Sadrzaj sajta:
[close]
21.10.2017. u 07:41:16 urrgb | Pregleda: 330 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug

Istraživanje na primerima frizerskog salona i IT firme pokazalo je da je za osnivanje preduzetničke radnje potrebno izdvojiti od 4.610 do čak 31.610 dinara.

Svi koji planiraju da otpočnu poslovanje u proizvodnim delatnostima i razmišljaju da u budućnosti proizvode plasiraju na inostrano tržište ne bi trebalo da beže od ulaska u sistem PDV-a jer bi to moglo da im koči razvoj i prustup finansiranju putem bankarskih kredita.

Ovo je jedna od preporuka sa današnje prve edukativne radionice pod nazivom...
21.10.2017. u 07:20:23 urrgb | Pregleda: 205 | Komentara: 0

Početak sprovođenja prinudne likvidacije u APR - 20. oktobar 2017.

Izvor: APR

Od dana 20. oktobra 2017. godine, Agencija za privredne registre (APR) počinje sprovođenje postupka prinudne likvidacije nad privrednim društvima kod kojih su se stekli uslovi propisani članom  546. i 547. Zakona o privrednim društvima  („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
20.10.2017. u 13:47:14 urrgb | Pregleda: 37 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj: 92/2017, izdvajamo:

 - Indeksi potrošačkih cena za septembar 2017. godine

 - Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (važi od 21.10.2017.)


“Službeni glasnik RS”, broj: 94/2017, izdvajamo:

 - Zakon o elektronskom ...
18.10.2017. u 10:23:45 urrgb | Pregleda: 329 | Komentara: 0

„Da li u nazivu moje radnje mora da stoji SZR ili SR?“
„Da li kao preduzetnik moram da zaključim ugovor o radu sa mojom radnjom?“
„Da li treba da imam ugovor sa svojom radnjom o zakupu svog automobila da bih ga koristio u poslovne svrhe?“


Izvor: Moja Firma

1. zabluda – „Imam preduzetničku radnju“

„Ja sam vlasnik preduzetničke radnje“.

„Da li u nazivu moje radnje mora da stoji SZR ili SR?“

„Da li kao preduzetnik moram da zaključim ugovor o radu sa mojom radnjom?“

„Da li treba da imam ugovor sa svojom radnjom o zakupu svog automobila da bih ga koristio u poslovne svrhe?“

Ono što je na...
18.10.2017. u 09:35:59 urrgb | Pregleda: 411 | Komentara: 0

Način evidentiranja procene vrednosti nepokretnosti u slučaju kada je procenjena fer vrednost viša u odnosu na knjigovodstvenu vrednost nepokretnosti
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-356/2017-16 od 13.7.2017. god.)

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/13, u
daljem tekstu: Zakon) uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i
računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga,
priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima,
sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih
izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju...
18.10.2017. u 09:22:00 urrgb | Pregleda: 68 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 9, septembar 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

DUVAN

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

Devizno poslovanje

Obavljanje plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičk...
14.10.2017. u 13:24:28 urrgb | Pregleda: 335 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2017. godine, u odnosu na avgust 2017. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u septembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), Restorani ...
13.10.2017. u 08:47:46 urrgb | Pregleda: 1161 | Komentara: 0

Dilema – Da li godišnji promet paušalaca čine prihodi od prodaje ili prilivi novca od prodaje?

Izvor: Moja Firma

Jedan od zahteva koje preduzetnik treba da ispuni da bi mogao da ostvari pravo na paušalno oporezivanje u narednoj godini je da u tekućoj godini njegov promet ne bude veći od 6 miliona dinara.

Na prvi pogled, jasno nam je da je promet veličina koja se odnosi na obim prodaje, ali kako to često biva, kada se pozabavimo detaljima, jave se prve dileme.

Da li je promet:

 - iznos dobara i usluga koje smo prodali svojim kupcima, ili
 - iznos dobara i usluga koje smo naplatili?

Datum plaćanja možem...
13.10.2017. u 08:42:31 urrgb | Pregleda: 489 | Komentara: 0

Izvor: Aktiva sistem

Licima koja se pretežno bave izvoznim poslovima, sticaocima statusa tzv. “pretežnih izvoznika” omogućen je kraći vremenski rok u kojem se vrši povrat PDV-a.

Za pretežne izvoznike ovaj rok iznosi 15 dana od isteka roka za predaju poreske prijave, dok za ostale obveznike ovaj rok iznosi 45 dana.

Treba napomenuti da ovaj skraćeni rok (sa 45 na 15 dana) važi i kada pretežni izvoznici naknadno traže povrat neiskorišćenog iznosa poreskog kredita.

Sve napred rečeno je definisano članom 52 Zakona o PDV.

Status “pre...
12.10.2017. u 10:52:46 gmmaksimovic | Pregleda: 279 | Komentara: 0

Postovane kolege,
Molim Vas za misljenje i pomoc.

Investitor je fizicko lice koje nije u sistemu pdv-a i uplatio je avans sa poreyom 20%.
Ugradjuje se oprema za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje (prema šifarniku pripada grupi koja je oslobođena pdv-a).

Izvodjac radova je angažovao podizvođača za grejanje.

Pitanje:
Da li izvođač, podizvođaču plaća sa pdv-om sobzirom da Investitor nije oslobođen pdv-a tj. ne može da se primeni član10. stav2.tačka 3 Zakona. ili se poslovni odnos izvođač-podizvođač posmatra kao odvojena celina.

Hvala
Gordana


Pages: 1 2 3 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -