Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - urrgb

Stranice: 1 2 3 ... 110
1
Uprava za sprečavanje pranja novca objavila je Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 20/09, 71/09 i 91/10) od 11. decembra 2010. godine Uprava je dobila nadležnost za inspekcijski nadzor nad privrednim društvima za reviziju, preduzetnicima i pravnim licima koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, a Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/17) od 17. decembra 2017. godine, nadležnost Uprave u nadzoru se proširuje i na faktoring društva.

Član 6. stav 1. Zakona propisuje obavezu izrade i redovnog ažuriranja analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, a u skladu sa datim Smernicama.

Uprava za sprečavanje pranja novca objavila je, 8. februara 2018. godine, SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I FAKTORING DRUŠTAVA.

 Obveznici su dužni da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim Smernicama u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona.

2
Sekretarijat za privredu Beograda objavio je četiri javna poziva za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva, stočarstva, voćarstva i povrtarstva.

Izvor: Tanjug

Poziv važi i za nabavku poloprivredne mehanizacije - priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2018.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme za pčelarstvo i to: deset košnica sa pripadajućim ramovima, vrcaljka (ručna ili električna), električni otklapač saća (automatski ili poluautomatski) i topionik za vosak. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava iznosi 65.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 20.000.000 dinara, a rok za podnošenje prijava je 5. april.

Podsticajna sredstva u oblasti stočarstva namenjena su za nabavku domaćih ili uvoznih kvalitetnih steonih junica holštajn - frizijske rase ili simentalske rase, kvalitetnih priplodnih ovaca i kvalitetnih priplodnih koza. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava je 300.000 dinara po korisniku, za tu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 50.000.000 dinara, a rok za podnošenje prijava je 23. mart.

Podsticajna sredstva u oblasti voćarstva i povrtarstva namenjena su za nabavku i postavlanje opreme i to: protivgradne mreže na površini od 0,25 ha do 1 ha, protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap” na površini od 0,25 ha do 1 ha, plastenika sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap” na površini od 0,03 ha do 0,05 ha, sistema za navodnjavanje „kap po kap” na površini od 0,25 ha do 1 ha.

Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 50.000.000 dinara i rok za prijave je 30. mart. Podsticajna sredstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije - priključnih mašina namenjena su za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice - nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80 odsto cene prihvatljivih troškova nabavke poljoprivredne mehanizacije - priključnih mašina.

Maksimalni iznos podsticajnih sredstava je 400.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 55.000.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 16. mart.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice - nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80 odsto cene onoga što je predmet javnog poziva.

3
Prvi put od ove godine uplate doprinosa će se primenjivati od 1. januara 2018. i važiće cele godine, kaže se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, B92

Beograd - Republički Fond PIO podsetio je građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da, od uplate za januar 2018, važe nove osnovice osiguranja.

Osnovice su u odnosu na prethodni period niže za 0,1 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini.

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju, navedeno je u saopštenju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, počev od novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, što je 23.053 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 329.330 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.993,78 do 85.625,80 dinara.

Prvi put od ove godine uplate doprinosa će se primenjivati od 1. januara 2018. i važiće cele godine, kaže se u saopštenju.

4
Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – obrazac POPDV

Izvor: PURS

Poštovani poreski obveznici,             

Obaveštavamo vas da je na portalu Poreske uprave u delu Pravna lica i Preduzetnici, u sekciji Korisnička uputstva, postavljeno Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu  POPDV.

Podsecamo, obrazac POPDV podnosi se uz poresku prijavu PDV pocev od 1. jula 2018. godine.

5
Obaveštenje o početku rada Centralnog registra faktura - korisnicka uputstva

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, primenjivaće se od 1. marta 2018. godine.

U vezi sa navedenim, od 06. februara 2018. godine u Upravi za trezor počinje registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura.
Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se prema Korisničkom uputstvu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“  (Sl. Glasnik RS broj 7/2018).

Korisnička dokumentacija, registracija i pristup registrovanih korisnika Centralnom registru faktura dostupni su na internet adresi https://crf.trezor.gov.rs/

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravi za trezor na adresu elektronske pošte crf@trezor.gov.rs.

Dokumentacija za CRF:

Link za registraciju: https://crf.trezor.gov.rs/

Link za korisničko uputstvo: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/

Ovlašćenje administratoru za rad u CRF (Obrazac CRF-4): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac CRF-5): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/


Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015, 113/2017)

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“  (Sl. Glasnik RS broj 7/2018)

Izvor: trezor.gov.rs

6
Izvor: PURS

Poreska uprava Republike Srbije objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika, odnosno obaveštenje o iznosu poreskog duga poreskih obveznika, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Spiskovi dužnika zaključno sa 31.12.2017. godine:

Pravna lica:

 - Pravna lica - aktivni

 - Pravna lica - stecaj

 - Pravna lica - Oduzet PIB

 - Pravna lica - brisani

Preduzetnici >>>

7
Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu – neoporezivi iznos 2.375.136 dinara

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu su sva fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.375.136 dinara, rezidenti za dohodak ostvaren u Republici Srbiji i inostranstvu, a nerezidenti samo na dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa (npr. 3.000.000 – 2.375.136 = 624.864).

Iznosi ličnih odbitaka:
– za poreskog obveznika – 316.685 dinara (40% prosečne godišnje zarade),
– za izdržavanog člana porodice – 118.757 dinara po članu (15% prosečne godišnje zarade)

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Poreske stope:
– 10% – deo dohotka do 4.750.272 dinara (za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade) i
 - 15% – na razliku između iznosa koji je veći od 4.750.272 dinara i tog iznosa (npr. za 5.000.000 dinara se plaća 10% na 4.750.272 dinara i 15% na 249.728 dinara).

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu:

1   Ostvareni dohodak u toku 2017. godine:
   4.000.000,00

2   Neoporezivi iznos:
   2.375.136,00

3   Dohodak za oporezivanje (1-2):
   1.624.864,00

4   Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3):
   316.685,00

5   Lični odbitak za poreskog obveznika:
   316.685,00

6   Broj izdržavanih članova porodice   

7   Lični odbitak za izdržavane članove porodice
   
8   Oporezivi dohodak (3-4):
   1.308.179,00

9   Osnovica na koju se plaća porez od 10%:
   1.308.179,00

10   Osnovica na koju se plaća porez od 15%

11   Iznos godišnjeg poreza   130.818,00

Izvor: Aktiva sistem, Neobilten

8
Centralni registar faktura u Upravi za trezor počinje sa radom od 1. marta 2018. godine.

Korisnička dokumentacija za sistem CRF biće dostupna na internet sajtu Uprave za trezor od 5. februara 2018. godine.

Proces registracije korisnika sistema kao i registracije faktura i ostalih zahteva za uplatu vršiće se prema Korisničkom uputstvu a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“  (Sl. Glasnik RS broj 7/2018).

Izvor: trezor.gov.rs05.02.2018.:

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, primenjivaće se od 1. marta 2018. godine.

U vezi sa navedenim, od 06. februara 2018. godine u Upravi za trezor počinje registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura.
Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se prema Korisničkom uputstvu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“  (Sl. Glasnik RS broj 7/2018).

Korisnička dokumentacija, registracija i pristup registrovanih korisnika Centralnom registru faktura dostupni su na internet adresi https://crf.trezor.gov.rs/

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravi za trezor na adresu elektronske pošte crf@trezor.gov.rs.

Dokumentacija za CRF:

Link za registraciju: https://crf.trezor.gov.rs/

Link za korisničko uputstvo: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/

Ovlašćenje administratoru za rad u CRF (Obrazac CRF-4): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac CRF-5): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/


Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015, 113/2017)

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“  (Sl. Glasnik RS broj 7/2018)

Izvor: trezor.gov.rs

9
Izvor: Aktiva sistem

U “Službenom glasniku RS”, broj 7/2018 od 26. januara 2018. godine objavljeni su usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana.

Usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana primenjuju se počev od 1. februara 2018. godine zaključno sa 31. januarom 2019. godine.

Napominjemo da se neoporezivi iznos zarade u iznosu od 15.000,00 dinara primenjuje počev od isplate januarske zarade.

Npr. Ukoliko poslodavac isplaćuje januarsku zaradu 31. januara prilikom obračuna zarade primeniće neoporezivi iznos od 15.000,00 dinara bez obzira što se isplata vrši pre 1. februara.

Pregled usklađenih neoporezivih iznosa poreza na dohodak građana možete pronaći OVDE.

10
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 12, decembar 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

AKCIZE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

11
Poslovni savetnik / Zarade po zaposlenom, decembar 2017.
« poslato: 26.01.2018. u 08:38:52 »
Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 74.887 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 54.344 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno i realno je veća za 14,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 14,2%.
 
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade nominalno su veće za 1,7%, a realno su manje za 1,3%.

Rast zarada isplaćenih u decembru, u odnosu na novembar 2017. godine, rezultat je, pre svega, dinamike isplata. Naime, tradicionalno se krajem decembra zbog novogodišnjih i božićnih praznika isplaćuju zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara. Pored toga, krajem godine se vrše i isplate zaostalih zarada, kao i godišnjih i kvartalnih bonusa, što je takođe uticalo na rast zarada isplaćenih u decembru 2017. godine.
 
Obaveštenje: Republički zavod za statistiku će počev od 2018. godine prosečne zarade računati na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog prelaska na novi izvor podataka i novu metodologiju, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama će se ubuduće objavljivati 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose. Dakle, prosečne zarade za januar biće objavljene 26. marta 2018.

Detaljnije informacije o izmenama obračuna prosečne zarade i primeni nove metodologije biće dostupne na veb-sajtu RZS-a 26. februara 2018.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

12
Poseban informacioni sistem za dostavljanje izveštaja za 2017. od danas dostupan korisnicima

Izvor: APR - 22. januar 2018.

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 22. januara 2018. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2017. godinu.

Podsećamo da Zakon o računovodstvu obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2017. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za primenu posebnog informacionog sistema Agencija je obezbedila i ove godine Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje, kao i odgovarajuća video uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja, koja će korisnicima biti na raspolaganju u Posebnom informacionom sistemu Agencije. Takođe, dostupna su detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2017. godinu.

Pored navedenog, Agencija je korisnicima obezbedila i uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa kao i o obrasci na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

Podsećamo obveznike na njihovu obavezu da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, putem Posebnog informacionog sistema Agencije. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Samo ako postupe na opisani način, obveznicima se može garantovati da neće imati problema u postupku dostavljanja izveštaja putem posebnog informacionog sistema Agencije (ukoliko podaci u evidenciji obveznika nisu ažurni, obveznici uopšte neće moći da dostave izveštaje putem tog sistema ili neće moći da to urade na pravilan način). Takođe, pozivamo obveznike koji se ne registruju u statusnim registrima Agencije, da u prilogu reklamacije dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz iste, a sve u cilju da se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku, i time obezbede uslovi za dostavljanje izveštaja u skladu sa propisima.

Za dodatne informacije vezane za sve vrste izveštaja korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Za rešavanje tehničkih pitanja u vezi primene Posebnog informacionog sistema Agencije korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

13
Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Izvor: mtt.gov.rs

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar 2018. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. novembar 2018. godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139671

Kompletan tekst sa obrascima mozete pogledati na stranici Ministarstva >>

14
Poslovni savetnik / Indeksi potrošačkih cena, decembar 2017.
« poslato: 14.01.2018. u 14:01:45 »
Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2017. godine, u odnosu na novembar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u decembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,0%. U 2017. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 3,0% u odnosu na 2016.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,4%), Transport i Rekreacija i kultura (za po 0,3%), Komunikacije (0,2%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-0,6%), Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po -0,2%) i u grupi Alkoholna pića i duvan (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Stranice: 1 2 3 ... 110

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop