Sadrzaj sajta:
[close]
25.01.2017. u 07:28:48 vesna | Pregleda: 69 | Komentara: 1

Da li je moguce ponovo prijaviti radnika,koji je odjavljen po resenju da su se stekli uslovi za penziju, medjutim ispao je problem da mu neki staz nisu priznali i sad mu treba jos tri godine staza i pita da li moze opet da radi i da ga prijavimo? Hvala unapred.
(Ivana Matijasevic Mladenovic)

preuzeto sa FB

24.01.2017. u 11:18:55 vesna | Pregleda: 102 | Komentara: 0

Poreski tretman iskazanog rashoda (kalo, rastur, kvar i lom)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00482/2016-04 od
2.12.2016. god.)

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, na rashod (kalo, rastur, kvar i lom) nastao u konkretnom poreskom periodu, PDV se ne obračunava i ne plaća do količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, dok se na iznos rashoda iznad količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, PDV obračun
...
24.01.2017. u 09:55:22 urrgb | Pregleda: 74 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 004/2017, izdvajamo:

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima >>>

(i preciscen tekst celog pravilnika)
23.01.2017. u 08:58:46 urrgb | Pregleda: 103 | Komentara: 0

Priznavanje rashoda u poreskom bilansu obveznika po
osnovu ispravke vrednosti pojedinačnog potraživanja


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-170/2016-04 od
12.12.2016. god.)


Prema odredbi člana 6. stav 1. Zakona o porezu na dobit
pravnih lica („Sl. glasnik RS“. br. 25/01 ... 112/15, u daljem tekstu: Zakon), osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit.

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u
iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, ...
23.01.2017. u 08:28:09 urrgb | Pregleda: 68 | Komentara: 0

U Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja dostupni podaci iz Prinudne naplate NBS - 19. januar 2017.

Izvor: APR

19. januar 2017 - U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koja se od 1. juna prošle godine vodi u ovoj agenciji, uneti su podaci za 58.993 domaća i strana, pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije.

Upisana je 51 aktivna mera krivične evidencije, kao i mere ograničenja, nj...
23.01.2017. u 08:21:52 urrgb | Pregleda: 63 | Komentara: 0

Sastanci Radne grupe za izradu Međunarodnog izveštaja o privrednim registrima, Beograd (16-20.01) - 20. januar 2017.

Izvor: APR

Sastanci Radne grupe za izradu Međunarodnog izveštaja o privrednim registrima, Beograd (16-20.01) - 20. januar 2017.

Ove nedelje, Agencija za privredne registre (APR) je bila domaćin sastanaka Radne grupe za izradu Međunarodnog izveštaja o privrednim registrima, koju su osnovale četiri međunarodne registarske organizacije: Udruženje registratora Latinske Amerike i Kariba (...
23.01.2017. u 08:18:01 urrgb | Pregleda: 70 | Komentara: 0

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave za akcizu elektronskim putem

Izvor: PU

Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima koji podnose poresku prijavu za akcizu elektronskim putem.
Poreska prijava za akcizu se podnosi elektronskim putem preko portala Poreske uprave. Poreski obveznik se nakon izlaska na sajt Poreske uprave pozicionira na deo ''ePorezi Elektronski servisi za poreske obveznike''... [url=http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_13525/Korisni%C4%8Dk...
23.01.2017. u 08:14:22 urrgb | Pregleda: 203 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 12, decembar 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu...
23.01.2017. u 07:58:11 urrgb | Pregleda: 60 | Komentara: 0

Izvor: Alibris

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem poreskih obaveza, Poreska uprava vrši obračun kamate na dug, a ukoliko do izmirenja obaveza dođe pokretanjem prinudne naplate, nastaju i troškovi naplate poreza koje obveznik mora da izmiri.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administarciji je propisan redosled namirenja ovih obaveza po uplati obveznika.

Redosled namirenja u slučaju kada pored glavne obaveze poreski obveznik duguje i sporedne poreske obaveze se menjao tokom vremena.<...
22.01.2017. u 12:50:35 Panakta | Pregleda: 62 | Komentara: 0

Poštovani, treba mi pomoć. Posle likvidacije DOO ostale su zalihe robe, koje su Ugovorom o prenovu predate u vlasništvo fizičkog lica-jedinog osnivača doo. Vlasnik je nerezident i treba da proda tu robu u inostranstvo . Kako da to uradi?  Ne može da izveze kao fizičko lice.   
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -