Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Obaveza upisivanja podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markica u JCI i Obrazac PU od 1. januara 2018. godine  (Pročitano 220 puta)

Autor: urrgb | 28.12.2017. u 12:23:43
Obaveza upisivanja podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markica u JCI i Obrazac PU od 1. januara 2018. godine

Izvor: carina.rs

VEZA: Akt UC-a, br. 148-II-439-03-20/2017 od 05.12.2017. godine

Aktom Uprave carina pod gornjim brojem i datumom sve carinarnice obaveštene su o najvažnijim izmenama i dopunama koje su propisane Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 108/17).

S tim u vezi, u navedenim izmenama došlo je do izmena i u Obrascu PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji je odštampan uz Uredbu o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), i to u nazivu obrasca koji se menja i glasi: ''Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe''.

Izmenjen Obrazac PU, koristiće se od 1. januara 2018. godine, a Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića propisan Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), koristiće se do 31. decembra 2017. godine.

Izuzetno, Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji nije iskorišćen do 31. decembra 2017. godine, može se koristiti za uvoz cigareta i alkoholnih pića i nakon ovog roka, a najkasnije do njegovog utroška.
Odredbom člana 13. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17), propisano je da uvoznik, pri carinjenju cigareta, alkoholnih pića i kafe podnosi nadležnom carinskom organu Obrazac PU - Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe, uz koji podnosi i fotokopiju Obrasca ZAM/CA - Zahtev za izdavanje markica za cigarete i alkoholnih pića, odnosno Obrazac ZAM/K - Zahtev za izdavanje markica za kafu i originale tih zahteva na uvid.

Obrazac PU popunjava nadležni carinski organ i prvi primerak popunjenog Obrasca PU zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća uvozniku, koji ga dostavlja Ministarstvu finansija kao dokaz o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića, odnosno kafe.

Imajući u vidu sve napred navedeno, skreće se pažnja da Rubrika 31 (Pakovanje i naimenovanje robe) JCI, kada su u pitanju akcizni proizvodi za koje je propisano obeležavanje kontrolnim akciznim markicama, pored potpunog i preciznog trgovačkog naziva akciznih proizvoda, mora da sadrži i podatak o količini istih, nazivu robne marke, kao i o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od - do) kojima su akcizni proizvodi obeleženi.

Ukoliko napred navedeni podaci ne mogu stati u Rubriku 31 JCI, potrebno je uz carinsku deklaraciju za predmetne akcizne proizvode, priložiti posebnu specifikaciju koja bi sadržala podatke o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od – do), a u Rubriku 31 JCI uneti podatak ''specifikacija nalepljenih kontrolnih akciznih markica''.
Takođe, skrećemo pažnju da i Obrazac PU mora da sadrži podatke koji su navedeni u JCI, odnosno da je u delu ''podaci o uvezenim količinama - naziv proizvoda i naziv robne marke'', potrebno navesti i serijske brojeve kontrolnih akciznih markica (od - do) kojima su obeleženi akcizni proizvodi.

O prednjem se obaveštavate radi pravilne i jedoobrazne primene od 1. januara 2018. godine, kao i upoznavanja učesnika u carinskom postupku.

(Akt UC-a, br. 148-II-439-03-20/2/2017 od 22.12.2017. godine)


 Saop

Minimax

Saop