nastavili sa obavljanjem delatnosti nakon privremenog prekida koji obaveze uplaćuju prema BOP-u.

Posebne kategorije obveznika poput poljoprivrednika, sveštenih lica i verskih službenika, samostalnih umetnika, domaćih državljana zaposlenih u inostranstvu i inopenzionera, kojima Poreska uprava obavezu utvrđuje rešenjem, doprinose za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu izmiruju prema BOP-u, počev od akontacije koja dospeva 15. februara 2018. godine, a što je naznačeno i u samom rešenju poreskog organa, koje je obveznicima dostavljeno tokom 2017. godine.

20
Poslovni savetnik / “Službeni glasnik RS” broj 2/2018
« poslato: 09.01.2018. u 07:55:32 »
“Službeni glasnik RS” broj 2/2018, izdvajamo:

 - IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od od 6. januara do 31. decembra 2018. godine iznosi: 23.053,00 din.)

 - IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od od 6. januara do 31. decembra 2018. godine iznosi: 329.330,00 din.)

 - IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu

 - IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu (za 2017. godinu iznosi 3.951.855 din.)

Detalje mozete pogledati na ovom linku.

21
“Službeni glasnik RS” broj 119/2017, izdvajamo:

 - PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 - UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

 - UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 - ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

“Službeni glasnik RS” broj 120/2017, izdvajamo:

– U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu

“Službeni glasnik RS” broj 1/2018, izdvajamo:

– U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu

22
Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2018. godinu

U skladu sa izmenjenim odredbama propisa u vezi sa osnovicama za doprinose (“Službeni glasnik RS” broj 2 od 05.01.2018. godine), nove osnovice doprinosa će važiti od 6. januara do 31. decembra 2018. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2018. iznosi: 23.053 dinara

Najviša osnovica doprinosa za 2018. iznosi 329.330 dinara

Najniža osnovica za period 01.11.2017. - 05.01.2018. iznosi: 23.074,00.

Najviša osnovica za period:
01.01 - 05.01.2018.  328.045,00,
01.12 - 31.12.2017.  323.010,00

Podsećamo da je izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, 113 od 17.12.2017. godine) predviđen novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa.

Najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine.
Novi iznosi osnovica će se koristiti od 1. januara svake godine osim osnovica koje se određuju na osnovu prosečne zarade na kraju godine (decembar prethodne - novembar tekuce godine), koje se koriste od prvog narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.

..................

U “Službenom glasniku RS”, broj 7/2018 od 26. januara 2018. godine objavljena je ispravka najviše godišnje osnovice doprinosa za 2017. godinu.

Godišnja osnovica doprinosa za 2017. godinu iznosi 3.793.175,00 dinara.

23
Produzenje Ugovora o radu zakljucenog na odredjeno vreme

Izvor: CROSO, 29-12-2017

Poštovani korisnici,

Kako nam se poslednjih dana obratio veliki broj korisnika sa pitanjem na koji način produžiti Ugovor o radu zaključen na određeno vreme, obaveštavamo vas da je prilikom produžetka Ugovora o radu na određeno vreme,kao i prilikom promene vrste zaposlenja (određeno-neodređeno),potrebno da sprovedete promenu u toku osiguranja. Odjave i promene će se sprovoditi po dosadašnjim pravilima, u roku od tri radna dana.

U nastavku  mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja:
http://www.croso.gov.rs/cir/Rad_na_portalu/Pravni_aspekt/Sluzbena_misljenja/ 

24
Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se počev od isplate zarade za januar 2018. godine

Izvor: Racunovodstvena praksa

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS", br. 113/17), povećan je neoporezivi iznos zarade sa 11.790 na 15.000 dinara.

Novi neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara primenjuje se počev od obračuna i plaćanja poreza na zarade za mesec januar 2018. godine, o čemu smo pisali u RP br. 1/18, strana 20.

U skladu sa tim, ukoliko se u januaru 2018. godine (i kasnije) vrši isplata zaostalih zarada iz 2017. godine, pa i zarada za decembar 2017. godine, prilikom obračuna i plaćanja poreza na zarade primenjuje se neoporezivi iznos od 11.790 dinara.

25
Izvor: Ministarstvo finansija RS

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), propisano je da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uređuje oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se vrši proširenje obuhvata obveznika akcize na kafu, tako da se oporezivanje akcizom kafe vrši, osim pri uvozu (što predstavlja dosadašnje zakonsko rešenje) i onda kada se u Republici Srbiji vrši proizvodnja kafe. Pod proizvodnjom se podrazumeva: prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Pored toga, navedenim izmenama zakona, propisana je obaveza obeležavanja pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju kontrolnom akciznom markicom.

Detalje mozete pogledati na sajtu Ministarstva finansija:
Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine

26
Izvor: APR

Kako da se novi preduzetnik elektronski registruje?

Da biste se elektronski registrovali kao preduzetnika, potrebno je da kreirate korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre. Nakon kreiranja naloga, pristupate portalu na kojem se nalazi elektronska prijava.

Preko portala APR-a pristupa se aplikaciji za elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama (Visa, MasterCard).

Podnosilac prijave mora da je potpiše kvalifikovanim elektronskim potpisom putem aplikacije za elektronsko potpisivanje koji je sastavni deo sistema. Važno je znati da je svakom korisniku neophodno da na svom računaru ima instaliran čitač elektronskih kartica.

Elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora, koje je snabdeveno vremenskim žigom, Agencija šalje na registrovani e-mejl podnosioca prijave i registrovanog preduzetnika, ako se radi o različitim licima.

Agencija je pripremila video uputstva, tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje naknade za e-registraciju, kao i korisničko uputstvo za korišćenje Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre. Srećna Vam elektronska registracija!

27
Obaveza upisivanja podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markica u JCI i Obrazac PU od 1. januara 2018. godine

Izvor: carina.rs

VEZA: Akt UC-a, br. 148-II-439-03-20/2017 od 05.12.2017. godine

Aktom Uprave carina pod gornjim brojem i datumom sve carinarnice obaveštene su o najvažnijim izmenama i dopunama koje su propisane Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 108/17).

S tim u vezi, u navedenim izmenama došlo je do izmena i u Obrascu PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji je odštampan uz Uredbu o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), i to u nazivu obrasca koji se menja i glasi: ''Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe''.

Izmenjen Obrazac PU, koristiće se od 1. januara 2018. godine, a Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića propisan Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), koristiće se do 31. decembra 2017. godine.

Izuzetno, Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji nije iskorišćen do 31. decembra 2017. godine, može se koristiti za uvoz cigareta i alkoholnih pića i nakon ovog roka, a najkasnije do njegovog utroška.
Odredbom člana 13. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17), propisano je da uvoznik, pri carinjenju cigareta, alkoholnih pića i kafe podnosi nadležnom carinskom organu Obrazac PU - Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe, uz koji podnosi i fotokopiju Obrasca ZAM/CA - Zahtev za izdavanje markica za cigarete i alkoholnih pića, odnosno Obrazac ZAM/K - Zahtev za izdavanje markica za kafu i originale tih zahteva na uvid.

Obrazac PU popunjava nadležni carinski organ i prvi primerak popunjenog Obrasca PU zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća uvozniku, koji ga dostavlja Ministarstvu finansija kao dokaz o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića, odnosno kafe.

Imajući u vidu sve napred navedeno, skreće se pažnja da Rubrika 31 (Pakovanje i naimenovanje robe) JCI, kada su u pitanju akcizni proizvodi za koje je propisano obeležavanje kontrolnim akciznim markicama, pored potpunog i preciznog trgovačkog naziva akciznih proizvoda, mora da sadrži i podatak o količini istih, nazivu robne marke, kao i o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od - do) kojima su akcizni proizvodi obeleženi.

Ukoliko napred navedeni podaci ne mogu stati u Rubriku 31 JCI, potrebno je uz carinsku deklaraciju za predmetne akcizne proizvode, priložiti posebnu specifikaciju koja bi sadržala podatke o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od – do), a u Rubriku 31 JCI uneti podatak ''specifikacija nalepljenih kontrolnih akciznih markica''.
Takođe, skrećemo pažnju da i Obrazac PU mora da sadrži podatke koji su navedeni u JCI, odnosno da je u delu ''podaci o uvezenim količinama - naziv proizvoda i naziv robne marke'', potrebno navesti i serijske brojeve kontrolnih akciznih markica (od - do) kojima su obeleženi akcizni proizvodi.

O prednjem se obaveštavate radi pravilne i jedoobrazne primene od 1. januara 2018. godine, kao i upoznavanja učesnika u carinskom postupku.

(Akt UC-a, br. 148-II-439-03-20/2/2017 od 22.12.2017. godine)

28
Izvor: PURS

Od 1. januara 2018. godine, elektronski će moći da se podnese još šest poreskih prijava čime će se zapravo zaokružiti ciklus prevođenja "papirnih formi" poreskih prijava u elektronski oblik.
Poreski obveznici će, dakle, za sve prihode koje administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi da podnesu elektronske poreske prijave.

Poreska uprava Republike Srbije je tokom ove godine znatno unapredila elektronsko poslovanje i uvela nove elektronske servise za podnošenje poreskih prijava. Izrađena je i nova korisnička aplikacija za pristup portalu ePorezi, a prošireni su i tehnički kapaciteti informacionog sistema Poreske uprave.

Prema izveštaju  Svetske banke "Paying taxes" za 2018. godinu, Srbija je ocenjena kao najbolja u regionu istočne Evrope i centralne Azije. Kriterijumi koji su vrednovani u izveštaju odnose se na procese administriranja poreza, koji su značajno unapređeni uvođenjem novih tehnologija i razvojem elektronskih sistema za podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza u Srbiji.

Od januara do kraja novembra ove godine, podneto je oko 5,5 miliona elektronskih poreskih prijava i 1,9 miliona zahteva za upit stanja na poreskim računima. Mesečno se, u proseku podnese oko 490.000 elektronskih poreskih prijava odnosno  171.781 zahtev za upit stanja.

Početkom naredne godine, biće omogućeno elektronsko podnošenje sledećih poreskih prijava:

 - Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje – (PPDG-1R)
 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) – (PPDG-3R)
 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon – (PPI-3)
 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – (PPI-4)
 - Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju – (PP OAEL),
 - Poreska prijava o obračunu akcize – (PP OA).

Poreska uprava će i u narednom periodu raditi na unapređenju elektronske komunikacije sa poreskim obveznicima, kako bi lakše, brže i što jednostavnije ispunili svoje poreske obaveze.

Predviđeno je i izdavanje četiri vrste poreskih uverenja u elektronskom obliku, čime će se značajno smanjiti troškovi, kao i vreme za dobijanje poreskog uverenja.

Stranice: 1 2 3 4 ... 110

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop