Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - urrgb

Stranice: 1 2 3 4 ... 110
15
Obaveza upisivanja podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markica u JCI i Obrazac PU od 1. januara 2018. godine

Izvor: carina.rs

VEZA: Akt UC-a, br. 148-II-439-03-20/2017 od 05.12.2017. godine

Aktom Uprave carina pod gornjim brojem i datumom sve carinarnice obaveštene su o najvažnijim izmenama i dopunama koje su propisane Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 108/17).

S tim u vezi, u navedenim izmenama došlo je do izmena i u Obrascu PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji je odštampan uz Uredbu o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), i to u nazivu obrasca koji se menja i glasi: ''Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe''.

Izmenjen Obrazac PU, koristiće se od 1. januara 2018. godine, a Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića propisan Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), koristiće se do 31. decembra 2017. godine.

Izuzetno, Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji nije iskorišćen do 31. decembra 2017. godine, može se koristiti za uvoz cigareta i alkoholnih pića i nakon ovog roka, a najkasnije do njegovog utroška.
Odredbom člana 13. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'', br.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17), propisano je da uvoznik, pri carinjenju cigareta, alkoholnih pića i kafe podnosi nadležnom carinskom organu Obrazac PU - Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe, uz koji podnosi i fotokopiju Obrasca ZAM/CA - Zahtev za izdavanje markica za cigarete i alkoholnih pića, odnosno Obrazac ZAM/K - Zahtev za izdavanje markica za kafu i originale tih zahteva na uvid.

Obrazac PU popunjava nadležni carinski organ i prvi primerak popunjenog Obrasca PU zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća uvozniku, koji ga dostavlja Ministarstvu finansija kao dokaz o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića, odnosno kafe.

Imajući u vidu sve napred navedeno, skreće se pažnja da Rubrika 31 (Pakovanje i naimenovanje robe) JCI, kada su u pitanju akcizni proizvodi za koje je propisano obeležavanje kontrolnim akciznim markicama, pored potpunog i preciznog trgovačkog naziva akciznih proizvoda, mora da sadrži i podatak o količini istih, nazivu robne marke, kao i o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od - do) kojima su akcizni proizvodi obeleženi.

Ukoliko napred navedeni podaci ne mogu stati u Rubriku 31 JCI, potrebno je uz carinsku deklaraciju za predmetne akcizne proizvode, priložiti posebnu specifikaciju koja bi sadržala podatke o serijskom broju kontrolnih akciznih markica (od – do), a u Rubriku 31 JCI uneti podatak ''specifikacija nalepljenih kontrolnih akciznih markica''.
Takođe, skrećemo pažnju da i Obrazac PU mora da sadrži podatke koji su navedeni u JCI, odnosno da je u delu ''podaci o uvezenim količinama - naziv proizvoda i naziv robne marke'', potrebno navesti i serijske brojeve kontrolnih akciznih markica (od - do) kojima su obeleženi akcizni proizvodi.

O prednjem se obaveštavate radi pravilne i jedoobrazne primene od 1. januara 2018. godine, kao i upoznavanja učesnika u carinskom postupku.

(Akt UC-a, br. 148-II-439-03-20/2/2017 od 22.12.2017. godine)

16
Izvor: PURS

Od 1. januara 2018. godine, elektronski će moći da se podnese još šest poreskih prijava čime će se zapravo zaokružiti ciklus prevođenja "papirnih formi" poreskih prijava u elektronski oblik.
Poreski obveznici će, dakle, za sve prihode koje administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi da podnesu elektronske poreske prijave.

Poreska uprava Republike Srbije je tokom ove godine znatno unapredila elektronsko poslovanje i uvela nove elektronske servise za podnošenje poreskih prijava. Izrađena je i nova korisnička aplikacija za pristup portalu ePorezi, a prošireni su i tehnički kapaciteti informacionog sistema Poreske uprave.

Prema izveštaju  Svetske banke "Paying taxes" za 2018. godinu, Srbija je ocenjena kao najbolja u regionu istočne Evrope i centralne Azije. Kriterijumi koji su vrednovani u izveštaju odnose se na procese administriranja poreza, koji su značajno unapređeni uvođenjem novih tehnologija i razvojem elektronskih sistema za podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza u Srbiji.

Od januara do kraja novembra ove godine, podneto je oko 5,5 miliona elektronskih poreskih prijava i 1,9 miliona zahteva za upit stanja na poreskim računima. Mesečno se, u proseku podnese oko 490.000 elektronskih poreskih prijava odnosno  171.781 zahtev za upit stanja.

