Sadrzaj sajta:
[close]

Medjunarodni racunovodstveni standardi

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srbije

- IFRIC tumačenja
- Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS)
- Tumačenja SIC

Međunarodni računovodstveni standardi (IAS):

Međunarodni računovodstveni standard 1 (IAS 1) - Prezentacija finansijskih izveštaja

Međunarodni računovodstveni standard 2 (IAS 2) – Zalihe

Međunarodni računovodstveni standard 7 (IAS 7) - Izveštaj o tokovima gotovine

Međunarodni računovodstveni standard 8 (IAS 8) - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške

Međunarodni računovodstveni standard 10 (IAS 10) - Događaji posle izveštajnog perioda

Međunarodni računovodstveni standard 11 (IAS 11) - Ugovori o izgradnji

Međunarodni računovodstveni standard 12 (IAS 12) - Porezi na dobitak

Međunarodni računovodstveni standard 16 (IAS 16) - Nekretnine, postrojenja i oprema

Međunarodni računovodstveni standard 17 (IAS 17) – Lizing

Međunarodni računovodstveni standard 18 (IAS 18) – Prihodi

Međunarodni računovodstveni standard 19 (IAS 19) - Primanja zaposlenih

Međunarodni računovodstveni standard 20 (IAS 20) – Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći

Međunarodni računovodstveni standard 21 (IAS 21) - Efekti promena deviznih kurseva

Međunarodni računovodstveni standard 23 (IAS 23) - Troškovi pozajmljivanja

Međunarodni računovodstveni standard 24 (IAS 24) - Obelodanjivanja povezanih strana

Međunarodni računovodstveni standard 26 (IAS 26) - Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja

Međunarodni računovodstveni standard 27 (IAS 27) - Pojedinačni finansijski izveštaji

Međunarodni računovodstveni standard 28 (IAS 28) - Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate

Međunarodni računovodstveni standard 29 (IAS 29) - Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama

Međunarodni računovodstveni standard 32 (IAS 32) - Finansijski instrumenti: prezentacija

Međunarodni računovodstveni standard 33 (IAS 33) - Zarada po akciji

Međunarodni računovodstveni standard 34 (IAS 34) - Periodično finansijsko izveštavanje

Međunarodni računovodstveni standard 36 (IAS 36) - Umanjenje vrednosti imovine

Međunarodni računovodstveni standard 37 (IAS 37) - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina

Međunarodni računovodstveni standard 38 (IAS 38) - Nematerijalna imovina

Međunarodni računovodstveni standard 39 (IAS 39) - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje

Međunarodni računovodstveni standard 40 (IAS 40) - Investicione nekretnine

Međunarodni računovodstveni standard 41 (IAS 41) – Poljoprivreda

...

TUMACENJA KOMITETA ZA TUMACENJE
MEDJUNARODNOG FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA - IFRIC
:

IFRIC tumačenje 1 - Promene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza

IFRIC tumačenje 2 - Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti

IFRIC tumačenje 4 - Određivanje da li ugovor sadrži element lizinga

IFRIC tumačenje 5 - Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine

IFRIC tumačenje 6 - Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu – odlaganje električne i elektronske opreme

IFRIC tumačenje 7 - Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama

IFRIC Tumačenje 9 - Ponovna procena ugrađenih derivata

IFRIC Tumačenje 10 - Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti

IFRIC Tumačenje 12 - Ugovori o koncesiji za pružanje usluga

IFRIC Tumačenje 13 - Programi lojalnosti klijenata

IFRIC Tumačenje 14 - IAS 19 – Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija

IFRIC Tumačenje 15 - Sporazumi za izgradnju nekretnina

IFRIC Tumačenje 16 - Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju

IFRIC Tumačenje 17 - Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima

IFRIC Tumačenje 18 – Prenosi sredstava od kupaca

IFRIC Tumačenje 19 – Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala

IFRIC Tumačenje 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa


...
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS):

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 (IFRS 1) - Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

Međunarodni finansijski standard izveštavanja 2 (IFRS 2) - Plaćanja akcijama

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 (IFRS 3) - Poslovne kombinacije

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 (IFRS 4) - Ugovori o osiguranju

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 (IFRS 5) - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 (IFRS 6) - Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 (IFRS 7) - Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 (IFRS 8) - Segmenti poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 (IFRS 10) – Konsolidovani finansijski izveštaji

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 11 (IFRS 11) – Zajednički aranžmani

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 (IFRS 12) – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 13 (IFRS 13) – Odmeravanje fer vrednosti

...
Tumačenja SIC:

Tumačenja SIC - 7 – Uvođenje evra

Tumačenja SIC - 10 – Državna pomoć – Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima

Tumačenja SIC - 15 – Opetarivni lizing - podsticaji

Tumačenja SIC - 25 – Porez na dobitak – promene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara

Tumačenja SIC - 27 – Procena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga

Tumačenja SIC - 29 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga: obelodanjivanje

Tumačenja SIC - 31 – Prihod – transakcije razmene koje uključuju i usluge reklamiranja

Tumačenja SIC - 32 – Nematerijalna imovina – Troškovi veb-sajta


Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop