Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Za potrebe advokata ponovo je dopunjena Uredba o paušalnom oporezivanju preduzetnika  (Pročitano 366 puta)

Autor: urrgb | 08.11.2017. u 07:32:10
Za potrebe advokata ponovo je dopunjena Uredba o paušalnom oporezivanju preduzetnika

Izvor: pk Tatic

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u nastavku: Uredba) nedavno je izmenjena i dopunjena.

Međutim, zbog očigledno specijalnog (čitajte: povlašćenog) statusa koji advokati imaju u odnosu na sve ostale kategorije preduzetnika, Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 2. novembra 2017. godine, donela je Uredbu o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uredba je objavljena u Službenom glasnika RS br. 98/17 od 3. novembra 2017. godine, a stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Prema novom članu 6v stav 1. Uredbe, izuzetno, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Prema članu 6v stav 2. Uredbe, za preduzetnike advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Autor: urrgb | Odgovor #1 08.11.2017. u 07:33:39
Izmenjena je Uredba o paušalnom oporezivanju preduzetnika

Izvor: pk Tatic (25.08.2017.)

Vlada Republike Srbije na upravo održanoj sednici (25. avgusta) donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, koja će biti objavljena u narednom broju Sl. glasnika RS. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS, a primenjivaće se za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2015. godinu, osim čl. 1. i 4. ove uredbe koji će se primenjivati za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2018. godinu.

Članom 1. Uredbe propisano je da pravo na paušalno oporezivanje mogu da ostvare i preduzetnici (koji obavljaju proizvodne delatnosti) koji u okviru obavljanja delatnosti proizvode i prodaju isključivo sopstvene proizvode.

Članom 2. Uredbe izvršeno je preciziranje u smislu da se polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda za preduzetnike sa sedištem na teritoriji grada Beograda, određuje prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u opštinama Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun, Čukarica i Surčin. 

Članom 3. Uredbe propisana je izmena u vezi sa obimom povećanja polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, u smislu da preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica paušalni prihod za prethodnu godinu može se uvećati najviše do 10% ukoliko su elementi koji se primenjuju za obveznika ostali isti i vrednovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Članom 4. Uredbe izvršeno je pravnotehničko usklađivanje u vezi sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana, a u vezi sa elementom za utvrđivanje visine paušalnog prihoda koji se odnosi na broj zaposlenih radnika;  on se primenjuje na način da se polazna osnovica uvećava za 5% po jednom zaposlenom radniku, s tim da uvećanje ne može biti manje od 5% prosečne mesečne zarade. Prema sadašnjem rešenju procenat u oba slučaja iznosi 10%. Poslovna reputacija preduzetnika koja je kao element za utvrđivanje visine paušalnog prihoda povećavala polaznu osnovcu (opredeljena do plus 300%), brisana je. Izvršeno je i preciziranje u smislu da za preduzetnika koji započinje obavljanje delatnosti, odnosno koji postane obveznik na paušalno utvrđeni prihod, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost.


 Saop

Minimax

Saop