Početkom naredne godine, biće omogućeno elektronsko podnošenje sledećih poreskih prijava:

 - Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje – (PPDG-1R)
 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) – (PPDG-3R)
 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon – (PPI-3)
 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – (PPI-4)
 - Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju – (PP OAEL),
 - Poreska prijava o obračunu akcize – (PP OA).

Poreska uprava će i u narednom periodu raditi na unapređenju elektronske komunikacije sa poreskim obveznicima, kako bi lakše, brže i što jednostavnije ispunili svoje poreske obaveze.

Predviđeno je i izdavanje četiri vrste poreskih uverenja u elektronskom obliku, čime će se značajno smanjiti troškovi, kao i vreme za dobijanje poreskog uverenja.

17
Poslovni savetnik / Zarade po zaposlenom, novembar 2017.
« poslato: 26.12.2017. u 13:32:03 »
Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 65.609 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 47.575 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno i realno je veća za 1,6%, dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 1,5%.
 
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto i neto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 1,2%.
 
Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
 
Obaveštenje: Republički zavod za statistiku će počev od 2018. godine prosečne zarade  računati na osnovu podataka  Poreske uprave.

18
Omogucena prijava na obavezno socijalno osiguranje pre stupanja na rad

Izvor: CROSO, 25-12-2017

Poštovani korisnici,

Shodno čl.1 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Glasnik RS 113/17), od 25.12.2017. omogućeno je da se putem portala CROSO, prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Svi ostali poslovni procesi portala CROSO ostaju nepromenjeni.

19
Poslovni savetnik / “Službeni glasnik RS”, broj 115/2017
« poslato: 25.12.2017. u 09:14:35 »
“Sluzbeni glasnik RS”, broj 115/2017, izdvajamo:

 - ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini

 - ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu:

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 21. decembra 2017. godine usvojila Odluku o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.

Izmenom Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016 i 108/2016) produžena je mogućnost uvoza živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 i živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije, uz sniženu stopu carine u visini od 0 % za živa goveda i 5% za žive svinje do 31. decembra 2018. godine.

Takođe, izvršena je dopuna Odluke tarifnom oznakom 1005 90 00 00 Carinske tarife, čime je omogućen uvoz kukuruza poreklom iz zemalja članica Evropske unije uz sniženu stopu carine u visini od 0% u periodu do 31. avgusta 2018. godine.

Zbog kontinuiteta primene ove mere Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

20
Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 11, novembar 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

Devizno poslovanje

PODSETNIK

23
Izvor: Neobilten

Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune poreskih i drugih zakona koji su važni za poslovanje privrednih subjekata. Očekuje se uskoro njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku RS”:

("Sluzbeni glasnik RS" 113/2017 >>>)

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu;
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transkacijama.

U ovom tekstu dajemo pregled najvažnijih izmena (utiču na poslovanje velikog broja privrednih subjekata) koje donose ovi zakoni po datumima početka primene.

1. januar 2018.

1. Neoporezivi iznos zarade se povećava na 15.000 dinara.

Napomena: Zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine se primenjuje neoporezivi iznos od 11.790 dinara. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara se koristi počev od zarade za mesec januar 2018. godine. Važno je obratiti pažnju na ovo jer je to suprotno u odnosu na “normalnu” praksu kada se koristi neoporezivi iznos koji važi u trenutku isplate bez obzira na to za koji mesec se vrši isplata.

2. Zaposleni sme da počne da radi (da stupi na rad) tek nakon prijavljivanja na obavezno socijalno osiguranje (kazne su od 300.000 do 1.500.000 dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike).

3. Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.

4. Novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa. Najniža i najviša osnovica doprinosa će se određivati jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine. Novi iznosi osnovica će se koristiti od 1. januara svake godine osim osnovica koje će se odrediti na osnovu prosečne zarade od decembra 2016. do novembra 2017. godine, koje će se koristiti od prvog narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.

5. Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za novozaposlena lica – rok do kada se mogu koristiti olakšice produžen sa 31. decembra 2017. godine na 31. decembar 2019. godine.

6. Menja se način obračuna poreske amortizacije za nematerijalna sredstva (važi za 2018. godinu). Očekuje se donošenje podzakonskog akta od strane Ministra finansija koje će bliže urediti ovo pitanje.

7. Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu novčane pomoći za lečenje, u visini stvarnih troškova lečenja, prevoza i smeštaja.

1. mart 2018.

1. Obaveza registrovanja faktura u kojima su dužnici subjekti javnog sektora koji plaćanje vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor.

1. april 2018.

