Sadrzaj sajta:
[close]
03.10.2017. u 07:54:31 MATEJA | Pregleda: 147 | Komentara: 0

Postovani,
interesuje me kada se roba izvozi u Crnu Goru kako se radi racun, kako se krnjizi kroz program, preko grupe 9, kako se placa porez, kako se preko deviznog racuna knjizi pa posle kroz program u eurima?
29.09.2017. u 16:00:17 urrgb | Pregleda: 480 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 65.094 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 47.220 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 1,7%, a realno je manja za 1,9%, dok je prosečna neto zarada manja za 1,8% nominalno i za 2,0% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 1,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,3% nominalno i za 1,8% realno.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspol...
25.09.2017. u 13:02:16 urrgb | Pregleda: 340 | Komentara: 0

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgode, povrede na radu, za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Izvor: Moja Firma

U cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite, poslodavac može svojim zaposlenima uplaćivati kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija.

Ova mogućnost uređena je članom 119. Zakona o radu.

Postavlja se pitanje kakav je poreski tretman premija kolektivnog osiguranja u navedenim slučajevima, s obzirom da se radi o plaćanju koje poslodavac čini za potrebe zaposlenih.

Zaposleni kod poslodavca im...
25.09.2017. u 09:51:13 urrgb | Pregleda: 845 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj 86/2017, izdvajamo:

 - PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 - PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (prečišćen tekst propisa pogledajte [url=https://urrgb.wordpress.com/...
25.09.2017. u 08:42:57 Neda | Pregleda: 428 | Komentara: 5

Poštovane kolege, interesuje me iskustva i mišljenja drugih kolega. Bavimo se ulugom transporta robe u inostranstvo. Interesuje me po novom pravilniku i izmenama od 01.04.2017. godine: Kako popunjavamo PDV prijavu:
 Da li odvajam prilikom fakturisanja cenu prevoza do granice i od granice (domaći deo i inostrani deo).
Da li ubacujem u PDV prijavu promet koji fakturišem prema INO kupci???? Da li ubacujem u PDV prijavu (001) onaj promet koji fakturišem domaćem kupcu a radimo transport za njih u inostranstvo, s obzirom da od 01.04.2017. promet i obračun PDV određuje MESTO kupca. Imam dileme oko svega, pa bih želela da se konsultujem sa iskusnim kolegama. Srdačan pozdrav i HVALA.
20.09.2017. u 12:02:55 urrgb | Pregleda: 197 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 83/2017, izdvajamo:

 - Indeksi potrošačkih cena za avgust 2017. godine

 - Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
17.09.2017. u 09:32:47 vesna | Pregleda: 838 | Komentara: 1

Da li je neophodno da kupac potpise i overi pecatom racun dobavljaca? U nekoliko navrata sam se sureo sa ovakivm slucajevima, ali prilicno retko.
Goran Jockovic

Odgovor:

Poštovani Gorane,

Prema Pravilniku o evidenciji prometa, isprave koje prate robu (faktura, carinska isprava, dostavnica, otpremnica, faktura – otpremnica, interna prenosnica, prijemnica, dnevni izveštaj fiskalne kase, odnosno fiskalni dokument, zapisnik, popisna lista, revers, isprava o otkupu, potvrda i dr) sadrže sledeće podatke:

 - broj i datum isprave,
 - poslovno ime, adresu i PIB isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima),
 - mesto i adresu objekta iz ...
17.09.2017. u 09:29:44 vesna | Pregleda: 1417 | Komentara: 1

Da li se u bruto platu racuna neto plata+doprs.na teret radnika ili neto plata+diprs.na teret radnika+doprs.na teret poslodavca+porez?
Sanja Mileski

Odgovor:

Poštovana Sanja,

Bruto zarada obuhvata neto zaradu, porez na dohodak fizičkih lica (porez na zaradu) i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iz zarade koju plaća osiguranik (zaposleni). Bruto zarada ne obuhvata doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zaradu (na teret poslodavca).

Srdačan pozdrav!
Marija Đorđić

Izvor: Moja Firma
12.09.2017. u 12:21:36 urrgb | Pregleda: 529 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2017. godine, u odnosu na jul 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u avgustu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (2,7%), Komunikacije (0,6%), Sta...
10.09.2017. u 14:02:42 urrgb | Pregleda: 787 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 82/2017, izdvajamo:

 - ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 - ODLUKA o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (prečišćen tekst propisa pogledajte [url=https://urrgb.wordpress.com/odluka-o-obliku-sadrzini-i-nacinu-koriscenja-o...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -