Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - corner

Stranice: 1 2 3 ... 15
1
Pitanja i odgovori / Odg: Zajam
« poslato: 15.01.2018. u 13:32:23 »
Hvala na odgovoru

2
Pitanja i odgovori / Zajam
« poslato: 15.01.2018. u 09:44:49 »
Poštovane kolege, da li se zajam dat drugom pravnom licu upisuje u kolonu 002 u obrascu PPPPDV?

Hvala unapred.

3
Pitanja i odgovori / Odg: Ispalata asignacijom javnih preduzeca
« poslato: 29.12.2017. u 09:03:02 »
Mišljenje ministarstva finansija na koje se pozivaju u odgovoru od 14.07.2017. se nalazi na ovom linku strana 162


http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20strucna%20misljenja/Bilten%202-2012.pdf

4
Pitanja i odgovori / Odg: Ispalata asignacijom javnih preduzeca
« poslato: 29.12.2017. u 09:01:08 »
Odgovor kontakt centra po ovom pitanju od 14.07.2017.

20170619094534378

no-reply@purs.gov.rs
14. јул

 коме мени
Поштовани,

Контакт центар Пореске управе даје општа мишљења о примени пореских
прописа и о пореском поступку.  Одредбама члана 19.став 2. тачка 3., и
став 3., ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („Службени
гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
- др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13,
68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16)
прописано је да, Пореску обавезу: 3) може да испуни друго лице које
према пореском закону није одговорно за испуњење пореске обавезе.
Порески обвезници - правна лица, предузетници или физичка лица која
обављају делатност, чији су рачуни у тренутку плаћања блокирани ради
извршења принудне наплате код организације надлежне за принудну
наплату, могу међусобне новчане обавезе измиривати и уговарањем промене
повериоца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација,
цесија и др.), искључиво ради испуњења обавеза по основу јавних прихода
на које се примењује овај закон. Упућујемо Вас и на мишљење
Министарства финансија РС, број 413-00-00056/2012-04 од 2.2.2012.
године, које појашњава измиривање обавеза пореског обвезника –правног
лица чији је рачун блокиран , чији део цитирамо :..,,Према одредби
члана 19.став 3. Закона, која се примењује од 7. јануара 2012. године,
порески обвезници - правна лица, предузетници или физичка лица која
обављају делатност, чији су рачуни у тренутку плаћања блокирани ради
извршења принудне наплате код организације надлежне за принудну
наплату, могу међусобне новчане обавезе измиривати и уговарањем промене
повериоца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација,
цесија и др.), искључиво ради испуњења обавеза по основу јавних прихода
на које се примењује тај закон. Дакле, порески обвезник - правно лице
чији је рачун блокиран код организације надлежне за принудну наплату,
ради извршења принудне наплате може, од 7. јануара 2012. године, да
измирује обавезе по основу јавних прихода на које се примењује Закон
(што значи и обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање, пореза на додату вредност, пореза на добит правних лица,
пореза на имовину...) и уговарањем промене повериоца, односно дужника у
одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.).,, За даље
информације надлежна је Пореска управа ( Одељење наплате ) према
седишту пореског обвезника чији рачун је у блокади, на основу одредаба
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Наведене пореске
прописе можете пронаћи на интернет адреси: www.purs.gov.rs  у пољу
правна лица –преглед прописа- Закон.

 Срдачан поздрав,

Контакт центар Пореске управе Републике Србије

5
Pitanja i odgovori / Odg: Ispalata asignacijom javnih preduzeca
« poslato: 29.12.2017. u 08:59:50 »
Odgovor kontakt centra poreske uprave po ovom pitanju od 07.12.2017.

no-reply@purs.gov.rs

20171205090053847

7. дец


Поштовани,
Контакт центар Пореске управе даје опште информације о примени пореских
прописа и о пореском поступку.
Одредбама члана 87a  Закона о пореском поступку и пореској
администрацији   („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02,..., 108/16),
прописано је да  Привремена мера обезбеђења пореског потраживања у
принудној наплати из новчаних
средстава пореског обвезника ради обезбеђења наплате пореза и споредних
пореских давања после почетка поступка принудне наплате из новчаних
средстава пореског обвезника на његовим рачунима на основу решења из
члана 92. став 2. овог закона, Пореска управа решењем установљава
привремену меру обезбеђења наплате пореског
потраживања. Привремена мера из става 1. овог члана је забрана пореском
обвезнику да новчане обавезе које има према трећим лицима измирује
уговарањем промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом
односу (асигнација, цесија и др.), пребијањем (компензација) и на други
начин у складу са законом.
Решење Пореске управе о установљавању привремене мере из става 2. овог
члана, истовремено се доставља пореском обвезнику и организацији
надлежној за принудну наплату, чиме постаје извршно.
Банка је дужна да по пријему налога од стране организације надлежне за
принудну наплату, издатог на основу решења из става 2. овог члана,
одмах обустави измирење новчаних обавеза које порески обвезник има
према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно
дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по
основу пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом,
осим за плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова (за долазак
на рад и одлазак с рада и за време проведено на службеном путу у земљи
и иностранству), као и по основу других примања (отпремнина при одласку
у пензију, солидарна помоћ и помоћ у случају смрти запосленог или члана
његове уже породице) и новчаних накнада из социјалног програма за
запослене којима престаје радни однос у процесу реструктурирања
предузећа и припреме за приватизацију, стечаја и ликвидације.
Напомињемо да  Пореска управа може, на образложени захтев пореског
обвезника, уз сагласност министра, укинути установљену привремену меру
из става 2. овог члана, ако порески обвезник поднесе средство
обезбеђења наплате пореског потраживања из члана 74. став 2. овог
закона.
Срдачан поздрав,
Контакт центар Пореске управе Републике Србије

6
Pitanja i odgovori / Prodaja poljoprivrednog zemljišta
« poslato: 24.12.2017. u 23:48:46 »
Kolege, direktor d.o.o. želi da proda svojoj majci poljoprivreno zemljište koje je u vlasništvu društva. Da li je ovde dovoljna odluka o otuđenju zemljišta ili je još nešto potrebno pošto je kupac majka?

Inače isto društvo je početkom ove godine prodalo poljoprivredno zemljište susedu graničaru i samo je doneta odluka o otuđenju.

Hvala unapred.

7
Pitanja i odgovori / Odg: Isplata zarade za decembar 2017
« poslato: 24.12.2017. u 23:38:22 »
Hvala na odgovoru

8
Pitanja i odgovori / Odg: Isplata zarade za decembar 2017
« poslato: 16.12.2017. u 12:07:48 »
Hvala na odgovoru.

9
Pitanja i odgovori / Isplata zarade za decembar 2017
« poslato: 15.12.2017. u 00:25:30 »
Poštovane kolege, da li se zarada za decembar 2017. može isplatiti 29.12.2017. ili mora početkom januara 2018. godine?

Hvala unapred.

10
Pitanja i odgovori / Ugovor o ulaganju sredstava
« poslato: 12.12.2017. u 09:43:30 »
Firma A ima sa opštinom potpisan protokol o saradnji ze realizaciju projekta. Firma A je već započela sa aktivnostima (pribavila uslove, izradila projekte, studije).
Pošto je velika vrednost projekta, firma A bi sa firmom B zaključila ugovor o ulaganju sredstava po kome bi Firma B bi uložila određena sredstva koja će joj se vratiti posle određenog perioda i srazmerno uloženim sredstvima će dobiti profit. Firma A je nosilac ulaganja i ona se obavezuje da svojim radom i sredstvima, kao i sredstvima ulagača firme B, izvrši ove poslove. 

Da li mi možete pomoći:

Koje su poreske obaveze u trenutku prenosa sredstava po ugovoru?

Hvala unapred.

11
Pitanja i odgovori / Odg: Otpis datih avansa
« poslato: 06.12.2017. u 07:56:20 »
Važi, hvala.

12
Pitanja i odgovori / Odg: Paušalno o porezivanje
« poslato: 04.12.2017. u 19:58:22 »
Hvala!

13
Pitanja i odgovori / Odg: Paušalno o porezivanje
« poslato: 04.12.2017. u 07:16:47 »
Hvala, Kaca.

Prema ovome znači, da izvršene usluge u 2017. godini za koje su izdate fakture ulaze u promet (prihod) 2017. godine.
A za uplate izvršene u 2017. godini po predračunu za usluge koje će biti izvršene u 2018. godini, nakon izvršenja usluge i izdavanja računa o izvršenoj usluzi taj prihod će biti promet za 2018. godinu.

Da li je to ovako?


14
Pitanja i odgovori / Paušalno oporezivanje
« poslato: 02.12.2017. u 18:47:12 »
Paušalno oporezovan preduzetnik je registrovao prekid obavljanja delatnosti zaključno sa 09.05.2017. i nastavlja sa obavljanjem delatnosti 10.05.2017. 
Da li za period 10.05.- 31.12.2017. godine može da ostvari prihod od 6 miliona dinara ili je to manje, odnosno srazmerno broju dana u kalendarskoj 2017. godini ?

Hvala unapred.

Stranice: 1 2 3 ... 15

Minimax

Saop