1. Oporezivanje porezom na dobit po odbitku za usluge nerezidentnih pravnih lica se svodi samo na određene usluge (istraživanje tržišta, računovodstvene i revizorske usluge i druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja), ali bez obzira gde su pružene odnosno gde se koriste. Preciznije definisanje ovih usluga će biti izvršeno podzakonskim aktom koji će biti donet od strane Ministra finansija.

2. Plaćanje poreza na dobit po odbitku i podnošenje poreske prijave u roku o tri dana od dana plaćanja (umesto istog dana).

1. jul 2018.

1. Odlaže se početak primene obaveze dostavljanja pregleda obračuna PDV (obrazac POPDV) za 1. jul 2018. godine. U skladu sa ovom izmenom se očekuje i donošenje izmene Pravilnika o evidenciji PDV od strane Ministarstva finansija.

1. oktobar 2018.

1. Nove poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za nove privredne subjekte – za zaradu osnivača odnosno ličnu zaradu preduzetnika i do devet novozaposlenih lica.

1. januar 2019.

1. Ukida se pravo registrovanih preduzetnika da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva.

2. Menja se način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu. Ovo pitanje će biti detaljnije uređeno podzakonskim aktom koji će biti donet od strane Ministra finansija.

24
Poslovni savetnik / Žene u penziju sa 62 godine i 15 godina staža
« poslato: 16.12.2017. u 16:18:28 »
Izvor: Beta, B92

Za odlazak u starosnu penziju u 2018. godini ženama u Srbiji će biti potrebno da imaju 62 godine života i 15 godina staža.

Za odlazak u starosnu penziju u 2018. godini ženama u Srbiji će biti potrebno da imaju 62 godine života i 15 godina staža, dok za muškarce uslovi ostaju nepromenjeni: 65 godina života i 15 godina staža, rekao je zamenik direktora Sektora za ostvarivanje prava iz Penzijsko invalidskog osiguranja Vladimir Stanković.

"U 2017. godini za muškarce je opšti uslov 65 godina života i 15 godina staža, što se tiče žena to je 61 godina i šest meseci navršenih godina života i 15 godina staža", rekao je Stanković za RTS i dodao da uslovi za odlazak u penziju zavise od godine u kojoj se ostvaruje pravo na penziju.

Ako se ide u prevremenu penziju, Stanković je rekao da treba imati u vidu da ono podrazumeva smanjivanje mesečnog iznosa penzije.

"Sada, u 2017. godini, je neophodno da muškarac ima 40 godina staža i 56 godina i četiri meseca života, dok što se tiče žena 55 godina i osam meseci života i 37 godina i šest meseci staža", rekao je Stanković.

Istakao je da se umanjenje za prevremenu penziju računa na mesečnom nivou:

"Umanjenje se računa na mesečnom nivou i ono iznosi nekih 0,34 odsto, negde oko 4,08 procenata na godišnjem nivou, odnosno maksimalno može biti 20,4 odsto na petogodišnjem nivou do navršenih godina života koje se odnose na opšte uslove", objasnio je Stanković.

25
Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Izvor: Vlada RS (http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=309907)

Beograd, 13.decembar 2017. godine - Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i ministar finansija Dušan Vujović potpisali su danas Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.

26
Izvor: Beta, N1, 13.12.2017.

Računovodstvene isprave, uključujući i fakture, ubuduće više neće morati da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis, odlučila je danas Vlada Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, ministar finansija Dušan Vujović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.

"Objašnjenjem, koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku. Ključno pojašnjenje odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim. Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom", navodi se u saopštenju. 

Premijerka Ana Brnabić ocenila je da će primenom tog propisa biti eliminisani veliki nepotrebni troškovi i olakšano poslovanje.

"Ušteda novca, papira i vremena, znači brže, efikasnije i racionalnije poslovanje, u skladu sa savremenim standardima", navela je Ana Brnabić.

27
Poslovni savetnik / Indeksi potrošačkih cena, novembar 2017.
« poslato: 13.12.2017. u 09:59:37 »
Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2017. godine, u odnosu na oktobar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u novembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (1,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Transport (0,4%), Alkoholna pića i duvan (0,3%), u grupama Rekreacija i kultura, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,2%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Restorani i hoteli (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

28
Poslovni savetnik / “Službeni glasnik RS”, broj 111/2017
« poslato: 13.12.2017. u 09:30:02 »
Sluzbeni glasnik RS, broj 111/2017, izdvajamo:

 - Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja - vazi od 01.01.2018. (preciscen tekst propisa mozete pogledati ovde)

 - Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

Stranice: 1 2 3 4 ... 110

Minimax

Saop